Modelowanie i analiza projektów project finance

Modelowanie i analiza projektów project finance

Informacje o szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć:

 • w jaki sposób analizować projekty typu projekt finance pod względem ich wykonalności
 • w jaki sposób strukturyzować transakcje kredytowe typu project finance
 • w jaki sposób analizować i mitygować ryzyko projektów typu project finance.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć:

 • modelować przepływy finansowe projektów typu project finance
 • badać wykonalność finansową projektów typu project finance
 • badać ryzyko i racjonalność projektów typu project finance.

Dzień 1

Temat sesji: Wprowadzenie

 1. Cel sesji: przedstawienie uczestnikom celów i zakresu szkolenia
 2. Metodologia: wykład, konwersatorium
 3. Czas trwania: 0,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Modelowanie i analiza przepływów spółki celowej realizującej projekt typu project finance (przykład – budowa biurowca przez podmiot SPV)

 1. Cel sesji: nabycie umiejętności oceny racjonalności i wykonalności finansowej projektu, szacowania poziomu luki kapitałowej
 2. Metodologia: analiza przypadku, budowa modelu w arkuszu kalkulacyjnym – warsztaty komputerowe
 3. Czas trwania: 6,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Wstęp do źródeł finansowania projektów projektów typu project finance – aktualna sytuacja na rynku polskim (cz. 1)

 1. Cel sesji: nabycie przez uczestników wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku finansowania projektów typu project finance z uwzględnieniem transakcji MBO, LMBO
 2. Metodologia: konwersatorium
 3. Czas trwania: 1 jedn. dydakt.

Dzień 2

Temat sesji: Wstęp do źródeł finansowania projektów projektów typu project finance – aktualna sytuacja na rynku polskim (cz. 2)

 1. Cel sesji: nabycie przez uczestników wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku finansowania projektów typu project finance z uwzględnieniem transakcji MBO, LMBO
 2. Metodologia: konwersatorium
 3. Czas trwania: 1 jedn. dydakt.

Temat sesji: Modelowanie struktury finansowanie projektu oraz zaangażowania kredytowego banku w celu pokrycia luki finansowania (kredyty tradycyjne, balonowe, obligacje zamienne – finansowanie mezzanne (cd.)

 1. Cel sesji: nabycie umiejętności doboru optymalnych źródeł finansowania projektu oraz ocena ich wpływu na wartość i ryzyko projektu
 2. Metodologia: analiza przypadku, konwersatorium, praca na modelu
 3. Czas trwania: 1,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Modelowanie wolnych przepływów pieniężnych metodą FCFE oraz FCFF, kalkulacja NPV, analiza IRR z pozycji banku oraz klienta (analiza przypadku cd.)

 1. Cel sesji: nabycie umiejętności oceny racjonalności finansowej projektów typu project finance
 2. Metodologia: analiza przypadku, konwersatorium, praca na modelu
 3. Czas trwania:1,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Analiza ryzyka projekt – analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo weryfikacja założeń projektu w oparciu o zbudowany model, wstęp do analiz ryzyka projektu, określenie VaR projektu

 1. Cel sesji: nabycie umiejętności kwantyfikacji i oceny ryzyka finansowego projektów typu project finance
 2. Metodologia: analiza przypadku, konwersatorium, praca na modelu
 3. Czas trwania: 1 jedn. dydakt.

Temat sesji: Identyfikacja typowych ryzyk projektów project finanse oraz metodyki ich mitygowania

 1. Cel sesji: Przedstawienie typowych metod identyfikacji i mitygowania ryzyk pozafinansowych projektu
 2. Metodologia: Konwersatorium
 3. Czas trwania: 1 jedn. dydakt.

Temat sesji: Zabezpieczenia oraz kowenanty umowne w projektach typu project finance

 1. Cel sesji: Przedstawienie typowych metod identyfikacji i mitygowania ryzyk pozafinansowych projektu
 2. Metodologia: konwersatorium
 3. Czas trwania: 1 jedn. dydakt.