E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.

E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.

Informacje o szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, osoby odpowiedzialne za realizację zadań zw. z ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Wymagania:

nie ma

Cel:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków banków wynikających z pełnienia przez nie funkcji instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę AML V (ustawę implementującą).

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Program:

1. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
2. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem banku:
• Stosunki gospodarcze
• Transakcja
• Transakcja okazjonalna
• Przeprowadzanie transakcji
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zastosowanie, rodzaje, w tym:
• Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
• Ocena stosunków gospodarczych
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
4. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
• Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
6. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami
instytucji nadzorujących.
7. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
8. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
9. Przekazywanie i gromadzenie informacji zgodnie z art. 72 ustawy.
10. Zawiadamianie Generalnego Inspektora, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
• Art. 74
• Art. 86
• Art. 90
11. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące banki.
12. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Termin szkolenia: 23.08.2021

Cena szkolenia: 650,00 netto