Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku

Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku

Informacje o szkoleniu

Korzyści:  Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z najnowszym orzecznictwem Prezesa UODO, UKNF oraz wyrokami ETS w sprawie obowiązku zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu,  a także Rekomendacjami Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

 

Cel:  Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także nowe zasady uznawania zapisów umownych za niedozwolone i możliwości podejmowania przez banki obrony w postępowaniu klauzulowym oraz nowe obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Adresaci:   Do kogo adresowane jest szkolenie?

Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie wykonania orzeczenia ETS dotyczącego zwrotu kosztów kredytu, Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,  orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO, ustawa sektorowa RODO.

 

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do upadłości konsumenckiej, ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO) oraz stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, prawnicy, pracownicy obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń..

 

Wymagania wstępne:    Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

 

 

Program: Jaka jest tematyka szkolenia?

 1. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia (art. 49 ukk i art. 39 ukh).
 2. Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

a-       czy należy „z urzędu” rozliczyć wszystkie kredyty spłacone od 2012 roku?

b-       co z kredytami hipotecznymi zawartymi do dnia 21 lipca 2017 roku?

c-       czy spadkobiercy mogą żądać rozliczenia kosztów kredytu?

d-       problematyka podatkowa,

e-       zasady wyliczenia zwrotu należności.

 1. Stanowisko UOKiK.
 2. Stanowiska UKNF z zakresu „rachunków uśpionych”:
 3. Obowiązek informowania gminy.
 4. Zasady rozliczania się ze spadkobiercami i uprawnionymi z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
 5. Centralna Informacja.

 

III. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami “Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać  błędnych zapisów w umowach?

 

 1. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO:
 2. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji.
 3. Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne omówienie nowych załączników.

 

 1. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków:
 2. Zmiana art. 70 Prawa bankowego.
 3. Zmiana Kodeksu pracy.
 4. Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych…
 5. Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych.

 

 1. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
 2. Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 3. Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego.
 4. Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela.
 5. Nowe zasady likwidacji masy upadłości.
 6. Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 7. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 8. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 9. Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli.

                                                                                                          

Ewaluacja szkolenia:  Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?  Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.