Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczość-: E-SZKOLENIE

Termin: 27.04.2021 – godzina 09:00

 Korzyści:                                                                                                                              

Nabycie umiejętności przez analityków kredytowych czytania i analizy sprawozdań finansowych klientów na pełnej sprawozdawczości.

Wyciąganie wniosków z analizy.

Zwrócenie uwagi – jakie informacje są ważne w raporcie kredytowym w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.

Cel:                                                                                                                                     

Przygotowanie analityka lub doradcy do pracy w banku.

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy komórek kredytowych

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Szkolenie dla wszystkich pracowników pionu kredytowego.

Program:                                                                                                                             

 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców:
 2. a) forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
 3. b) branża,
 4. c) właściciel, zarządzający
 5. d) produkt
 6. e) rynek
 7. f) koniunktura gospodarcza.
 8. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego.
 9. Analiza sprawozdań finansowych (bilansu ,rachunku zysków i strat, przepływów gotówki, zmian w kapitale własnym, badanie biegłego rewidenta)
 10. Analiza kredytowa
 11. a) bilans – zawartość informacyjna aktywów i pasywów
 12. b) określenie zadłużenia firmy
 13. c) sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku,
 14. d) analiza struktury bilansu
 15. e) wyliczanie potrzeb obrotowych – ćwiczenia praktyczne
 16. Rachunek zysków i strat – charakterystyka przychodów i kosztów
 17. a) źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej – rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów,
 18. b) analiza wyników na poszczególnych etapach rachunku zysków i strat
 19. Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
 20. Określenie zdolności do spłaty i rozwoju (EBIT i EBIDA)
 21. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej, płynności i sprawności zarządzania, działalności, rentowności.
 22. Ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
 23. Przykład analizy finansowej i wskazanie ryzyk
 24. Pytania i dyskusja.

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od wielu lat pracuje w banku i specjalizuje się w kredytach instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz rolników. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu i monitoringu kredytów oraz ocenie ryzyka kredytowego zdobyte m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kredytów i Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB-Banku S.A., ale  także  z wieloletniej współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Od wielu lat wykładowca i współpracownik BODiE w obszarze szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 25.04.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 26.04.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Małgorzata Migas

M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
zgłoszenia:   kursy@bodie.pl
 
Analiza finansowa banku

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa banku

 

Termin: 11.03.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty analizy finansowej banku.

 

Cel:                                                                                                                                    

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie analizy finansowej banku (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych zasad i metod oceny kondycji finansowej banków (studia przypadków),

– budowy podstawowych sprawozdań finansowych.

 

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie kondycji finansowej, audytorów w bankach oraz pracowników komórek ds. kontrolingu oraz zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM).

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach analiz, kontrolingu, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

 

Program:                                                                                                                            

Analiza ekonomiczno-finansowa

 1. Cel oceny kondycji finansowej banku
 2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:

– analiza pozioma (dynamiki)

– analiza pionowa (struktury)

– analiza wskaźnikowa

 1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.03.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 10.03.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.
Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa banków

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa banków

Termin: 26.02.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej oraz adekwatności kapitałowej w bankach.

Cel:                                                                                                                                     

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie monitorowania ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej w bankach oraz adekwatności kapitałowej (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych metod monitorowania ryzyka płynności oraz stopy procentowej (istota metod, zalety i wady, ewentualne problemy wdrożeniowe, studia przypadków)

– planów awaryjnych i stress testów

– roli nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej w bankach

– adekwatności kapitałowej banków (Filar I, II i III).

Adresaci:                                                                                                                               

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej oraz wyznaczania współczynników adekwatności kapitałowej oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM).

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka i adekwatności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

Program:                                                                                                                            

I. Ryzyko płynności

 1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
 2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

 luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

 analiza aktywów płynnych i depozytów stabilnych (osad, koncentracja)

 analiza wskaźnikowa

 plany awaryjne i stress testy

4. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP

5. normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, Bazylea III)

II. Ryzyko stopy procentowej

 1. Istota ryzyka stopy procentowej
 2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
 3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):

 luka stopy procentowej

 badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych

 1. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G (nowelizacja), Wytyczne EBA dot. IRRBB)

 

III. Adekwatność kapitałowa

 1. Fundusze własne. Bufory kapitałowe
 2. Filar I

 Ryzyko kredytowe

 Ryzyko rynkowe

 Ryzyko operacyjne

 1. Filar II
 2. Filar III

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                                                       Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 2800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24.02.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 25.02.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.
E-SZKOLENIE: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

Termin: 23.02.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

 1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku.
 2. Unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych.
 3. Dostosowanie do obowiązujących procedur.

Cel:                                                                                                                                     

Ocena i interpretacja ryzyka w różnych formach prawnych prowadzonych działalności.

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy zajmujący się: sprzedażą produktów, analizą wniosków kredytowych, monitoringiem ekspozycji kredytowych.

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Wiedza kredytowa.

Program:                                                                                                                            

 1. Podstawy prawne
 2. Formy prawne prowadzonej działalności a ryzyko kredytowe
 3. Analiza składu bilansu i rachunku strat i zysków
 4. Analiza płynności -struktura bilansu i zapotrzebowanie n a kapitał obrotowy
 5. Analiza wskaźnikowa – sposób wyliczania wskaźników i ocena merytoryczna wskaźników:
 6. struktury
 7. płynności i sprawności zarządzania
 8. rentowności i zyskowności
 9. zadłużenia
 10. Zdolność do spłaty

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od wielu lat pracuje w banku i specjalizuje się w kredytach instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz rolników. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu i monitoringu kredytów oraz ocenie ryzyka kredytowego zdobyte m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kredytów i Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB-Banku S.A., ale  także  z wieloletniej współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Od wielu lat wykładowca i współpracownik BODiE w obszarze szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.
Outsourcing czynności bankowych z uwzględnieniem nowych Wytycznych EBA – zagadnienia praktyczne

Termin: 24.02.2021 – godzina 09:00     

 Korzyści:                                                                                                                              

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również praktyczne Interpretacje i rekomendacje sektora bankowego w zakresie nowych Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu, które zostały opracowane przez grupę roboczą powołana przy Związku Banków Polskich.

Cel:                                                                                                                                    

Celem szkolenia jest przeanalizowanie obowiązków banku w zakresie dostosowania procesu outsourcingu do Wytycznych EBA oraz dokonania przeglądu i odpowiednich zmian istniejących umów outsourcingu.

Program:                                                                                                                             

 1. Zakres przedmiotowy Wytycznych EBA i definicje.
 2. Okres przejściowy – terminy wdrożenia.
 • Zakres wdrożenia Wytycznych EBA we wskazanym przez UKNF terminie 28 grudnia 2020 r.
 • Zasady stosowane do umów kwalifikowanych jako umowy outsourcingu w rozumieniu Prawa bankowego oraz Wytycznych EBA w okresie przejściowym.
 1. Zasada proporcjonalności wg Wytycznych EBA:
 • Czy banki spółdzielcze mogą postanowić o wyłączeniu stosowania niektórych wytycznych zgodnie z zasadą proporcjonalności?
 • Obowiązek przeprowadzenia kontroli u dostawcy.
 • Katalog podmiotów zwolnionych od stosowania Wytycznych EBA.
 1. Kwalifikacja danej umowy jako krytycznej w rozumieniu Wytycznych EBA:
 • Termin dokonywania oceny krytyczności danej umowy.
 • Kryteria oceny zgodnie z pkt 12.2. Wytycznych EBA.
 • Termin powiadamiania UKNF o planowanym outsourcingu funkcji krytycznych lub istotnych.
 1. Rejestr umów outsourcingowych:
 • Zakres niezbędnej dokumentacji względem zakończonych umów outsourcingu oraz dokumentacji uzupełniającej.
 • Dokumenty załączone do rejestru.
 • Przechowywanie dokumentacji dotyczącej trwających relacji umownych.
 1. Ocena ryzyka umów i dostawcy:
 • Sposób przeprowadzenia oceny potencjalnego wpływu umów na ryzyko operacyjne (pkt 65 Wytycznych EBA),
 • Zasada proporcjonalności.
 • Ocena ryzyka przewidziana w Wytycznych EBA dla umowy outsourcingu a plan postępowania z ryzykiem, o którym mowa w art. 81c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Wpływ Wytycznych EBA na mechanizmy kontroli względem podwykonawców dostawców.
 1. Umowa outsourcingowa:
 • Relacja między ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, tj. z 2019 r.) a Wytycznymi EBA,
 • Wymogi UKNF w zakresie:
 • graficznej prezentacji umowy,
 • elementów istotnych umowy,
 • minimum danych prezentowanych w ramach grafu.
 1. Wyjaśnienia interpretacyjne i rekomendacje sektora bankowego w zakresie nowych Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.

 HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – 10:30 wykład cz. 1
przerwa 30-minutowa

11:00 – 12:30 wykład cz. 2

przerwa 30-minutowa

13:00 – 14:30 wykład cz. 2

14:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 CENA :      800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej.

W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 22.02.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 23.02.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Chrome, Firefox, Edge,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),

 

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Termin: 17.02.2021 – godzina 11:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

IV Dyrektywa AML nałożyła na Banki szereg nowych obowiązków, głównie za sprawą nowej Ustawy AML, które zaimplementowała jej zapisy. Na tym jednak nie zaprzestano prac nad regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kolejno V i VI Dyrektywa AML, doprecyzują szereg uprzednio omawianych pojęć. W europejskich aktach prawnych znalazło się również sporo miejsca na zdefiniowanie nowych zagadnień, a co wiąże się z nowymi obowiązkowymi. Najważniejszą korzyścią jest przekazanie usystematyzowanej i skomentowanej zbiorczej informacji na temat nadchodzących zmian w obszarze AML.

 

Cel:                                                                                                                                     

Uczestnik otrzyma podstawową wiedzę w zakresie nadchodzących zmian jak i obowiązków w obszarze AML. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.

 

Adresaci:                                                                                                                              

Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Nie ma określonych wymagań wstępnych. Do rozpoczęcia kursu nie jest również potrzebna wiedza z obszaru AML/CFT.

 

Program:                                                                                                                             

 • Wprowadzenie
 • Przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z:

o V Dyrektywy AML

o VI Dyrektywy AML

o Nowego Projektu Ustawy AML

 • Terminy
 • Obowiązki dla Banków Spółdzielczych
 • Szanse i zagrożenia

 

Metodyka:                                                                                                                            

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Banku S.A.

Praktyk i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Twórca rozbudowanej macierzy ryzyka KYC (know your customer). Swoje umiejętności może potwierdzić licznymi certyfikatami i dyplomami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, również jako pracownik AML/CFT jednego z poznańskich Banków Spółdzielczych.

Obszar specjalizacji: przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, KYC, macierz ryzyka, regulacje i wytyczne AML, transfery środków pieniężnych, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szczególne środki ograniczające, listy sankcyjne, XML, EXCEL, VBA; zarządzanie i automatyzacja procesów AML.

 

Początek zajęć: 11:00

 

Cena: 200,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 16.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.
Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony- E-SZKOLENIE

Termin: 17.03.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 2 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

Możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych to jeden z ważniejszych środków bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur właścicielskich. Zdobyta wiedza i praktyczne spojrzenie na procesy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego pozwoli wyeliminować ryzyko nałożenia na organizację ewentualnych kar finansowych.

 

Cel:                                                                                                                                    

Uczestnik otrzyma konieczną wiedzę w zakresie ustawowych obowiązków, niezbędną do stosowania podstawowego środka bezpieczeństwa finansowego. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.

 

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie pojęcia beneficjenta rzeczywistego.

 

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Nie ma określonych wymagań wstępnych, jednakże wskazuje się, iż przydatna będzie podstawowa wiedza z obszaru AML/CFT.

 

Program:                                                                                                                            

1) Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pojęcia beneficjenta rzeczywistego,

2) Przedstawienie obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w świetle proponowanych zmian przepisów,

3) Studium przypadków dla większości występujących form organizacji, w tym: osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, spółki osobowe i kapitałowe, podmioty prawa zagranicznego, jednostki samorządowe, szkoły, rady rodziców, przedszkola, parafie, stowarzyszenia, fundacje, urzędy, komendy policji i straży pożarnej, nadleśnictwa, podmioty w likwidacji i wiele innych.

Metodyka:                                                                                                                            

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

 

Główny Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w banku.

Praktyk i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Twórca rozbudowanej macierzy ryzyka KYC (know your customer). Swoje umiejętności może potwierdzić licznymi certyfikatami i dyplomami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, również jako pracownik AML/CFT jednego z Banków .

Obszar specjalizacji: przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, KYC, macierz ryzyka, regulacje i wytyczne AML, transfery środków pieniężnych, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szczególne środki ograniczające, listy sankcyjne, XML, EXCEL, VBA; zarządzanie i automatyzacja procesów AML.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 250,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.03.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 16.03.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Małgorzata Migas
Doradca
M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
Zgłoszenia:

m.migas@bodie.pl

sesje@bodie.pl

 

Termin i godzina: 04.03.2021 rozpoczęcie godz. 10:00

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Cel:                                                                                                                                    

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?

zapoznanie  z nowoczesnymi metodami wystawiania i przechowywania dokumentów oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami

Korzyści: 

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?                                                                                                                         

zrozumienie technologii oraz zasad rządzących elektroniczną dokumentacją, zdolność do prowadzenia właściwej ewidencji i archiwizacji, uchronienie się przed problemami w przypadku kontroli skarbowych

Wymagania wstępne:

brak

Program:                                                                                            

 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny – podobieństwa i różnice
 2. Podpis elektroniczny
  – czym jest podpis elektroniczny wprowadzenie prawne i techniczne
  – co nie jest podpisem elektronicznym
  – jakie mamy rodzaje podpisów elektronicznych
  – jak można sprawdzić podpis elektroniczny
 3. Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej
  – wymogi prawne
  – dobre praktyki
  – jak łączyć ewidencję elektroniczną i papierową
 4. Częste błędy dotyczące prowadzenia dokumentacji elektronicznej
 5. Pytania i odpowiedzi

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja:                                                                                                           

Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?

Wykorzystana będzie ankieta oceny e-szkolenia.

Sylwetka wykładowcy:

doktor finansów, kilkanaście lat doświadczenia jako wykładowca, szkoleniowiec, publicysta na trzech kontynentach. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, elastyczność w dostosowaniu przekazu oraz budowanie pozytywnych relacji ze słuchaczami. Kompetencje dydaktyczne wsparte praktyką w biznesie i korporacjach.

HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 12:00 WYKŁAD

12:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 CENA SZKOLENIA:  650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

 

 

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

 Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej. W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia [2 dni przed e-szkoleniem]

  WARUNKI ORGANIZACYJNE:

 Informacja z dostępem do e-szkolenia zostanie rozesłana dzień przed e-szkoleniem do godz.14:00

Jest ono realizowane za pomocą platformy do zdalnego kształcenia. Uczestnicy zadają pytania na czacie.

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w e-szkoleniu:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

 

M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
Zgłoszenia: sesje@bodie.pl
     
       
       
       
       
       
 
 
E-SZKOLENIE: EBA – nowe wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów

Rodzaj szkolenia:  rozwojowe

 

Termin: 10.02.2021 – godzina 12:00

               (sesja potrawa 1,5 godz.)

                                                                                                                               

Przedstawienie wytycznych EBA wraz z zakresem zmian przedstawionych w dokumencie znak EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020 r., które będą obowiązywały od daty 30 czerwca 2021 r.

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest skierowane do:

 1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
 2. Pracowników Banków odpowiedzialnych za proces udzielania oraz monitorowania kredytów
 3. Pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesu kredytowego
 4. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego.

Program:                                                                                                                             

 1. Nota EBA dot. kompleksowego podejścia do udzielania kredytów – omówienie zakresu
 2. a) kompleksowe podejście do udzielania kredytów
 3. b) rozróżnienie ocen zdolności kredytowej
 4. c) wytyczne dot. wyceny zabezpieczeń
 5. d) trójfazowe wdrożenie wytycznych

 

 1. EBA/GL/20020/06 z dnia 29 maja 2020 r. – wytyczne dot. udzielania i monitoringu kredytów:
 2. a) wymogi dot. wdrożenia
 3. b) czynniki środowiskowe, społeczne oraz związane z zarządzaniem
 4. c) udzielanie kredytów zrównoważonych środowiskowo

 

 1. Przedstawienie wytycznych dotyczących.:
 2. a) zakresu produktowego oraz podmiotowego
 3. b) polityki cenowej
 4. c) wyceny przedmiotów zabezpieczenia
 5. d) monitoringu i aktualizacji wyceny
 6. e) korzystania ze wskaźników wczesnego ostrzegania
 7. Wpływ na aktualny reżim prawny w Polsce – m.in. rekomendacje KNF S oraz T

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5 h.

 

Ewaluacja szkolenia: Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

 

Początek zajęć: 12:00

 

Cena: 650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.02.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 09.02.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

 

Małgorzata Migas  
   
M. +48 511-769-808  
E. m.migas@bodie.pl    
Zgłoszenia: m.migas@bodie.pl