REKOMENDACJA S

REKOMENDACJA S

Informacje o szkoleniu

OBOWIĄZKI KREDYTODAWCY PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMENCKIEGO:

 1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
 2. Formularz informacyjny:
 • przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
 • dokumentowanie doręczenia formularza,
 • termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
 • problem świadczenia usługi doradczej,
 • asysta przedkontraktowa.
 1. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.
 2. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

WNIOSEK KREDYTOWY, DECYZJA KREDYTOWA I UMOWA KREDYTOWA:

 1. Wniosek kredytowy:
 • wymogi formalne wniosku,
 • termin rozpatrzenia,
 • zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
 • badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
 1. Decyzja kredytowa:
 • wymogi formalne decyzji,
 • termin ważności,
 • dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
 1. Umowa kredytowa:
 • termin zawarcia umowy,
 • aneksowanie umowy,
 • zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

ZASADY REALIZACJI SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ KREDYTOBIORCÓW:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
 2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
 3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
 4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
 5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

ORZECZENIE ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:

 1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
 • zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
 • decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
 • zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
 • problematyka częściowej spłaty kredytu.
 1. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 2. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 3. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
 4. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

REKOMENDACJA S KOMISJI NADZORU Finansowego – przygotowanie do wdrożenia:

 1. Podstawowe założenia nadzorcy.
 2. Termin wdrożenia Rekomendacji S w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.
 3. Zakres najważniejszych zmian Rekomendacji S:
 • zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług”,
 • wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania,
 • stałe oprocentowanie kredytów – zasady oferowania.