Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego

Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego

Informacje o szkoleniu

ADRESACI: pracownicy banku – analitycy, prawnicy, specjaliści zajmujący się zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów finansowych

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

  • podstawowa wiedza z zakresu zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych

CEL KURSU i CELE SZCZEGÓŁOWE szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się (odnoszące się do poziomu wiedzy, umiejętności i postawy/ kompetencji społecznych) lub innych mierzalnych celów szkolenia)

  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu procesu zarządzania produktem (ang. product governance), świadczenia usług doradczych, wynagrodzeń firm inwestycyjnych i przyjmowanych przez nich zachęt (ang. inducements) oraz interwencji produktowej (ang. product invervention).
  • Uzyskanie kompetencji w przedmiocie organizacji i warunków działania firm inwestycyjnych zgodnie z regulacjami unijnymi oraz projektem zmian do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 KORZYŚCI

 Zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi transakcji na instrumentach finansowych i działalności firm inwestycyjnych

  • Uzyskanie sprawności w zakresie identyfikacji ryzyk związanych z procesem zarządzania produktem przez bank

METODYKA:

 

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów.

  • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
  • Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty zawierania transakcji na instrumentach finansowych i działalności firm inwestycyjnych

PROGRAM:

 

1) Wprowadzenie

2) Źródła prawa składające się na tzw. pakiet MIFID II/MIFIR

a) MIFID II, MIFIR, dyrektywy wykonawcze

b) Legislacja „drugiego poziomu” (akty wykonawcze RTS / ITS)

c) Wytyczne i zalecenia ESMA

d) Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

3) Zakres przedmiotowy i podmiotowy MIFID II i projektu zmian w prawie polskim

4) Klasyfikacja klientów przyjęta zgodnie z tzw. pakietem MIFID II/MIFIR i projekcie zmian w prawie polskim i jej implikacje praktyczne

a) Klient detaliczny

b) Klient profesjonalny per se i klient profesjonalny na życzenie

c) Uprawniony kontrahent

5) Licencjonowanie działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim

a) Obowiązki w zakresie uzyskania zezwolenia

b) Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące firmy inwestycyjne

6) Wymogi organizacyjne firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim oraz ich wdrożenie w praktyczne

a) Zapobieżenie konfliktom interesów w praktyce firm inwestycyjnych

b) Praktyczne aspekty procesu zatwierdzania produktu

c) Obowiązki producenta i dystrybutora w praktyce – problem uregulowania zasad odpowiedzialności na linii: producent-dystrybutor, producent – klient oraz dystrybutor –klient

d) Praktyczne problemy związane z obowiązkiem rejestracji usług i transakcji

e) Wyjaśnienia ESMA dotyczące procesu zatwierdzenia produktu

f) Proces zatwierdzenia produktu w świetle wytycznych KNF – wnioski dla praktyki

7) Warunki działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim

a) Obowiązek działania w najlepszym interesie klientów i obowiązki informacyjne w regulacjach prawnych i praktyce firm inwestycyjnych

b) Doradztwo inwestycyjne i porady inwestycyjne w praktyce, problem rozgraniczenia doradztwa od porad grzecznościowych

c) Niezależne doradztwo inwestycyjne i tzw. zachęty w praktyce, problematyka szkoleń organizowanych dla doradców klienta

d) Sposób wynagradzania personelu – wdrożenie zasad w praktyce, wyodrębnienie elementów ilościowych i jakościowych stanowiących podstawę wynagradzania

e) Ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów finansowych i dostosowanie jej do poszczególnych kategorii klientów w praktyce

f) Obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych

g) Obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta

h) Obowiązki firm inwestycyjnych dotyczące powoływania agentów

8) Interwencja produktowa na szczeblu unijnym i na szczeblu państw członkowskich

9) Misseling w MIFID II i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, wyjaśnienia UOKiK

10) Reklamacje w prawie polskim i MIFID II

REKOMENDOWANA PRZEZ WYKŁADOWCĘ METODA EWALUACJI SZKOLENIA:

 ankieta oceny szkolenia

WYKŁADOWCA:

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcjach finansowania oraz świadczyła usługi z zakresu doradztwa regulacyjnego dla instytucji finansowych. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich i zagranicznych.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką około dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Ukończyła studia (summa cum laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).