Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych i rozporządzeń UE w zakresie pomocy publicznej.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, rozważających realizację inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), a także podmiotów – inwestorów z sektora prywatnego.

 PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie pomocy publicznej:

Pojęcie pomocy publicznej w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Podstawowe regulacje prawne w dziedzinie pomocy publicznej

Podstawowe pojęcia i definicje

Przesłanki występowania pomocy publicznej – test pomocy publicznej

 Formy pomocy publicznej,

Adresaci pomocy publicznej,

Pomoc publiczna a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym,

Badanie przesłanek występowania pomocy publicznej w projektach unijnych,

 Wielkość pomocy publicznej i udział własny

 Pomoc de minimis,

Wyłączenia i ograniczenia,

Obowiązki beneficjenta pomocy publicznej,

Metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generującej dochód,

Warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

Regionalna pomoc inwestycyjna

Rodzaje przedsięwzięć, adresaci pomocy i sektory wykluczone z pomocy inwestycyjnej

Ustalanie statusu przedsiębiorstwa w kontekście pomocy inwestycyjnej

Efekt zachęty w odniesieniu do pomocy publicznej w sektorze MŚP i dużych firm

Definicja „nowej inwestycji”

Warunki udzielania pomocy de minimis

Rodzaje przedsięwzięć, adresaci pomocy i obszary wykluczone z pomocy de minimis

Pomoc de minimis a pomoc publiczna – zasady udzielania pomocy de minimis

Zasady kumulacji pomocy de mini mis

 Pomoc publiczna w pozostałych obszarach wsparcia w ramach UE

Pomoc publiczna w projektach z zakresu transportu zbiorowego, multimodalnego oraz na inwestycje w zakresie portów lotniczych

Pomoc publiczna na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego

Pomoc publiczna na usługi doradcze oraz instrumenty inżynierii finansowej

Pomoc publiczna w sektorze ochrony środowiska i w pozostałych sektorach

Pomoc indywidualna podlegająca obowiązkowi notyfikacji na podstawie: art. 107 TFUE,

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

Pomoc na działania z zakresu radiofonii i telewizji,

Rekompensata z tytułu realizacji działań kwalifikujących się jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym – UOIG

 

Dochodowość projektów nieobjętych pomocą publiczną

Podstawowe uregulowania prawne:

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z 2013r.

Interpretacja zapisów art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013

Definicja projektu generującego dochód – kryteria brzegowe

Przychody, koszty operacyjne i ustalanie faktycznej dochodowości projektu,

Kwestia dochodów incydentalnych

Ustalanie maksymalnego poziomu dofinansowania projektu generującego dochód

Obliczanie wskaźnika luki w finansowaniu

Określenie „kwoty decyzji”

Określenie (maksymalnej) dotacji UE

 

Procedury monitorowania dochodowości projektów

Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013

Monitorowanie kosztów kwalifikowalnych (EC) w przypadku projektów generujących dochód

Luka finansowa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wykładowca Prowadzący :

Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu UE.

Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG  w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.