Inne

WYKRYWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW IZ, IP ORAZ KONTROLNYCH

38

0

Ogólny opis zakresu szkolenia oraz proponowane techniki przeprowadzenia szkolenia. Jak wykrywać nieprawidłowości i nadużycia finansowe z wykorzystaniem środka publicznego z dotacji UE? Jakie techniki operacyjne stosować by przeciwdziałać korupcji i oszustwom w wydatkowaniu środka publicznego z dotacji UE? Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE by uniknąć nadużyć finansowych? Jak skutecznie […]
Dowiedz się więcej
WYKRYWANIE  NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI   W PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY UE JEDYNE TAKIE SZKOLENIE NA RYNKU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE  DLA ORGANÓW  IZ,   IP  ORAZ KONTROLNYCH
Pomoc publiczna i dochodowość w projektach UE

42

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych i rozporządzeń UE w zakresie pomocy publicznej. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

36

0

Metody szkoleniowe :  Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case – studia przypadków ćwiczenia grupowe (3 grupy po 4 osoby)  50 % Wykład, 50 % warsztat  I DZIEŃ SZKOLENIA  Wprowadzenie do zarządzania projektem                       Regulacje prawne dot. zarządzania projektem w administracji publicznej Definicje zarządzania Projektem Ewolucja podejść do zarządzania projektem Specyfika zarządzania procesowego w projekcie Wizja, […]
Dowiedz się więcej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PRZYGOTOWANIE DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020

30

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP,  a także doświadczeń w ramach dotacji z UE. DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję […]
Dowiedz się więcej
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  PRZYGOTOWANIE  DO NOWYCH PROJEKTÓW UE 2014-2020
Studium Wykonalności dla projektów UE 2014 – 2020

30

0

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania i opracowania studium wykonalności dla projektów UE oraz przedstawienie uwarunkowań realizacji procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego integralnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z dotacji UE względem wymagań Instytucji Zarządzających i Wdrażających w oparciu o zasady i warunki prawa unijnego oraz polskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie […]
Dowiedz się więcej
Studium Wykonalności  dla projektów UE 2014 – 2020
BHP -Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

185

0

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożenc) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. Uczestnicy szkolenia:Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Sposób organizacji […]
Dowiedz się więcej
BHP-Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

232

0

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy szkolenia:Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w […]
Dowiedz się więcej
BHP-Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Czas pracy

156

0

  Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych. Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce. Celem szkolenia […]
Dowiedz się więcej
Czas pracy

Oglądasz 1-8 z 8 kursów