Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

Udzielanie kredytów długoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów na finansowanie nieruchomości i kredytów hipotecznych

Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych.

Korzyści

Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu nieruchomości oraz rodzaje produktów kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości. Zostaną im przedstawione możliwe zabezpieczenia. Uczestnicy zapoznają się z metodami oceny zdolności kredytowej klienta oraz z ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości.

Program

Część I

Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami

 1. Definicja, cechy i funkcje nieruchomości
 2. Specyfika finansowa nieruchomości (w podziale na nieruchomości mieszkaniowe i nieruchomości komercyjne)
 3. Rodzaje praw do nieruchomości (spółdzielcze prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, własność, współwłasność)
 4. Modele inwestycji, podstawowe fazy inwestycji
 5. Współdziałanie uczestników procesu inwestycyjnego
 6. Problemy rynku nieruchomości w Polsce:
  • ocena sytuacji bieżącej
  • bariery prawne, finansowe i podatkowe przy obrocie nieruchomościami
  • regulacje dotyczące opodatkowania nieruchomościami
  • zamierzenia rządu w zakresie pobudzenia budownictwa
  • przewidywany rozwój rynku nieruchomości w bliższej i dalszej perspektywie

Część II

Produkty związane z finansowaniem nieruchomości

 1. Rodzaje produktów kredytów związanych z finansowaniem nieruchomości:
  • cechy szczególne kredytów i pożyczek hipotecznych
  • cel kredytowania
  • rodzaje kredytobiorców
  • warunki finansowania nieruchomości
 2. Zabezpieczenie hipoteczne – definicja, cechy, zastosowanie:
  • pojęcie hipoteki
  • akcesoryjność hipoteki
  • rodzaje hipotek
  • procedura ustanawiania hipoteki
  • opis ksiąg wieczystych
  • umiejętność analizy danych z księgi wieczystej
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • inne ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, obrót nieruchomościami obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi
  • naniesienia zmniejszające wartość gruntu
  • dochodzenie roszczeń z hipoteki
  • pierwszeństwo dochodzenia roszczeń
  • problem hipotek przymusowych
 3. Operat szacunkowy jako istotny element wyznaczenia wartości kredytu – umiejętność oceny operatu szacunkowego
 4. Wartość nieruchomości jako gwarancja dobrego zabezpieczenia interesów banku – różne podejścia do szacowania wartości
 5. Wartość rynkowa przyjętych zabezpieczeń:
  • monitorowanie rynku w zakresie płynności zabezpieczeń
  • omówienie poszczególnych zabezpieczeń kredytów w kontekście ich płynności i skuteczności windykacji
  • zagrożenia prawne i faktyczne związane ze stosowanymi rodzajami zabezpieczeń
  • określanie wskaźników korygujących wartość dla stosowanych zabezpieczeń
  • prowadzenie rejestru zabezpieczeń
  • monitorowanie stanu zabezpieczeń
 6. Wyznaczanie poziomu LTV jako jeden z głównych czynników minimalizacji ryzyka kredytowego
 7. Inne zabezpieczenia wykorzystywane przy kredytach związanych z finansowaniem inwestycji – rola ubezpieczenia na życie przy osobach fizycznych

Część III

Metody oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka związane z finansowaniem nieruchomości

 1. Metody oceny zdolności kredytowej klientów – systemy scoringowe
 2. Rola rzeczoznawcy w procesie wyznaczania wartości inwestycji oraz kontroli postępu robót budowlanych
 3. Identyfikacja ryzyka kredytów przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych:
  • ryzyko stopy procentowej
  • ryzyko kursowe
  • ryzyko płynności
  • ryzyko operacyjne
  • ryzyko prawne
  • ryzyko związane z finansowaniem inwestycji developerskich
 4. Monitorowanie ryzyka na poziomie centrali
 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym:
  • analiza spłacalności kredytów
  • okresowa analiza kondycji kredytobiorcy
  • sprawozdawczość kredytowa
  • analiza sprawozdań, określanie tendencji i kierunków postępowania
  • postępowanie upominawczo-konsultacyjne
  • tworzenie rezerw na kredyty
 6. Monitoring i ograniczenie ryzyka
 7. Zmienność zdolności kredytowej kredytobiorcy w długim okresie czasu
 8. Postępowanie w przypadku zaniechania spłaty przez kredytobiorcę; scenariusze warunków skrajnych:
  • windykacja dobrowolna
  • licytacja nieruchomości – zagadnienia praktyczne
  • przejęcie nieruchomości przez wierzyciela