Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

Ocena ryzyka w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.

Korzyści

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy udziale kredytu bankowego.

Program

1. Procedury udzielania kredytów inwestycyjnych

2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego

 • przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnej w przedsiębiorstwie
 • rodzaje i formy przedsięwzięć inwestycyjnych
 • fazy i organizacja procesu inwestycyjnego.

3. Innowacje w przedsięwzięciach inwestycyjnych i ich finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4. Dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • biznesplan – podstawowe pojęcia, zakres opracowania
 • studium wykonalności (Feasibility Study)
 • kontrakty związane z importem

5. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

 • metody proste – prosty okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, test 1 roku, analiza progu rentowności, badanie dźwigni finansowej i operacyjnej
 • modelowanie przepływów środków pieniężnych z uwzględnieniem źródeł finansowania projektu inwestycyjnego
 • metody dynamiczne (dyskontowe) wg standardów UNIDO: NPV (wartość zaktualizowana netto), MNPV, IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR, wskaźnik rentowności inwestycji (PI)
 • przykłady praktyczne oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

6. Bankowa ocena ryzyka dotyczącego kredytu inwestycyjnego

 • ryzyko związane z kredytobiorcą
 • ryzyko związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym
 • prawne zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego