Zarządzanie finansami dla menedżerów i niefinansistów

Zarządzanie finansami dla menedżerów i niefinansistów

Informacje o szkoleniu
Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych. W takim szkoleniu mogą także uczestniczyć wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Korzyści

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

– rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny finansów

– wzrost kompetencji w zakresie finansów

– rozwój umiejętności analityczno-strategicznych

– rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych

– wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

 

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

– pozyskania środków na realizację rozwojowych projektów inwestycyjnych

– racjonalnego wykorzystania kapitału

– rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

– zwiększenia wartości firmy

– elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

wykładów – prezentacji multimedialnej

dyskusji grupy

case study – analizy przypadków

ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

 

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

 

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

 

Uwaga: Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem kalkulatora z funkcją potęgową X(Y) i/lub laptopa z funkcją Excel.

Program

I DZIEŃ

 1. Podstawy decyzyjne w przedsiębiorstwie
  1. Cele przedsiębiorstwa, a cele zarządzania finansami
  2. Zarządzanie finansowe – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  3. Wartość pieniądza jako funkcja czasu
  4. Przykłady i warsztaty praktyczne
 2. Rachunkowość finansowa w firmie
  1. Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
   1. Bilans
   2. Rachunek wyników
   3. Przepływy finansowe
  2. Analiza wskaźników finansowych
  3. Przykłady i warsztaty praktyczne
 3. Zarządzanie finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  1. Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
  2. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
  3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
  4. Przykłady i warsztaty praktyczne

 

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

 1. Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
  1. Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych
  2. Wartość zaktualizowana netto
  3. Wewnętrzna stopa zwrotu
  4. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
  5. Przykłady i warsztaty praktyczne
 2. Zarządzanie płynnością finansową (kapitałem obrotowym)
  1. Zarządzanie zapasami
  2. Zarządzanie należnościami
  3. Zarządzanie gotówką
  4. Zarządzanie zobowiązaniami
  5. Przykłady i warsztaty praktyczne
 3. Nowoczesne formy i metody finansowania inwestycji
  1. Kredyt, a leasing
  2. Fundusze różnego typu
  3. Fundusze venture capital
  4. Przykłady i warsztaty praktyczne

 

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia