Nowe formy przestępczości wewnątrz- i zewnątrzbankowej

Nowe formy przestępczości wewnątrz- i zewnątrzbankowej

Informacje o szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników banków, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników kasowych, pracowników pionów kredytowych oraz kierowników placówek

Korzyści

Poznanie najnowszych metod i form popełniania przestępstw na szkodę banku, nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów i elementów związanych z planowanym zamachem na bank i jego mienie, poznanie standardowych procedur reagowania na występujące zagrożenia

Program

I. Współczesne zagrożenia sektora bankowego przestępczością

II. Napady na banki jako najgroźniejsza forma przestępczości w sektorze bankowym

 • Skala zjawiska w ujęciu statystycznym i aktualne cechy charakterystyczne napadów
 • Zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i klientów banku
 • Straty powstałe w wyniku napadów

III. Metody działania sprawców napadu na przykładzie doświadczeń z prokuratorskich postępowań

 1. Napady dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze
 2. Napady popełniane przez indywidualnych, „nieprofesjonalnych” sprawców

IV. Obowiązki banków i ich pracowników w zakresie zabezpieczenia placówek przed możliwością napadu w świetle Ustawy o ochronie osób, mienia i Prawa bankowego

 1. Obowiązek ochrony placówki w sposób adekwatny do potencjalnych zagrożeń
 2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej
 3. Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej

V. Możliwość rozpoznania zagrożenia napadem na etapie przygotowania działań przestępczych

 1. Typowe działania rozpoznawcze i przygotowawcze sprawców napadu
 2. Okoliczności i zachowania, które mogą być zauważone przez pracowników banku
 3. Sposoby reakcji ochrony i pracowników banku

VI. Procedury postępowania w przypadku napadu

 1. Obowiązek opracowania procedur i zapoznania z nimi pracowników banku
 2. Plan ochrony przed napadem
 3. Zasada permanentnego szkolenia pracowników w zakresie znajomości procedur

VII. Szczegółowa zasada postępowania i zachowania pracowników banku w przypadku napadu

 1. Zasada czujności i profesjonalizmu
 2. Zasada poddania się woli napastnika i wykonywania jego poleceń
 3. Zasada nieprowokowania napastnika
 4. Zasada niezwłocznego uruchomienia alarmu
 5. Zasada obserwowania napastników
 6. Zasada nieutrudniania ucieczki napastnikowi
 7. Zasada powiadomienia pogotowia i policji po napadzie
 8. Zasada zabezpieczenia miejsca napadu i śladów przestępstwa

VIII. Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego

 1. Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów:
  • skala zjawiska
  • szacunkowe straty generowane przestępstwem
 2. Sposoby działania sprawców wyłudzeń:
  • metody wprowadzania banku w błąd co do istotnych dla udzielenia kredytu okoliczności
  • fałszowanie dokumentów przedkładanych w banku w związku z wnioskiem kredytowym (dokumenty podrobione, dokumenty przerobione, dokumenty poświadczające nieprawdę)
  • składanie nieprawdziwych oświadczeń w toku procesu przyznawania kredytu

IX. Prewencja w zakresie wyłudzeń kredytu

 1. Warunki podstawowe skutecznej prewencji:
  • profesjonalizm zawodowy pracowników banków uczestniczących w procesach weryfikacyjnych i decyzyjnych wniosków kredytowych
  • realizowanie i wykorzystywanie programu „Poznaj swojego klienta” jako istotna przesłanka prawidłowych ocen i decyzji kredytowych
  • standardy minimalizujące ryzyko ocen i decyzji
 2. Warunki szczegółowe skutecznej prewencji:
  • wiedza o kliencie jako warunek podstawowy ocen szczegółowych (zakres informacji dotyczących kredytobiorcy, sposoby pozyskiwania informacji, aktualizacja informacji)
 3. Podstawowe kryteria ocen dokumentów przedkładanych przez kredytobiorców:
  • różnice w ilości i rodzaju dokumentów pozyskiwanych przez bank w zależności od rodzaju kredytu
  • dokumenty dot. kredytów dla osób fizycznych (gotówkowe na zakup w systemie ratalnym, hipoteczne)
  • dokumenty dot. kredytów dla jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych
  • metody i sposoby oceny dokumentacji dołączonej do wniosków kredytowych (identyfikacja podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, ocena prawdziwości dokumentów handlowych (faktury, rachunki itp.), ocena prawdziwości dokumentacji urzędowej (zaświadczenia z ZUS i US, kopie deklaracji podatkowych, wypisy z ksiąg wieczystych itp.), ocena rzetelności ekspertyz i wycen rzeczoznawców, przedkładanych przez kredytobiorców, ocena ekonomiczna przedkładanych biznesplanów i prognoz gospodarczych), warunki podstawowe skutecznej prewencji – formy i metody weryfikowania wiedzy o kliencie – kredytobiorcy

X. Przestępstwo oszustwa kredytowego

 1. Istota przestępczych działań, ubieganie się o kredyt, pożyczkę, dotację, gwarancję:
  • przedłożenie nierzetelnych dokumentów
  • brak skutku w postaci wyłudzenia

XI. Przestępstwa popełniane przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej

 1. Przestępstwa dotyczące kart płatniczych i bankomatowych
 2. Skimming jako podstawa przestępstw kartowych
 3. Przestępstwa związane z bankowością internetową