Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową dla celów kredytowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową

Cele szkolenia

 1. Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta
 2. Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych obrotów (próg rentowności) i struktury kosztów (dźwignia operacyjna)
 3. Poszerzenie i ugruntowanie praktycznej umiejętności oceny możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła (to jest EBITDA) z równoczesnym ustaleniem czy firma właściwie wykorzystuje pożyczone pieniądze warunkujące dalsze jej kredytowanie (dźwignia finansowa)
 4. Poznanie najważniejszych informacji zawartych w analizie wskaźnikowej i umiejętne ich wykorzystanie wraz z oceną ich rzetelności w świetle powszechnie stosowanych praktyk fałszowania sprawozdań finansowych
 5. Poznanie i właściwe wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych w celu ostatecznego sformułowania oceny zdolności płatniczej klienta
 6. Prezentacja pełnego wykorzystania uzyskanych wyników analizy finansowej firmy ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

 

Program

 1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego – system prawa bilansowego w Polsce – Polskie Standardy Rachunkowości (PSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zjawisko kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych
  • Nowelizacja Ustawy o rachunkowości 2002 – system PSR i MSR – pojawienie się zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych
  • Źródła informacji o sytuacji przedsiębiorstwa – prawne, ekonomiczne, podatkowe, statystyczne
  • Rodzaje sprawozdań finansowych i ich znaczenie – układy urzędowe i analityczne
  • Wyniki finansowe a przepływy pieniężne przedsiębiorstwa

 

 1. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny
  • Charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu – ich powiazania i interpretacja
  • Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego
  • Wykorzystanie informacji zawartej w bilansie dotyczących m.in. kapitału obrotowego, kredytu kupieckiego udzielanego i otrzymywanego, do korekty wyniku finansowego w oparciu o faktyczne przepływy pieniężne

 

 1. Uzupełniające informacje sprawozdawcze
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zawartość informacyjna
  • Zmiany poszczególnych składników kapitału i ich przyczyny
  • Koszty i przychody, które zostały z pominięciem RZiS odniesione na kapitał własny

 

 1. Analiza bilansu – czynności wstępne
  • Przetworzenie bilansu na potrzeby analizy
  • Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa w świetle gwarancji majątkowej na pokrycie zobowiązań (określenie wypłacalności na wypadek bankructwa)
  • Sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku – poziomu kapitału obrotowego i jego pomiar (płynność finansowa firmy w ujęciu statycznym)

 

 1. Ćwiczenia z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy bilansu – wstępna analiza bilansów 5 firm, reprezentujących różne rodzaje działalności gospodarczej

 

 1. Rachunek zysków i strat
  • Źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
  • Pozostałe źródła przychodów, kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych

 

 

 1. Wstępna analiza rentowności finansowej przedsiębiorstwa
  • Szczególne znaczenie rentowności statutowej działalności firmy
  • Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć odsetki z wygospodarowanego zysku na działalności operacyjnej (tj. po wyeliminowaniu doraźnych przychodów operacyjnych)
  • Określenie zdolności do rozwoju z uwzględnieniem realnych przepływów pieniężnych, tj. wyniku kasowego
  • Ćwiczenia – wstępne ustalenie możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła w analizowanej spółce

 

 1. Pogłębiona analiza rachunku zysków i strat
  • Próg rentowności, jako miara poziomu obrotu z punktu widzenia ryzyka kredytowego
  • Dźwignia operacyjna, pozwalająca na identyfikacje ryzyka wynikającego ze struktury kosztów operacyjnych (stałe, zmienne)
  • Wykorzystanie uzyskanych informacji do lepszego poznania ryzyka finansowego firmy
  • Ćwiczenia – wyliczenie progu rentowności i dźwigni operacyjnej w analizowanym okresie

 

 1. Pogłębiona analiza bilansu
  • Dźwignia finansowa, jako instrument umożliwiający określenie ryzyka wynikającego ze struktury własnościowej kapitału zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa (kapitał własny, kapitał obcy)
  • Sposób ustalenia podstawowego warunku powstania dźwigni finansowej
  • Określenie skali efektu dźwigni finansowej
  • Ćwiczenia – sprawdzenie czy spółka właściwie wykorzystała pożyczone pieniądze w okresie objętym analizą

 

 1. Nieruchomości w firmie
  • Zasady ujawniania w sprawozdaniu finansowymi procesów inwestycyjnych (w tym koszty aktywowane), w tym dotyczących nieruchomości – warianty rozliczania inwestycji, ustalania wartości początkowej – wyceny
  • Amortyzacja typu useful life i ekonomic life, amortyzacja indywidulana, degresywna, nowe ulgi podatkowe
  • Klasyfikacja i reklasyfikacja nieruchomości w firmie – nieruchomości operacyjne i inwestycyjne
  • Reguły wycen i odpisów aktualizujących (a także rezerw) związanych z nieruchomościami – wartość rynkowa i wartość godziwa w ujęciu PSR i MSR, kapitał z aktualizacji wyceny
  • Działalność deweloperska – schematy księgowe, wyceny, wyniki finansowe – zgodne z KSR
  • Legalna Kreatywna księgowość i pułapki bilansowe związane z nieruchomościami i działalnością deweloperską
  • Wbudowane instrumenty pochodne kreowane przez nieruchomości
  • Wskaźniki związane z nieruchomościami
  • Ćwiczenia – nieruchomości występują niemal w każdym ćwiczeniu analitycznym, temat jest omówiony obszernie z uwagi na jego znaczenie – nieruchomości to często główne składniki rzeczowych aktywów trwałych firm

 

 

 1. Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – opis konstrukcji wskaźników i ich odmian, interpretacje i najczęstsze błędy metodologiczne i interpretacyjne, odniesienia do przepływów pieniężnych
  • Konstrukcja wskaźników – możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowe)
  • Wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej
  • Wskaźniki płynności i sprawności zarządzania
  • Wskaźniki działalności
  • Wskaźniki rentowności
  • Inne m.in. (marże handlowe, efektywna stawka podatku dochodowego)
  • systemy wskaźnikowe
  • Teoria systemów scoringowych – najczęstsze błędy
  • Sygnały z obszaru analizy wskaźnikowej a realne przepływy pieniężne – przyczyny i skutki rozbieżności generowanych sygnałów
  • Ćwiczenia – praktyczne wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa – wskaźniki i związane z nimi ćwiczenia pojawiają się już wcześniej – w tym punkcie wiedza jest systematyzowana i wprowadzane są “systemy wskaźników. Łącznie tematyka wskaźników, która przewija się przez całe szkolenie, zajmuje na szkoleniu ok. 5 godzin, w tym bardzo dużo ćwiczeń praktycznych

 

 1. Kreatywna księgowość, pułapki bilansowe – podsumowanie
  • Ustawowe źródła kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych – cel, przyczyny, okoliczności stosowania, skutki
  • Techniki analityczne neutralizujące zjawisko kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych – kreatywna księgowość a memoriałowe wyniki finansowe i przepływy pieniężne
  • Podejrzane zjawiska księgowe i symptomy fałszowania wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych
  • Ćwiczenia – tematyka przewija się przez całe szkolenie, podawanych jest w sumie kilkadziesiąt przypadków KK i PB – w tym punkcie wiedza jest systematyzowana i wprowadzane są narzędzia neutralizujące – w sumie tematyka, zajmuje na szkoleniu ok. 5 godzin, w tym bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, a uczestnicy otrzymują od wykładowcy autorskie narzędzia informatyczne – modele analityczne / biznesowe

 

 

 1. Rachunek przepływów pieniężnych – ocena zdolności płatniczych klienta
  • Źródła strumieni pieniężnych wpływających do firmy i kierunki ich wydatkowania
  • Układ i zakres informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych
  • Wnioski z oceny rachunku przepływów pieniężnych w odniesieniu do działalności operacyjnej, działalności inwestycyjnej i działalności finansowej
  • Ćwiczenia – identyfikacja zdolności płatniczej ocenianego przedsiębiorstwa w poszczególnych latach

 

 1. Syntetyczna ocena finansowa analizowanej spółki obejmująca okres trzech lat, z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy – zamknięte modele analityczne

 

 • Identyfikacja sytuacji finansowej firmy w oparciu o wyniki analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej (z podziałem na zjawiska pozytywne i negatywne)
 • Ocena zdolności płatniczej spółki, wynikająca z analizy rachunku przepływów pieniężnych
 • Podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego
 1. Najważniejsze elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

 

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.

 

Forma : zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach. Podsumowaniem szkolenia może być test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność :

 • przeprowadzania samodzielnej analizy,
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych
 • właściwej argumentacji artykułowanych wniosków

Szkolenie objęte jest wsparciem konsultingowych w okresie ok. 2 tygodni.

 

Sylwetka trenera:

Wykształcenie prawnicze, studia doktoranckie Instytut Badań Systemowych PAN (kierunek: informatyka w zarządzaniu i finansach)

Doświadczenie w bankowości i finansach:

wieloletni pracownik pionów analitycznych w bankach komercyjnych (oddział, centrala), członek komitetu kredytowego centrali, ponadto: departament kredytów trudnych, departament skarbu i polityki pieniężnej (dealer na złotowym i walutowym rynku pieniężnym)

Doświadczenie w biznesie i działalności doradczej:

wieloletni prezes zarządów, główny księgowy, dyrektor finansowy, doradca ekonomiczno-finansowy i księgowy

Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi:

stałe doradztwo w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków publicznych (kontrakty na ok. 3500 analiz zrealizowane w ok. 60%)

Doświadczenie w szkoleniach:

500 szkoleń dla największych banków komercyjnych (w tym NBP), firm ubezpieczeniowych i leasingowych, urzędów centralnych (UKNF)

Doświadczenie informatyczne:

Autor komercyjnych narzędzi analitycznych (modeli oceny ryzyka) do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z 3 standardowych segmentów (mikrofirmy, MSP, duże firmy).

Autor narzędzi analitycznych do modelowania procesów biznesowych strategicznych klientów banków wykorzystywanych na etapie organizacji transakcji i monitoringu.