Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii

Finansowanie gospodarstw rolnych – od produkcji do ekonomii

Informacje o szkoleniu

Korzyści:                                                                                                                           

Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

 

Cel:                                                                                                                                    

Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

Uczestnicy po szkoleniu:

– Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika;

– Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem;

– Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, które przełoży na analizę zdolności kredytowej (ilościową i jakościową);

– Zbadają zdolność kredytową poprzez przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych (rachunku wyników, plan przepływów finansowych i bilansu) na podstawie danych dostarczonych przez rolnika.

 

Adresaci:                                                                                                                              

  Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy zaczynają prace z klientem rolnikiem z komórek sprzedażowych, kredytowych i monitoringu..

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat kredytowania klientów instytucjonalnych.

 

Program:                                                                                                                           

Jaka jest tematyka szkolenia?

  1. Specyfika branży rolnej.
  2. Podstawowe pojęcia (gospodarstwo, dział specjalny, użytki rolne, ha przeliczeniowy).
  3. Produkcja roślinna – podstawowe pojęcia, koszty bezpośrednie, analiza.
  4. Produkcja zwierzęca – stada zwierząt, rejestry, bazowe informacje nt. produkcji bydła, trzody i drobiu, analiza produkcji, koszty bezpośrednie.
  5. Weryfikacja produkcji – normy i ceny.
  6. Otoczenie gospodarstwa rolnego – pomoc publiczna wynikająca ze Wspólnej Polityki Rolnej UE i jej konsekwencje.
  7. Dokumenty pozyskiwane od rolnika, szablony Banku.
  8. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, przepływy gotówkowe).

 

Metodyka:                                                                          

Jak prowadzone będzie szkolenie?

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład z przykładami oraz ćwiczenia aktywizujące uczestników, mające na celu zastosowanie zdobytej wiedzy. Przedstawiane przykłady i sytuacje w trakcie szkolenia nastawione są na praktykę i kształtowanie umiejętności współpracy ze specyficznym klientem jakim jest rolnik.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?                        Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Sylwetka trenera:

.Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  (mg inż. rolnictwa), studiów podyplomowych: MBA Poznań-Atlanta, bankowości oraz doradztwa bankowego, z Europejskim Certyfikatem Bankowca, Certyfikatami Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie zarządzania projektami; od 1996 r. pracownik SGB-Banku S.A. w pionach kredytowym, unijnym, produktów bankowych i procedur, z doświadczeniem praktycznym analityka kredytowego, decydenta i członka komitetu kredytowego. Autorka obowiązujących od 1998 r. procedur oceny zdolności kredytowej rolnika w SGB-Banku S.A., materiałów wspierających tę ocenę oraz programów szkoleniowych realizowanych we współpracy z BODiE od 1998 r. Trener z certyfikatami, prowadziła również szkolenia w ramach projektów Programu Agrolinia, Sapard i programów unijnych.