WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

Informacje o szkoleniu

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia.
Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE?

Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE?

Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych?

Jak skutecznie badać i weryfikować  dokumentacje projektów UE?

Jak badać mechanizmy wyłudzeń i schematy nadużyć finansowych  z dotacji UE?

Jak przygotowywać się do mechanizmu kontroli ex ante i ex post?

Na te i inne pytania kontrolerzy, organy i służby operacyjne uzyskają odpowiedź i praktyczne wskazówki jak skutecznie badać i kontrolować projekty z dotacji UE , aby wykrywać nieprawidłowości i przeciwdziałać nadużyciom finansowym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników – Instytucje Zarządzające i Pośredniczące oraz Organy  Kontroli (GIKS, NIK) z tematyką specyfiki: nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur audytu i kontroli związanych z rozliczaniem projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE.

Na szkoleniu przedstawiane będą techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Będą przedstawiane także uwarunkowania prawne i techniczne procesu realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucję Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego.

W ramach szkolenia  będą omawiane bloki tematyczne związane m.in. z :  aktualnymi problemami beneficjentów oraz instytucji rozliczających środki finansowe z UE, definicjami oraz międzynarodowymi standardami audytu i kontroli, typologii kontroli, zakresu i obszarów kontroli, organów uprawnionych do kontroli oraz procesu kontroli projektu dofinansowanego ze środków funduszy UE. Szkolenie będzie także omawiało cały metodyczny proces przygotowania do kontroli terenowej względem projektu UE  w tym : przygotowanie programu kontroli, przygotowanie list kontrolnych, weryfikacji materiału dowodowego, analiz zbieranych dowodów w ramach postępowania kontrolnego.

Następnym etapem szkolenia po części wprowadzającej do kontroli i audytu projektów UE będzie analiza zakresów i obszarów występowania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów UE. Szczególną uwagę w ramach szkolenia będzie zajmowała część dotycząca rozliczenia końcowego projektu, w tym utrzymania wskaźników projektu (celu, produktu i rezultatu).

W ramach szkolenia będą przedstawiane mechanizmy realizacji i rozliczania poszczególnych kategorii projektów : miękkich i twardych(infrastrukturalnych). W ciągu szkolenia będą przedstawiane także konkretne przykłady z realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych z dotacji UE (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne).

W ramach struktury szkolenia przewidziano analizę związków przyczynowo-skutkowych powstających nieprawidłowości oraz mechanizmów nadużyć finansowych w ramach projektów ze środków UE. Będą przedstawiane schematy nadmiernego wzbogacenia się beneficjentów oraz wyprowadzania środków publicznych z systemu finansowego.

Szkolenie będzie także przedstawiało skuteczne techniki analizy grup ryzyk przy kontroli projektów w ramach ich zamykania końcowego oraz kontroli i badania trwałości projektów celem udokumentowania zapisów umownych z realizacji kluczowych celów i wskaźników projektu.

Szkolenie będzie prowadzone ścieżką iteracyjną krok po kroku w oparciu o blokową tematykę celem lepszego zakodowania przez uczestników przekazywanych treści merytorycznych.

Metodologia szkolenia :

Techniki szkolenia oparte  będą na pragmatycznym podejściu do materii zagadnień w oparciu o zastosowanie m.in. : burzy mózgów, diagramów przyczynowo-skutkowych, studiów przypadków, checklist kontrolnych.

Wykorzystywane techniki i metody szkoleniowe :

Wykład moderowany

Wizualizacja – Power Point

Burza mózgów

Case study

Analiza porównawcza

Diagram przyczynowo-skutkowy

Szablony ryzyk

Listy kontrolne

Flipchart

PROGRAM SZKOLENIA – USZCZEGÓŁOWIENIE

 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach UE

Definicyjne ujęcie nieprawidłowości

Definicyjne ujęcie nadużycia finansowego i oszustwa

Typologia nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Kategoria ryzyk

Zamówienia publiczne

Analiza ilościowa nieprawidłowości – dane statystyczne
Analiza jakościowa nieprawidłowości – badanie problemowe
Lista kontrolna a przykłady nieprawidłowości
Złamanie dyscypliny finansów publicznych

Nieuczciwa konkurencja – UOKiK

Rozliczenie projektu UE

Analiza wskaźnikowa projektu w ramach Kontroli
Analiza  celów projektu,
Logika oddziaływania projektu

Podatek VAT

Pomoc publiczna

Rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu
Mierzenie osiągnięcia wskaźników,
Sankcje i konsekwencje w wyniku braku osiągnięcia wskaźników
Zasada proporcjonalności

Nadużycia finansowe – analiza wielokryterialna
Trwałość projektu :

Trwałość instytucjonalna

Trwałość finansowa

Trwałość  techniczna
Zasadnicza modyfikacja projektu :

zmiana własności infrastruktury

zaprzestanie działalności produkcyjnej

zmiana charakteru lub warunków realizacji
Dochodowość w ramach projektu – uzyskanie nieuzasadnionej korzyści

 

Proces kontrolowania

Fazy i etapy procesu kontrolnego

Wszczęcie kontroli – przesłanki

Czynności przygotowawcze do kontroli

Dokonywanie czynności kontrolnych

Techniki prowadzenia rozmów

Odczytywanie sygnałów niewerbalnych

 

Dokumentowanie procesu kontroli
Dowody w postępowaniu kontrolnym

Pojęcie dowodu – klasyfikacja źródeł dowodowych

Dokument i jego właściwości

Badanie dokumentów

Zabezpieczanie dokumentów

Podział dowodów

Pracownik i jego wyjaśnienia

Pracownik i jego oświadczenia

 

Działania operacyjne

Techniki typowania nadużyć finansowych w projektach UE

Nieuczciwa konkurencja

Oszukańcze bankructwo

Fałszowanie dokumentacji

Podwójne finansowanie

Działania korupcyjne

Typowanie świadków/podejrzanych

Przesłuchania świadków

Konfrontacje

Zbieranie dowodów rzeczowych

Katalog przestępstw

Przygotowanie aktu oskarżenia

 

Od nitki do kłębka

Analiza związków przyczynowo-skutkowych / diagramy

Drzewo decyzyjne

Koncepcja

Projekty techniczne

Pozwolenia administracyjne

Specyfikacja techniczna zamówienia

Zmiana umowy / technologii

Materiał techniczny / laboratorium

Wycena końcowa / przeszacowanie

 

Plac budowy

Dokumentowanie zdarzeń / dziennik budowy

Zatwierdzanie materiałów / wnioski materiałowe

Operaty powykonawcze / geodezja

Nieistotna zmiana / PB a PZP

Próby rozruchowe / komisje

Triada : Zamawiający – Inspektor nadzoru – Wykonawca

 

CASE STUDY

Projekty drogowe – POIiŚ

Projekty zdrowotne – POIiŚ

Projekty innowacyjne – POIG

Projekty miękkie – POKL

Projekty teleinformatyczne – Polska Wschodnia

Projekty rolne – PROW

Projekty regionalne – RPO

 

Odzyskiwanie nienależnie pobranych  środków UE – sankcje dla Beneficjenta
Brak trwałości projektu  – przypadki
Korekty finansowe

Procedura odzyskiwania środków
Zwrot środków finansowych – procedura

Rejestr podmiotów wykluczonych

Sankcje dla systemu

Wykładowca Prowadzący :

Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Zarządu Województwa Śląskiego ds. Oceny projektów UE. Zarządzający – MAO projektami w Polsce z funduszy UE o łącznej wartości ponad miliard zł.  Audytor i Coach obsługujący beneficjentów oraz Instytucje Zarządzające (IZ) i wdrażające (IP) fundusze UE w Polsce  oraz organy Kontroli (GIKS, NIK). Dyrektor kontraktu FIDIC (RED, YELLOW) – STRABAG.. Uczestnik Komitetów Monitorujący  z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania, kontroli oraz audytów projektów z UE.

Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania  projektów UE m.in. dla :

Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.