E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach

Informacje o szkoleniu

Termin: 23.09.2021 – godzina 09:00

(szkolenie potrwa 3 x 1,5 godz.)

Cel:                                                                                                                                    

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności w bankach i zasady jego monitorowania.

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM) oraz compliance.

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Program średniozaawansowany / zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka płynności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

 

Program:                                                                                                                             

  1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
  2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

– luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

– analiza aktywów płynnych i depozytów stabilnych (osad, koncentracja)

– analiza wskaźnikowa

– plany awaryjne i stress testy

– normy ostrożnościowe

  1. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP
  2. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności).

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi.  Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20.09.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.09.2021 do godz.14:0

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

  1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
  2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
  3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.