Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

Informacje o szkoleniu

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych

 • KORZYŚCI

Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

 1. Przypomnienie i/lub utrwalenie zasad systematyki wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego – podejścia do wyceny, wymogi zewnętrzne w zakresie analizy nieruchomości, ryzyka wypływające z niewłaściwej analizy zabezpieczenia,
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik szacowania w podejściu dochodowym do wyceny nieruchomości,
 3. Zdobycie umiejętności identyfikacji i weryfikacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym,
 4. Zdobycie wiedzy i umiejętności analizy operatu szacunkowego oraz dokumentacji źródłowej w aspekcie przychodów i kosztów możliwych do uzyskania z nieruchomości,
 5. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji relacji pomiędzy przychodem z nieruchomości a jej wartością oraz potencjalną płynnością jako zabezpieczenia spłaty kredytu.
 6. Identyfikacja, analiza i sposoby eliminacji możliwych błędów w zakresie oceny nieruchomości generujących dochód jako podstawowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

 

 • CELE SZKOLENIA

Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

 1. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie systematyki wyceny nieruchomości z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego i Banku,
 2. Poznanie szczegółowych metod i technik szacowania nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym,
 3. Umiejętność identyfikacji elementów przychodów i kosztów generowanych przez nieruchomość lub z działalności prowadzonej na nieruchomości,
 4. Umiejętność analizy i weryfikacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym,
 5. Umiejętność badania spójności operatów szacunkowych, danych źródłowych i analizy rynku w kontekście relacji dochód z nieruchomości vs. wartość nieruchomości,
 6. Umiejętność identyfikacji podstawowych ryzyk wynikających z przyjmowania nieruchomości generujących dochód jako zabezpieczeń długoterminowych kredytów hipotecznych.

 

 • ADRESACI

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Uwaga – szkolenie niniejsze jest dedykowane dla osób posiadających już podstawowe umiejętności z zakresu wyceny i analizy nieruchomości. Szkolenie ukierunkowane głównie na aspekty praktyczne analizy treści operatu oraz weryfikacji danych i źródeł informacji o nieruchomościach komercyjnych. Z tego też powodu uczestnikami szkolenia powinny być osoby mające już praktyczną styczność z wyceną nieruchomości i analizą operatów szacunkowych oraz podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie metodyki wyceny wartości nieruchomości.

W praktyce szkolenie może stanowić kontynuację szkoleń praktycznych i warsztatów ogólnych, dla osób mających czynną styczność z analizą operatów szacunkowych i weryfikacją nieruchomości komercyjnych.

 • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

Szkolenie skonstruowane jest z myślą o możliwości uczestnictwa w nim pracowników banku mających czynny udział w procesie udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych oraz osób zarządzających tymi procesami.  Z tego też względu „wejściowy” poziom umiejętności teoretycznych oraz doświadczenia praktycznego wymaga posiadania co najmniej teoretycznej, ugruntowanej wiedzy w zakresie metodyki wyceny wartości nieruchomości.

 

W części praktycznej szkolenia wykorzystywane będą podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki finansowej i określania wskaźników (wyjaśniane również od strony teoretycznej), jak również posługiwanie się arkuszem xls i wyszukiwarkami internetowymi.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 Zakres tematyczny

  8 godzin (np. 9.30.-16.00.)
1.      Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości – podstawowe zasady
2.      Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy prawne i formalne oraz wskazówki do stosowania

metoda inwestycyjna

metoda zysków

techniki szacowania

3.      Analiza parametrów i wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym

analiza przychodów – czynsze najmu i inne źródła przychodów z nieruchomości, działalność prowadzona na nieruchomości,

analiza kosztów – koszty operacyjne i inne koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości oraz działalnością prowadzona na nieruchomości,

pustostany i zaległości czynszowe

stopa kapitalizacji i stopa dyskontowa

4.      Analiza operatu szacunkowego oraz dokumentacji źródłowej w aspekcie przychodów i kosztów możliwych do uzyskania z nieruchomości teoria i praktyka na wybranych przykładach *.
5.      Identyfikacji błędów i ryzyk wynikających z przyjmowania nieruchomości generujących dochód – wycena nieruchomości vs. biznesplan.
6.      Dyskusja i podsumowanie szkolenia

(*) możliwe jest omówienie od 3 do 6 konkretnych przypadków przesłanych przez grupę szkoleniową, wymagane przesłanie na min. 4 dni robocze przed danym terminem szkolenia w wersji elektronicznej.

 

 • METODYKA:

Jak prowadzone będzie szkolenie?

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem różnych technik, tj. w szczególności:

 1. Przewodnia prezentacja multimedialna (power point) zawierająca materiał przewodni dla wszystkich części szkolenia.
 2. Przedstawienie praktycznych i rzeczywistych przykładów dokumentacji, źródeł informacji i danych wykorzystywanych w procesie wyceny nieruchomości komercyjnych.
 3. Analiza przypadków i praca w mniejszych grupach:
  1. Przykładowe zapisy z opracowań przygotowane przez prowadzącego szkolenie, wspólna analiza ich zapisów oraz wyszukiwanie ich mocnych i słabych stron,
  2. Przykładowe opracowania i zapisy z operatów szacunkowych zgłoszonych przez Uczestników szkolenia –
 4. Dyskusja problemowa dla całej grupy – kilka zagadnień (teoretycznych i praktycznych) przygotowanych przez Prowadzącego szkolenie i wspólna analiza najlepszych sposobów postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oceny nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu na różnych etapach procesu.

 

 •  EWALUACJA SZKOLENIA: 

Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?

 1. Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.
 2. Umiejętności zastosowania przekazanych informacji będą weryfikowane w trakcie szkolenia podczas prac w grupie i dyskusji problemowych.
 3. W końcowej części szkolenia odbędzie się również sprawdzenie wiadomości w formie testu z zakresu podstawowych informacji przekazanych podczas szkolenia.

 

 •  SYLWETKA TRENERA:

 

Rzeczoznawca majątkowy z ponad 15-letnim stażem w zakresie wyceny nieruchomości oraz ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości, szczególnie w obszarze bankowości hipotecznej na stanowiskach eksperckich i managerskich.

Trener jest autorem wielu wycen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analiz rynku nieruchomości oraz innych opracowań dotyczących nieruchomości. Doświadczenie w zakresie wyceny zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą (od 2002 roku), jak również na stanowiskach zarządczych w dużych firmach ogólnopolskich zajmujących się wyceną nieruchomości – członek zarządu w Emmerson Evaluation (2013-2016), Dyrektor ds. Rozwoju w Integro Group (2016-2017).

Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach wyceny dla potrzeb bankowych oraz dla celów inwestycyjnych. Doświadczenie w bankowości zdobywał w Banku Zachodnim WBK SA (1997-2007) m.in. na stanowisku managera produktów kredytowych dla ludności, w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym na stanowisku Dyrektora Departamentu Wycen i Z-cy Dyrektora ds. Analiz Kredytowych (2010-2011) oraz w Credit Agricole Bank Polska na stanowisku Dyrektora Departamentu Kredytów Hipotecznych (2011-2012). Autor szkolenia jest autorem wielu opracowań, regulacji i procedur wykorzystywanych w bankach w obszarze kredytów hipotecznych, oceny wartości nieruchomości oraz ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytu. Posiada zarówno doświadczenie analityczne, jak i sprzedażowe, uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych dedykowanych wycenie wartości nieruchomości i bankowości hipotecznej.  Pozwala na „spojrzenie na nieruchomość” z różnych perspektyw, zarówno ze strony banku, jak i klienta, rzeczoznawcy czy pośrednika.

Aktualnie trener jest czynnym rzeczoznawcą majątkowym i właścicielem firmy, świadczącej usługi w zakresie wycen wartości nieruchomości, analiz rynku, obrotu nieruchomościami i szkoleń z zakresu rynku nieruchomości.