Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

Informacje o szkoleniu

Korzyści:
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego z opcją egzaminu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem. W ramach szkolenia omówiona zostanie również praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych. Szkolenie obejmować będzie także podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczeniem hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika obsługi kredytów hipotecznych. Omówione zostanie również zagadnienie roszczeń klientów w związku ze spłatą kredytu przed terminem. Każde zagadnienie będzie omawiane w oparciu o przykłady z praktyki bankowej, celem lepszego zrozumienia tematyki szkolenia.
Dla osób zainteresowanych po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin będzie przeznaczony dla osób, które wcześniej już go nie zdały.
Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami i trybem reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów oraz zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy o kredyt hipoteczny. Ponadto celem jest spełnienie przez uczestników wymogu odbycia szkolenia okresowego.
Po szkoleniu uczestnik:
1. Zna zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy o kredyt hipoteczny;
2. Zna zasady i tryb zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny;
3. Potrafi analizować wniosek o kredyt hipoteczny oraz badać zdolność kredytową kredytobiorcy
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w obsługę finansowania hipotecznego dla konsumentów, osób zarządzających personelem oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.
Program:
1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
3. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
4. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
5. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
6. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
7. Zasady świadczenia usług dodatkowych
8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
9. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
9.1. Asysta przedkontraktowa
9.2. Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
9.3. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
9.4. Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
9.5. Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
9.6. Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
9.7. Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
9.8. Decyzja kredytowa
9.9. Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
9.10. Elementy umowy o kredyt hipoteczny
9.11. Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
10.1. Przyczyny restrukturyzacji kredytu hipotecznego
10.2. Wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji
10.3. Wniosek restrukturyzacyjny i jego wymogi
10.4. Odmowa restrukturyzacji
10.5. Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny
10.6. Zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i skutki jej niewykonywania
10.7. Dobrowolna sprzedaż przedmiotu kredytowania
10.8. Windykacja kredytów hipotecznych – ograniczenia
11. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
11.1. Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
11.2. Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
11.3. Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
12. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
12.1. Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.2. Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.3. Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.4. Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
13. Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14. Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych
15. Pytania uczestników szkolenia
16. Egzamin końcowy – dla osób zainteresowanych (dopłata do szkolenia + 50,00 zł brutto)
Metodyka: Jak prowadzone będzie szkolenie?
Ewaluacja szkolenia: Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika? Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.
Sylwetka trenera:
Swoją pracę zawodową zaczynał w jednym z banków , początkowo jako prawnik, a następnie kierownik i dyrektor działu ds. wierzytelności trudnych. Jest dyplomowanym pracownikiem banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich. Ukończył studia z zakresu doradztwa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Współpracuje z BODiE przy realizacji szkoleń z obszaru działalności kredytowej, depozytowej oraz prawa. Jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych. Przeprowadził ponad 300 szkoleń. W ramach praktyki prawniczej zajmuje się również wdrażaniem RODO w instytucjach finansowych.