Szkolenia

Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

134

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Dowiedz się więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

112

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.

99

0

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych. KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i […]
Dowiedz się więcej
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków.
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego

52

0

ADRESACI: pracownicy banku – analitycy, prawnicy, specjaliści zajmujący się zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów finansowych WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW: podstawowa wiedza z zakresu zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych CEL KURSU i CELE SZCZEGÓŁOWE szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się (odnoszące się do poziomu wiedzy, umiejętności i postawy/ kompetencji społecznych) lub innych mierzalnych celów szkolenia) Zdobycie […]
Dowiedz się więcej
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego
WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

38

0

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia. Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE? Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE? Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych? Jak skutecznie […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI  W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ,  IP ORAZ KONTROLNYCH
Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

41

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych i rozporządzeń UE w zakresie pomocy publicznej. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

36

0

Metody szkoleniowe :  Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case – studia przypadków ćwiczenia grupowe (3 grupy po 4 osoby)  50 % Wykład, 50 % warsztat  I DZIEŃ SZKOLENIA  Wprowadzenie do zarządzania projektem                       Regulacje prawne dot. zarządzania projektem w administracji publicznej Definicje zarządzania Projektem Ewolucja podejść do zarządzania projektem Specyfika zarządzania procesowego w projekcie Wizja, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020

30

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP,  a także doświadczeń w ramach dotacji z UE. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję […]
Dowiedz się więcej
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020
Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020

30

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie […]
Dowiedz się więcej
Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020
Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych

316

0

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i nastawione jest na ocenę podmiotów prowadzących rachunkowość. Korzyści:                                                                                                                            W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: – Jakich elementów sprawozdania finansowego […]
Dowiedz się więcej
Techniki detekcji błędów i manipulacji księgowych w kontekście analizy finansowej podmiotów gospodarczych

Oglądasz 1-10 z 68 kursów