Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020

Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką specyfiki tworzenia dokumentu analitycznego studium wykonalności dla projektów UE.  Celem jest przedstawienie teoretycznej jak i praktycznej strony tworzenia studium wykonalności dla projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE na lata 2014-2020. Szkolenie ma na celu przedstawić także uwarunkowania prawne, finansowe i techniczne procesu tworzenia dokumentu analitycznego studium wykonalności.

W ramach szkolenia  będą omawiane bloki tematyczne związane m.in. z :  definicjami oraz unijnymi standardami tworzenia studium wykonalności pod wymagania Instytucji Zarządzających. Podczas szkolenia będą praktycznie przedstawiane bloki związane z tworzeniem matrycy logicznej projektu, analizą celów, wskaźników projektu – produktu i rezultatu, trwałością instytucjonalną, finansową i techniczną Projektu. W czasie zajęć będzie tworzenie także modelu finansowego, w tym liczenia luki finansowej  w ramach projektu. W ramach zajęć będzie przedstawiana także analiza wskaźnikowa, w tym wrażliwości oraz analiza ekonomiczna.

Szkolenie będzie miało też charakter analiz studyjnych przykładowych studiów wykonalności w tym case study w zakresie przyszłych kontroli przez Instytucje Zarządzające w ramach trwałości projektu, w tym zakresu zasadniczej modyfikacji i zmian właścicielsko-operatorskich.

Bloki tematyczne zostały systematycznie podzielone na etapy :

I – Przygotowanie projektu – charakterystyka zagadnień (I Dzień)

II- Techniki i metodologia analityczna – analiza przypadków (II Dzień)

Metodologia szkolenia :

Techniki szkolenia oparte  będą na pragmatycznym podejściu do materii zagadnień w oparciu o zastosowanie m.in. : burzy mózgów, diagramów przyczynowo-skutkowych, studiów przypadków, checklist kontrolnych.

Wykorzystywane techniki i metody szkoleniowe :

Wykład moderowany

Wizualizacja – Power Point

Burza mózgów

Case study

Analiza porównawcza

Diagram przyczynowo-skutkowy

Szablony ryzyk

Listy kontrolne

Flipchart

                                                              

PROGRAM SZKOLENIA

 I DZIEŃ

Studium wykonalności – Definicje

Cel Studium Wykonalności w ramach Projektu

Cele i rodzaje studium wykonalności

Rola studium Wykonalności z punktu widzenia instytucji współfinansującej realizację projektu

Miejsce Studium wykonalności w procesie inwestycyjnym

Studium Wykonalności jako cykl projektu wg UE – ćwiczenie

Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice

Unormowanie Studium wykonalności w aktach prawnych UE

Podstawy prawne tworzenia Studium wykonalności

Unormowanie Studium wykonalności w polskich aktach prawnych

Zgodność Studium Wykonalności z aktami prawnymi

Zgodność Studium Wykonalności z wytycznymi

Zgodność Studium Wykonalności z lokalną dokumentacją

Zgodność Studium wykonalności – Projektu z zasadami polityki regionalnej UE

Analiza w Studium Wykonalności

Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności

Studium wykonalności – Założenia – ćwiczenia

Wiarygodność założeń – danych w Studium Wykonalności

Wykonanie Studium Wykonalności  a gospodarność w wydatkowaniu środków publicznych

Studium Wykonalności a specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Studium Wykonalności jako informacja publiczna

Studium Wykonalności a ochrona praw autorskich

Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu

Budowa wniosku aplikacyjnego oraz jego załączniki – Studium wykonalności

Przedstawienie struktury studium wykonalności

Weryfikacja  i poprawność wykonania studium wykonalności

Zakres Studium Wykonalności

Wnioski ze Studium Wykonalności

Streszczenie studium wykonalności

Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi

Komplementarność Projektu z innymi działaniami

Uzasadnienie realizacji Projektu

Definicje celów projektu

Cele Projektu – główne i szczegółowe

Opis celów głównych i szczegółowych

Matryca Logiczna Projektu  –  ćwiczenie

Opis potrzeby realizacji projektu

Identyfikacja projektu

Opis Projektodawcy

Lokalizacja Projektu

Przedmiot Projektu

Właściciel i Operator w ramach Projektu – ćwiczenie

Opis wdrażania projektu

Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Trwałość instytucjonalna

Opis struktury Beneficjenta jako właściciela

Opis struktury Beneficjenta operatora

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych  – analiza opcji – ćwiczenie

Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów

Szczegółowy opis wybranego wariantu

Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu

Opis stanu po realizacji Projektu

Wykonalność techniczno- technologiczna

Trwałość techniczna

II  DZIEŃ

Analiza finansowa

Określenie założeń do analizy finansowej

Całkowite nakłady inwestycyjne

Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji

Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem

Zestawienie przepływów pieniężnych projektu

Ustalenie wysokości dofinansowania – luka w finansowaniu – ćwiczenie

Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu

Struktura finansowania – montaż finansowy – ćwiczenie

Analiza trwałości finansowej projektu

Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)

Określenie założeń do analizy ekonomicznej

Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych

Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione

Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu

Wskaźnik ENPV i ERR

Wskaźnik B/C – ćwiczenie

Analiza wrażliwości i ryzyka

Analiza wrażliwości

Analiza ryzyka – ćwiczenie

Pomoc publiczna w ramach projektów

Projekty w ramach pomocy publicznej

Analiza wskaźnikowa

Analiza oddziaływania na środowisko

Wpływ projektu na środowisko

Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych

Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu

Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Wskaźniki Projektu Studium Wykonalności : Produkt i Rezultat

Rozliczenie Projektu w ramach  Studium Wykonalności

Wykonanie Studium Wykonalności i kontrola wykonania zamówienia

Dokumentacja odbiorowa Studium Wykonalności u Zamawiającego

Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy

Przykłady źle napisanych Studiów Wykonalności

PROWADZĄCY: Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania,  kontroli i audytów projektów UE.

Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, kontroli i audytu projektów m.in. dla :

 

Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska,  Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.