Badanie autentyczności dokumentów

Badanie autentyczności dokumentów

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów..

Wymagania wstępne:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

 

Program:

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia.
 2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń.
 • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
 • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
 • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
 • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
 • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
 • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
 1. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
 • kradzieże
 • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
 • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
 • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
 • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
 1. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
 • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
 • ocena ogólnego stanu dokumentu
 • analiza zastosowanych zabezpieczeń
 • sposoby zabezpieczania paszportów
 • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
 • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
 1. Prawa jazdy
 • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
 • sposoby fałszowania
 • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
 2. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja studencka
 • pozwolenie na broń
 • inne dokumenty ze zdjęciem
 1. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wypis z Rejestru Handlowego
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
 • inne dokumenty
 1. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
 • systematyka metod podrabiania
 • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
 • możliwości określenia techniki fałszowania
 • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
 1. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
 • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
 • inne techniki pomnażania dokumentów
 • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
 • dokumenty przesyłane telefaksem
 1. Zajęcia praktyczne
 2. Pojęcie śladu graficznego jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
 3. Ekspertyza i opinia – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna, itp.)
 4. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
 5. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
 • kredyty
 • polecenia przelewu
 • polecenia wypłaty, itp
 1. Psychologia działania sprawcy
 • zakreślenie form interakcji
 • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
 1. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
 • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
 • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
 • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
 • niepowtarzalność = nieidentyczność
 1. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
 2. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
 • jakość linii graficznej
 • cieniowanie linii graficznej
 • zespoły relacji mierzalnych
 • topografia zapisu
 • zespoły cech konstrukcyjnych
 1. Test sprawdzający

 

Metodyka:

Seminarium prowadzone jest w formie: wykładu, połączonego z licznymi ćwiczeniami,  przykładami.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.

 

Sylwetka trenera:

Ekspert z dziedziny kryminalistyki