Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczość-: E-SZKOLENIE

Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczość-: E-SZKOLENIE

Informacje o szkoleniu

Termin: 27.04.2021 – godzina 09:00

 Korzyści:                                                                                                                              

Nabycie umiejętności przez analityków kredytowych czytania i analizy sprawozdań finansowych klientów na pełnej sprawozdawczości.

Wyciąganie wniosków z analizy.

Zwrócenie uwagi – jakie informacje są ważne w raporcie kredytowym w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.

Cel:                                                                                                                                     

Przygotowanie analityka lub doradcy do pracy w banku.

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy komórek kredytowych

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Szkolenie dla wszystkich pracowników pionu kredytowego.

Program:                                                                                                                             

 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców:
 2. a) forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
 3. b) branża,
 4. c) właściciel, zarządzający
 5. d) produkt
 6. e) rynek
 7. f) koniunktura gospodarcza.
 8. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego.
 9. Analiza sprawozdań finansowych (bilansu ,rachunku zysków i strat, przepływów gotówki, zmian w kapitale własnym, badanie biegłego rewidenta)
 10. Analiza kredytowa
 11. a) bilans – zawartość informacyjna aktywów i pasywów
 12. b) określenie zadłużenia firmy
 13. c) sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku,
 14. d) analiza struktury bilansu
 15. e) wyliczanie potrzeb obrotowych – ćwiczenia praktyczne
 16. Rachunek zysków i strat – charakterystyka przychodów i kosztów
 17. a) źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej – rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów,
 18. b) analiza wyników na poszczególnych etapach rachunku zysków i strat
 19. Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
 20. Określenie zdolności do spłaty i rozwoju (EBIT i EBIDA)
 21. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej, płynności i sprawności zarządzania, działalności, rentowności.
 22. Ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
 23. Przykład analizy finansowej i wskazanie ryzyk
 24. Pytania i dyskusja.

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od wielu lat pracuje w banku i specjalizuje się w kredytach instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz rolników. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu i monitoringu kredytów oraz ocenie ryzyka kredytowego zdobyte m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kredytów i Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB-Banku S.A., ale  także  z wieloletniej współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Od wielu lat wykładowca i współpracownik BODiE w obszarze szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 25.04.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 26.04.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Małgorzata Migas

M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
zgłoszenia:   kursy@bodie.pl