Zarządzanie płynnością finansową

Zarządzanie płynnością finansową

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim kierownikom niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielom firm, a także wszystkim, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania płynnością finansową firmy.

Cel:
Przybliżenie biznesowych, w tym finansowych, aspektów zarządzania kapitałem bieżącym, a co się z tym wiąże nierozerwalnie również płynnością finansową.

Korzyści:
Po zakończeniu szkolenia słuchacze rozumieją i umieją zastosować następujące aspekty z zakresu:

Wiedza:
– zarządzanie aktywami płynnymi,
– podejmowanie decyzji krótkoterminowych, które wpływają istotnie na wartość przedsiębiorstwa,
– poznanie podstawowych koncepcji zarządzania aktywami obrotowymi

Umiejętności:
– ocena wpływu decyzji w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym na wartość
przedsiębiorstwa,
– poznanie skutecznych metod diagnozowania płynności finansowej, planowania
przepływów pieniężnych w oparciu o plany działań.

 

  Program

I.    Wybór celów finansowych i niefinansowych firmy – pierwszy krok w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II.    Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
– cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa
– relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową
– relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej
– wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa

III.    Podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem płynnością finansową

IV.    Kapitał obrotowy netto (NWC)
– zapotrzebowanie na NWCP
– poziom NWC
– cykl konwersji gotówki
– strategie zarządzania NWC

V.    Metody zarządzania należnościami
– ocena kondycji kontrahentów
– prognozowanie należności
– upusty cenowe
– zabezpieczenie należności
– faktoring

VI.    Metody zarządzania zapasami
– konieczność utrzymywania zapasów
– koszty utrzymywania zapasów

VII.    Polityka wobec dostawców w zakresie kredytu kupieckiego
– zasadność przyznawania kredytu kupieckiego,
– metody analizy ryzyka handlowego
– instrumenty polityki kredytowej
– optymalizacja poziomu kredytowego

VIII. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
– struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych
– kredyt kupiecki u dostawców
– krótkoterminowe papiery dłużne

IX.    Zarządzanie środkami pieniężnymi
– motywy utrzymywania środków pieniężnych
– modele zarządzania środkami pieniężnymi
– preliminarz gotówkowy

Trener:
W swojej pracy zawodowej miał  doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne).