Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

Informacje o szkoleniu

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych.

 • KORZYŚCI

Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

 1. Przypomnienie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie wymogów prawnych oraz formalnych stosowanych w wycenie nieruchomości.
 2. Przypomnienie podstawowych informacji w zakresie stosowanych podejść i metod wyceny, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości ich stosowania w odniesieniu do określonych typów nieruchomości.
 3. Zdobycie umiejętności poprawnej analizy treści operatu szacunkowego ze szczególnym uwzględnieniem wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
 4. Zdobycie lub poszerzenie umiejętności analizy treści innych opracowań i informacji rynkowych stosowanych dla potrzeb niezależnej oceny stanu formalno-prawnego nieruchomości, potencjalnej płynności sprzedaży nieruchomości oraz zagrożeń z punktu widzenia.
 5. Zdobycie lub poszerzenie umiejętności w zakresie możliwych technik i źródeł informacji o nieruchomości dla potrzeb monitoringu wartości i płynności zabezpieczenia.
 6. Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystywania danych z operatów szacunkowych oraz innych źródeł informacji w procesie oceny przydatności nieruchomości na zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

 • CELE SZKOLENIA

Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

 1. Rozwój i usystematyzowanie wiedzy w zakresie niezbędnych podstaw prawnych i formalnych wyceny nieruchomości z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego i Banku.
 2. Rozwój umiejętności identyfikacji i wykorzystywania różnego rodzaju danych w procesie analizy rynku nieruchomości.
 3. Zrozumienie metodologii oraz „spojrzenia na nieruchomość” z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego i pracownika Banku.
 4. Rozwój umiejętności praktycznej analizy operatów szacunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów najbardziej istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia spłaty kredytu oraz możliwych błędów wpływających na przydatność operatu szacunkowego.
 5. Rozwój umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania danych z operatu szacunkowego i innych źródeł informacji w procesie udzielania, monitoringu i spłaty kredytu celem mitygacji ryzyka kredytowego związanego z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie jego spłaty.

 

 •  ADRESACI

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Uwaga – szkolenie niniejsze jest dedykowane dla osób posiadających już podstawowe umiejętności z zakresu wyceny i analizy nieruchomości. Szkolenie ukierunkowane głównie na aspekty praktyczne analizy treści operatu oraz weryfikacji danych i źródeł informacji o nieruchomości. Z tego też powodu uczestnikami szkolenia powinny być osoby mające już praktyczną styczność z wyceną nieruchomości i analizą operatów szacunkowych oraz podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie metodyki wyceny wartości nieruchomości.

W praktyce szkolenie niniejsze stanowi kontynuację szkolenia teoretycznego (szkolenie 2), dla osób mających czynną styczność z analizą operatów szacunkowych i weryfikacją nieruchomości.

 • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

Szkolenie skonstruowane jest z myślą o możliwości uczestnictwa w nim pracowników banku mających czynny udział w procesie udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych na nieruchomości oraz osób zarządzających tymi procesami.  Z tego też względu „wejściowy” poziom umiejętności teoretycznych oraz doświadczenia praktycznego wymaga posiadania co najmniej teoretycznej, ugruntowanej wiedzy w zakresie metodyki wyceny wartości nieruchomości.

 

W części praktycznej szkolenia wykorzystywane będą podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki finansowej i określania wskaźników (wyjaśniane również od strony teoretycznej), jak również posługiwanie się arkuszem xls i wyszukiwarkami internetowymi.program

 

Zakres tematyczny
8 godzin (np. 9.30.-16.00.)
1.      Struktura i zawartość operatu szacunkowego – podstawowe informacje (przypomnienie)
2.      Źródła danych w procesie wyceny nieruchomości, rodzaje dokumentów i metodyka określania wartości  – podstawowe informacje (przypomnienie)
3.      Analiza przypadków z operatów szacunkowych

analiza operatu na przykładzie nieruchomości mieszkaniowej (dom / lokal / działka)

analiza operatu na przykładzie nieruchomości komercyjnej (magazyn / hotel / biura)

4.      Analiza przypadków / warsztaty – opracowania przedstawione przez Uczestników szkolenia *
5.      Test podsumowujący / sprawdzenie wiedzy
6.      Podsumowanie i zakończenie szkolenia

(*) możliwe jest omówienie „na życzenie” od 5 do 10 konkretnych przypadków przesłanych przez grupę szkoleniową, wymagane przesłanie na min. 4 dni robocze przed danym terminem szkolenia w wersji elektronicznej.

 • METODYKA:

Jak prowadzone będzie szkolenie?

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem różnych technik, tj. W szczególności:

 1. Przewodnia prezentacja multimedialna (power point) zawierająca materiał przewodni dla wszystkich części szkolenia.
 2. Przedstawienie praktycznych i rzeczywistych przykładów dokumentacji, źródeł informacji i danych – np. przykładowe dokumenty dotyczące stanu prawnego i formalnego nieruchomości, powszechnie dostępne źródła informacji (strony www, literatura, prasa itp.).
 3. Analiza przypadków i praca w mniejszych grupach:
  1. Przykładowe zapisy z opracowań przygotowane przez prowadzącego szkolenie, wspólna analiza ich zapisów oraz wyszukiwanie ich mocnych i słabych stron,
  2. Przykładowe opracowania i zapisy z operatów szacunkowych zgłoszonych przez Uczestników szkolenia –
 4. Dyskusja problemowa dla całej grupy – kilka zagadnień (teoretycznych i praktycznych) przygotowanych przez Prowadzącego szkolenie i wspólna analiza najlepszych sposobów postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oceny nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu na różnych etapach procesu.
 •  EWALUACJA SZKOLENIA: 

Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?

 

 1. Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.
 2. Umiejętności zastosowania przekazanych informacji będą weryfikowane w trakcie szkolenia podczas prac w grupie i dyskusji problemowych.
 3. W końcowej części szkolenia odbędzie się również sprawdzenie wiadomości w formie testu z zakresu podstawowych informacji przekazanych podczas szkolenia.

 SYLWETKA TRENERA:

rzeczoznawca majątkowy z ponad 15-letnim stażem w zakresie wyceny nieruchomości oraz ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości, szczególnie w obszarze bankowości hipotecznej na stanowiskach eksperckich i managerskich.

Robert Rajczyk jest autorem wielu wycen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analiz rynku nieruchomości oraz innych opracowań dotyczących nieruchomości. Doświadczenie w zakresie wyceny zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą (od 2002 roku), jak również na stanowiskach zarządczych w dużych firmach ogólnopolskich zajmujących się wyceną nieruchomości – członek zarządu w Emmerson Evaluation (2013-2016), Dyrektor ds. Rozwoju w Integro Group (2016-2017).

specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach wyceny dla potrzeb bankowych oraz dla celów inwestycyjnych. Doświadczenie w bankowości zdobywał w Banku Zachodnim WBK SA (1997-2007) m.in. na stanowisku managera produktów kredytowych dla ludności, w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym na stanowisku Dyrektora Departamentu Wycen i Z-cy Dyrektora ds. Analiz Kredytowych (2010-2011) oraz w Credit Agricole Bank Polska na stanowisku Dyrektora Departamentu Kredytów Hipotecznych (2011-2012). Autor szkolenia jest autorem wielu opracowań, regulacji i procedur wykorzystywanych w bankach w obszarze kredytów hipotecznych, oceny wartości nieruchomości oraz ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytu. Posiada zarówno doświadczenie analityczne, jak i sprzedażowe, uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych dedykowanych wycenie wartości nieruchomości i bankowości hipotecznej.  Pozwala na „spojrzenie na nieruchomość” z różnych perspektyw, zarówno ze strony banku, jak i klienta, rzeczoznawcy czy pośrednika.

jest czynnym rzeczoznawcą majątkowym i właścicielem firmy , świadczącej usługi w zakresie wycen wartości nieruchomości, analiz rynku, obrotu nieruchomościami i szkoleń z zakresu rynku nieruchomości.