KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRAKTYCE.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak I główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki.
Korzyści dla uczestników:
Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Bazę do tego stanowią standardy kontroli określone przez Ministra Finansów na bazie standardów międzynarodowych, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej, będące równocześnie rozszerzeniem poszczególnych standardów. Ważnym jest również zrozumienie i praktyczne realizowanie jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem. Program szkolenia przekazuje uczestnikom niezbędną więdzę w powyższym zakresie.

 

Metodologia:
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
 • Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.
 1. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
 • Definiowanie pojęcia ryzyka.
 • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
  • Opracowanie reakcji.
  • Kontrola reakcji
 • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.
 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
 • Właściwości „ryzyka”.
 • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
  • Zdarzenie (występujące w przyszłości).
  • Prawdopodobieństwo (niepewność).
  • Skutki (co można zyskać lub stracić).
 • Typy ryzyka.
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem.
 1. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
 • Istota i cel zarządzania ryzykiem.
 • Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem.
 • Kategoryzacja ryzyk i konsekwencji oraz ich pomiar.
 • Role i odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem.
 1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_O_R.
 • Definicja ryzyka.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
 • Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych.
 • Hierarchizacja ryzyka.
 • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
 • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
 • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R – przegląd głównych zagadnień.
 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk:
  • Analiza wartości oczekiwanej.
  • Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku.
  • Technika RBS.
  • Technika PERT.
  • Drzewa produktów.
  • Drzewa decyzyjne.
  • Metoda Delficka.
  • Burza Mózgów.
  • Symulacja Monte Carlo.
  • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
 1. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
 • Identyfikacja ryzyka.
 • Szacowanie ryzyka – analiza i ocena.
 • Postępowanie z ryzykiem – założenia do planu postępowania z ryzykiem.
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem.
 • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.
 1. REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA
 • Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka.
 • Realizacja strategii reakcji.
 • Plany awaryjne i działania improwizowane.
 • Ocena ryzyka.
 • Ponowna analiza ryzyka.
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
 1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI. 
 • Czynniki ryzyka w kontroli.
 • Kontrola menedżerska.
 • Ryzyka menedżerskie.

 

 1. PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.

 Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji.

 • Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji i samej kontroli wewnętrznej: 
  • Autoryzacja operacji.
  • Poprawność ewidencjonowanych kwot w systemach IT.
  • Właściwy i autoryzowany poziomu dostępu do systemów IT.
  • Zgodność ewidencji z rzeczywistym stanem.
  • Podział zadań i odpowiedzialności.
  • Dobór personelu.
  • Umiejętności i wiedza pracowników.
  • Procedury (czynności) kontroli wewnętrznej. 

 ZASADY I METODY BADAŃ KONTROLNYCH – WARSZTAT KONTROLERSKI. 

 • Zasady postępowania kontrolnego.
 • Instrumenty kontroli wewnętrznej.
 • Metody badań kontrolnych.
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym.
 • Dokumenty dotyczące organizacji kontroli wewnętrznej.
 • Dokumenty dotyczące wykonywania kontroli.
 • Dokumenty dotyczące zarządzania ryzykiem.
 1. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW.