Wzorcowy raport z ryzyka operacyjnego – krok po kroku – zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF

Wzorcowy raport z ryzyka operacyjnego – krok po kroku – zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF

Informacje o szkoleniu

Korzyści:
Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym podejściem opracowania okresowych raportów
z obszaru ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M dotyczącej zarządzania
ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym.
Cel:
Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie przygotowania raportów z obszaru
ryzyka operacyjnego.
Po szkoleniu uczestnik:
 zna wymagania prawne dotyczące systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym;
 wie, czym jest ryzyko operacyjne oraz strukturę procesu zarządzania ryzkiem operacyjnym;
 potrafi przeprowadzić proces zarzadzania ryzykiem operacyjnym;
 zna zasady rejestracji zdarzeń;
 potrafi sporządzić raport z obszaru ryzyka operacyjnego;
 jest świadomy odpowiedzialności związanej z poprawnym przygotowanie raportu.
Adresaci:
Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w
Banku oraz Członków Zarządu.
Wymagania wstępne:
Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?
Poziom podstawowy
Szkolenie jest dostępne dla osób znających wymagania Rekomendacji M KNF.
Program:
Jaka jest tematyka szkolenia?
1. System zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku zgodnie z wymaganiami prawnymi
2. Ryzyko operacyjne i jego istota
3. Struktura i organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
4. Proces zarzadzania ryzykiem operacyjnym
a. Identyfikacja
b. Pomiar
c. Limitowanie
d. Monitorowanie
e. Kontrola wewnętrzna
f. Raportowanie
5. Kategorie ryzyka operacyjnego
6. Rekoncyliacja baz zdarzeń ryzyka operacyjnego
7. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
8. Podejście procesowe w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
9. Zasady rejestracji zdarzeń
10. Straty potencjalne/rzeczywiste/odzysk
11. KRI
12. Metodyka wyznaczania limitów na ryzyko operacyjne
13. Mapa ryzyka
14. Plany ciągłości działania
15. Testy warunków skrajnych
16. Kontrola funkcjonalna i audyt wewnętrzny w obszarze ryzyka operacyjnego
17. Wzorcowy raport dla Zarządu i Rady Nadzorczej
Metodyka:
Jak prowadzone będzie szkolenie?
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, ćwiczeń i warsztatów.
Ewaluacja szkolenia:
Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?
Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć.
Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.
Sylwetka trenera:
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management
Professional (PMP®), Specialist Member of the BCI (SBCI). Obszarem zarządzania ciągłością
działania zajmuje się od kilku lat, w tym dla klientów z sektora finansowego. Autor ponad 20
opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. Prelegent na
międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka
operacyjnego. Dla banków spółdzielczych pracuje od ponad 6 lat. Nadzorował ponad 70 projektów
wdrożeniowych i audytowych w zakresie Rekomendacji M i D Komisji Nadzoru Finansowego.