Analiza finansowa dla celów transakcji leasingowych (pełna rachunkowość i PKPiR) z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Analiza finansowa dla celów transakcji leasingowych (pełna rachunkowość i PKPiR) z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionu sprzedażowego / doradczego / analitycznego oceniający sprawozdania finansowe na pełnej rachunkowości i uproszczonej sprawozdawczości dla celów transakcji leasingowych

Cele kursu i cele szczegółowe:

poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na pełnej księgowości i uproszczonej sprawozdawczości

Wskazanie metod oceny zdolności leasingowej / kredytowej ich ograniczeń i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych

Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności leasingowej / kredytowej i model ryzyka transakcji

Nabycie umiejętności precyzyjnego przewidywania kompleksowej zdolności do obsługi zobowiązań (finansowych i operacyjnych)

Wskazanie tzw. pułapek bilansowych i zasygnalizowanie zjawiska kreatywnej księgowości – oraz mechanizmów ich neutralizacji na bazie metodologii przepływów pieniężnych

Metodyka:

zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych

przykładach.Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie swego rodzaju dialogu.

Program:

DZIEŃ I (Pełna rachunkowość)

 • Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa – nowa jakość sprawozdań finansowych po nowelizacji UOR
 • Zakres informacji dostępnych przy uproszczonej sprawozdawczości oraz ich wykorzystanie w praktyce (PKPiR, RE, KP)
 • Zaufanie do sprawozdań finansowych – implementacja MSR/MSSF, zjawisko kreatywnej księgowości, pułapki bilansowe
 • Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
  • Analiza rachunku zysków i strat (RZS)
  • Analiza bilansu
   • aktywa przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
   • interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku przepływów pieniężnych
   • istotne znaczenie analizy kapitału obrotowego, szczególnie w obszarze przepływów pieniężnych
   • analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
   • podstawowe metody wyceny pozycji bilansowych (w tym wartość godziwa)
   • ekonomiczny wymiar bilansu (odpisy aktualizujące i rezerwy)
   • leasing w bilansie przedsiębiorstwa – mechanizmy kreowania wyników finansowych poprzez ewidencję transakcji leasingowych (leasing jako narzędzie kreatywnej księgowości)
  • Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow
   • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań z tytułu leasingu – spinająca rola w relacji do RZS i bilansu
   • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
   • techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa
   • techniki zwalczania kreatywnej księgowości i unikania pułapek bilansowych
  • Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie sytuacji przedsiębiorstw
   • Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych
   • Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
    • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
    • Wskazanie podstawowych ryzyk finansowych transakcji leasingowych (ryzyko walutowe i ryzyko stopy %) i techniki ich eliminacji i ich wpływ na cash flow i wyniki finansowe przedsiębiorstwa

DZIEŃ II (Uproszczona  sprawozdawczość)

 • Prawne (podatkowe) ramy działalności gospodarczej prowadzonej w formie :
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
  • ryczałtu ewidencjonowanego (RE)
  • karty podatkowej (KP)
 • Charakter uprzywilejowania podatkowego małych firm i jego skutki w zakresie dostępności dokumentacji dla celów analiz kredytowych
 • Rozdźwięk pomiędzy ewidencjami prowadzonymi dla celów podatkowych a realnym cash flow
 • Schematy biznesowe i dokumentowe działalności małych firm
  • specyfika ewidencji działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
  • księgowanie kosztów podatkowych i niepodatkowych
  • potencjał majątkowy przedsiębiorstwa – środki trwałe i amortyzacja (w tym jednorazowa) w małych firmach i jej wpływ na cash flow, problem środków zamortyzowane podatkowo i nadal generujących korzyści ekonomiczne
  • hipotetyczne wyniki netto małych firm – sposób wyznaczenia i interpretacja
  • transfery pieniężne : od właścicieli do firmy i z firmy do właścicieli
  • kapitał obrotowy w małej firmie
  • zapasy – sposób ujęcia, wyceny, rozliczania sprzedaży
  • remanent w małej firmie – wpływ na „hipotetyczny” wynik finansowy, cash flow, obciążenia podatkowe
 • Problem kapitału własnego w małej firmie (teoretyczny charakter kapitału małej firmy i jego zmienność w czasie, transfery zmniejszające i zwiększające kapitał)
 • Praktyczne aspekty wyznaczania zdolności leasingowej małych firm w warunkach braku pełnej księgowości :
  • budowa zamkniętych modeli analitycznych na bazie PKPiR (w tym również bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w układzie funds flow)
  • inne narzędzia informatyczne pozwalające dopasować produkt leasingowy do potrzeb firmy osoby fizycznej
 • Skutki transakcji leasingowych dla przedsiębiorstwa – wpływ na wyniki finansowe, przepływy pieniężne, rozliczenia podatkowe (CIT, PIT i VAT) – najważniejsze interpretacje US

NADPROGRAMOWO

 • Wybór optymalnej metody finansowania nakładów inwestycyjnych : leasing vs kredyt dla małej firmy (w podziale na firmy osób fizycznych i pełną rachunkowość)
  • faktyczne koszty leasingu :
  • Nowości – współpraca w obszarze leasingu ze spółkami komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi

Z uwagi na :

 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe)
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

 wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia, dla pełnej rachunkowości, związane z ryzykiem transakcji leasingowych omawiane są w tych  właśnie kontekstach.

Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:  ankieta oceny szkolenia, ćwiczenia  praktyczne

Wykładowca:

Analityk z 29 letnim stażem, doświadczenie w bankowości i biznesie. W różnych strukturach biznesowych pełni funkcję: prezesa zarządu, głównego księgowego, dyrektora finansowego. Specjalizuje się w doradztwie ekonomicznym, finansowym, prawnym i księgowym.

 

Reviews
 • Avatar

  5

  07.01.2021 at 01:08

  A lot of thanks for all your valuable efforts on this site. Kate loves getting into investigation and it’s really easy to understand why. I know all concerning the dynamic medium you give informative solutions on this web blog and as well as foster participation from others on that content plus our daughter is always discovering a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are conducting a great job. https://fenrzusjzneki.online/