nowości

Analiza finansowa dla celów transakcji leasingowych (pełna rachunkowość i PKPiR) z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionu sprzedażowego / doradczego / analitycznego oceniający sprawozdania finansowe na pełnej rachunkowości i uproszczonej sprawozdawczości dla celów transakcji leasingowych

Cele kursu i cele szczegółowe:

poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na pełnej księgowości i uproszczonej sprawozdawczości

Wskazanie metod oceny zdolności leasingowej / kredytowej ich ograniczeń i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych

Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności leasingowej / kredytowej i model ryzyka transakcji

Nabycie umiejętności precyzyjnego przewidywania kompleksowej zdolności do obsługi zobowiązań (finansowych i operacyjnych)

Wskazanie tzw. pułapek bilansowych i zasygnalizowanie zjawiska kreatywnej księgowości – oraz mechanizmów ich neutralizacji na bazie metodologii przepływów pieniężnych

Metodyka:

zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych

przykładach.Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie swego rodzaju dialogu.

Program:

DZIEŃ I (Pełna rachunkowość)

 • Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa – nowa jakość sprawozdań finansowych po nowelizacji UOR
 • Zakres informacji dostępnych przy uproszczonej sprawozdawczości oraz ich wykorzystanie w praktyce (PKPiR, RE, KP)
 • Zaufanie do sprawozdań finansowych – implementacja MSR/MSSF, zjawisko kreatywnej księgowości, pułapki bilansowe
 • Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
  • Analiza rachunku zysków i strat (RZS)
  • Analiza bilansu
   • aktywa przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
   • interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku przepływów pieniężnych
   • istotne znaczenie analizy kapitału obrotowego, szczególnie w obszarze przepływów pieniężnych
   • analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
   • podstawowe metody wyceny pozycji bilansowych (w tym wartość godziwa)
   • ekonomiczny wymiar bilansu (odpisy aktualizujące i rezerwy)
   • leasing w bilansie przedsiębiorstwa – mechanizmy kreowania wyników finansowych poprzez ewidencję transakcji leasingowych (leasing jako narzędzie kreatywnej księgowości)
  • Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow
   • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań z tytułu leasingu – spinająca rola w relacji do RZS i bilansu
   • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
   • techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa
   • techniki zwalczania kreatywnej księgowości i unikania pułapek bilansowych
  • Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie sytuacji przedsiębiorstw
   • Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych
   • Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
    • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
    • Wskazanie podstawowych ryzyk finansowych transakcji leasingowych (ryzyko walutowe i ryzyko stopy %) i techniki ich eliminacji i ich wpływ na cash flow i wyniki finansowe przedsiębiorstwa

DZIEŃ II (Uproszczona  sprawozdawczość)

 • Prawne (podatkowe) ramy działalności gospodarczej prowadzonej w formie :
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
  • ryczałtu ewidencjonowanego (RE)
  • karty podatkowej (KP)
 • Charakter uprzywilejowania podatkowego małych firm i jego skutki w zakresie dostępności dokumentacji dla celów analiz kredytowych
 • Rozdźwięk pomiędzy ewidencjami prowadzonymi dla celów podatkowych a realnym cash flow
 • Schematy biznesowe i dokumentowe działalności małych firm
  • specyfika ewidencji działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
  • księgowanie kosztów podatkowych i niepodatkowych
  • potencjał majątkowy przedsiębiorstwa – środki trwałe i amortyzacja (w tym jednorazowa) w małych firmach i jej wpływ na cash flow, problem środków zamortyzowane podatkowo i nadal generujących korzyści ekonomiczne
  • hipotetyczne wyniki netto małych firm – sposób wyznaczenia i interpretacja
  • transfery pieniężne : od właścicieli do firmy i z firmy do właścicieli
  • kapitał obrotowy w małej firmie
  • zapasy – sposób ujęcia, wyceny, rozliczania sprzedaży
  • remanent w małej firmie – wpływ na „hipotetyczny” wynik finansowy, cash flow, obciążenia podatkowe
 • Problem kapitału własnego w małej firmie (teoretyczny charakter kapitału małej firmy i jego zmienność w czasie, transfery zmniejszające i zwiększające kapitał)
 • Praktyczne aspekty wyznaczania zdolności leasingowej małych firm w warunkach braku pełnej księgowości :
  • budowa zamkniętych modeli analitycznych na bazie PKPiR (w tym również bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w układzie funds flow)
  • inne narzędzia informatyczne pozwalające dopasować produkt leasingowy do potrzeb firmy osoby fizycznej
 • Skutki transakcji leasingowych dla przedsiębiorstwa – wpływ na wyniki finansowe, przepływy pieniężne, rozliczenia podatkowe (CIT, PIT i VAT) – najważniejsze interpretacje US

NADPROGRAMOWO

 • Wybór optymalnej metody finansowania nakładów inwestycyjnych : leasing vs kredyt dla małej firmy (w podziale na firmy osób fizycznych i pełną rachunkowość)
  • faktyczne koszty leasingu :
  • Nowości – współpraca w obszarze leasingu ze spółkami komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi

Z uwagi na :

 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe)
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

 wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia, dla pełnej rachunkowości, związane z ryzykiem transakcji leasingowych omawiane są w tych  właśnie kontekstach.

Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:  ankieta oceny szkolenia, ćwiczenia  praktyczne

Wykładowca:

Analityk z 29 letnim stażem, doświadczenie w bankowości i biznesie. W różnych strukturach biznesowych pełni funkcję: prezesa zarządu, głównego księgowego, dyrektora finansowego. Specjalizuje się w doradztwie ekonomicznym, finansowym, prawnym i księgowym.