Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

Informacje o szkoleniu

Cel:

Przedstawienie metod stosowanych w analizie sytuacji finansowej i rachunku efektywności  w bankach (komercyjnych oraz spółdzielczych) oraz w SKOK-ach, pozwalających na ocenę ich kondycji oraz efektywności produktów (odsetkowych i prowizyjnych), oddziałów oraz ocenę współpracy z klientami – studia przypadków. Przybliżenie metod służących ocenie efektywności i ryzyka (m.in. EVA i RORAC) – studia przypadków.

 

Adresaci:                                                                                                                                     

Szkolenie jest adresowane do Członów Rad Nadzorczych banków, Członków Zarządu oraz pracowników odpowiedzialnych za ocenę sytuacji finansowej w bankach.

 

Program:                                                                                                                                 

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa
 2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków  i strat)
 3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:
 • analiza pozioma (dynamiki)
 • analiza pionowa (struktury)
 • analiza wskaźnikowa
 1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)
 2. Rachunek efektywności
 3. Ocena efektywności produktów bankowych:

1.1. Rodzaje produktów bankowych. Specyfika produktów bankowych.

1.2. Metody oceny produktów odsetkowych:

 • metoda wyceny transferu (funds transfer pricing, FTP) – przykład

1.3. Metody oceny produktów nieodsetkowych:

 • metoda kosztów pełnych – studia przypadków
 • metoda ABC – studia przypadków
 1. Marża brutto a marża netto. Ocena w „trzech” wymiarach – studia przypadków.
 2. Ocena efektywności z uwzględnieniem kosztów ryzyka:
 • Ekonomiczna wartość dodana (economic value added, EVA) – studia przypadków
 • RORAC / RAROC. Badanie rentowności produktu – studia przypadków
 1. Wybrane problemy związane z oceną efektywności produktów oraz operacji z klientami

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                               

Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności                i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej               w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.