Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Informacje o szkoleniu

KORZYŚCI

 1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
 2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
 3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

CELE SZKOLENIA

 1. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
 2. Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.
 3. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do przygotowania oceny ryzyka w temacie pp i ft swojego Banku.

 

 ADRESACI

Wszyscy pracownicy Banku oprócz administracji, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wyjaśnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Omówienie technik i metod pp i ft oraz rozpoznawanie tych przestępstw w Banku.
 3. Przedstawienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
 4. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 5. Nowa ustawa o ppp i ft –  dlaczego konieczna była zmiana, główne zmiany.
 6. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:
 • ocena ryzyka klientów,
 • ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
 • środki bezpieczeństwa finansowego ( identyfikacja i weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, PEPów, ocena stosunków gospodarczych i ich monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
 • przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
 • procedura w Banku,
 • szkolenia pracownicze,
 • anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
 • przekazywanie i gromadzenie informacji,
 • zawiadomienia do GIIF,
 • szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
 • kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.

 

 1. METODYKA:
 • Wykład (teoria poparta przykładami opisującymi sposoby prania w bankach).
 • Zadania/pytania ustne w trakcie szkolenia.

 

SYLWETKA TRENERA:

 

ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem dobrym. Ukończyła także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH z wynikiem bardzo dobrym. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Zaczynała karierę w Raiffeisen-CentroBank S.A. w Warszawie (obecnie Raiffeisen -Polbank S.A.), a po 5 latach na własne życzenie kontynuowała pracę w  AmerBank S.A. w Warszawie, a po zmianie właściciela w DZ Bank Polska S.A.

Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A., gdzie była kierownikiem Zespołu PPP i FT. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft  w SGB, co zakończyło się sukcesem – potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.

Przeszła  wszystkie stopnie w bankowości: od pracownika wydziału obsługi klientów, przez kierownika sekcji, vice dyrektora departamentu (odpowiedzialna była za wydział obsługi klientów, bankowość elektroniczną, gotówkę i skarbiec, część operacyjno księgową wydziału) do stanowiska doradcy zarządu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz  zarządzania ryzykiem operacyjnym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft  i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).

To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który na swoich szkoleniach omawia najważniejsze  obowiązki ustawowe nałożone na bank i jego pracowników poparte licznymi przykładami  z wieloletniego doświadczenia bankowego oraz uczy praktycznego realizowania zapisów ustaw