Outsourcing czynności bankowych z uwzględnieniem nowych Wytycznych EBA – zagadnienia praktyczne

Outsourcing czynności bankowych z uwzględnieniem nowych Wytycznych EBA – zagadnienia praktyczne

Informacje o szkoleniu

Termin: 24.02.2021 – godzina 09:00     

 Korzyści:                                                                                                                              

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również praktyczne Interpretacje i rekomendacje sektora bankowego w zakresie nowych Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu, które zostały opracowane przez grupę roboczą powołana przy Związku Banków Polskich.

Cel:                                                                                                                                    

Celem szkolenia jest przeanalizowanie obowiązków banku w zakresie dostosowania procesu outsourcingu do Wytycznych EBA oraz dokonania przeglądu i odpowiednich zmian istniejących umów outsourcingu.

Program:                                                                                                                             

 1. Zakres przedmiotowy Wytycznych EBA i definicje.
 2. Okres przejściowy – terminy wdrożenia.
 • Zakres wdrożenia Wytycznych EBA we wskazanym przez UKNF terminie 28 grudnia 2020 r.
 • Zasady stosowane do umów kwalifikowanych jako umowy outsourcingu w rozumieniu Prawa bankowego oraz Wytycznych EBA w okresie przejściowym.
 1. Zasada proporcjonalności wg Wytycznych EBA:
 • Czy banki spółdzielcze mogą postanowić o wyłączeniu stosowania niektórych wytycznych zgodnie z zasadą proporcjonalności?
 • Obowiązek przeprowadzenia kontroli u dostawcy.
 • Katalog podmiotów zwolnionych od stosowania Wytycznych EBA.
 1. Kwalifikacja danej umowy jako krytycznej w rozumieniu Wytycznych EBA:
 • Termin dokonywania oceny krytyczności danej umowy.
 • Kryteria oceny zgodnie z pkt 12.2. Wytycznych EBA.
 • Termin powiadamiania UKNF o planowanym outsourcingu funkcji krytycznych lub istotnych.
 1. Rejestr umów outsourcingowych:
 • Zakres niezbędnej dokumentacji względem zakończonych umów outsourcingu oraz dokumentacji uzupełniającej.
 • Dokumenty załączone do rejestru.
 • Przechowywanie dokumentacji dotyczącej trwających relacji umownych.
 1. Ocena ryzyka umów i dostawcy:
 • Sposób przeprowadzenia oceny potencjalnego wpływu umów na ryzyko operacyjne (pkt 65 Wytycznych EBA),
 • Zasada proporcjonalności.
 • Ocena ryzyka przewidziana w Wytycznych EBA dla umowy outsourcingu a plan postępowania z ryzykiem, o którym mowa w art. 81c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Wpływ Wytycznych EBA na mechanizmy kontroli względem podwykonawców dostawców.
 1. Umowa outsourcingowa:
 • Relacja między ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, tj. z 2019 r.) a Wytycznymi EBA,
 • Wymogi UKNF w zakresie:
 • graficznej prezentacji umowy,
 • elementów istotnych umowy,
 • minimum danych prezentowanych w ramach grafu.
 1. Wyjaśnienia interpretacyjne i rekomendacje sektora bankowego w zakresie nowych Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.

 HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – 10:30 wykład cz. 1
przerwa 30-minutowa

11:00 – 12:30 wykład cz. 2

przerwa 30-minutowa

13:00 – 14:30 wykład cz. 2

14:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 CENA :      800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej.

W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 22.02.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 23.02.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Chrome, Firefox, Edge,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),