Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa dla celów kredytowych i leasingowych z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową

Cele szkolenia

 1. Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta
 2. Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych obrotów (próg rentowności) i struktury kosztów (dźwignia operacyjna)
 3. Poszerzenie i ugruntowanie praktycznej umiejętności oceny możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła (to jest EBITDA) z równoczesnym ustaleniem czy firma właściwie wykorzystuje pożyczone pieniądze warunkujące dalsze jej kredytowanie (dźwignia finansowa)
 4. Poznanie najważniejszych informacji zawartych w analizie wskaźnikowej i umiejętne ich wykorzystanie wraz z oceną ich rzetelności w świetle powszechnie stosowanych praktyk fałszowania sprawozdań finansowych
 5. Poznanie i właściwe wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych w celu ostatecznego sformułowania oceny zdolności płatniczej klienta
 6. Prezentacja pełnego wykorzystania uzyskanych wyników analizy finansowej firmy ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

Program

 1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego – system prawa bilansowego w Polsce – Polskie Standardy Rachunkowości (PSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – zjawisko kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych
 2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny
 3. Uzupełniające informacje sprawozdawcze
 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zawartość informacyjna
 5. Analiza bilansu – czynności wstępne
 6. Ćwiczenia z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy bilansu – wstępna analiza bilansów 5 firm, reprezentujących różne rodzaje działalności gospodarczej
 7. Rachunek zysków i strat
 8. Wstępna analiza rentowności finansowej przedsiębiorstwa
 9. Pogłębiona analiza rachunku zysków i strat
  • Ćwiczenia – wyliczenie progu rentowności i dźwigni operacyjnej w
 1. Pogłębiona analiza bilansu
  • Dźwignia finansowa, jako instrument umożliwiający określenie ryzyka wynikającego ze struktury własnościowej kapitału zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa (kapitał własny, kapitał obcy)
  • Sposób ustalenia podstawowego warunku powstania dźwigni finansowej
  • Określenie skali efektu dźwigni finansowej
  • Ćwiczenia – sprawdzenie czy spółka właściwie wykorzystała pożyczone pieniądze w okresie objętym analizą
 1. Nieruchomości w firmie
  • Ćwiczenia – nieruchomości występują niemal w każdym ćwiczeniu analitycznym, temat jest omówiony obszernie z uwagi na jego znaczenie – nieruchomości to często główne składniki rzeczowych aktywów trwałych firm
 2. Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – opis konstrukcji wskaźników i ich odmian, interpretacje i najczęstsze błędy metodologiczne i interpretacyjne, odniesienia do przepływów pieniężnych
 3. Kreatywna księgowość, pułapki bilansowe – podsumowanie
 4. Rachunek przepływów pieniężnych – ocena zdolności płatniczych klienta
 5. Syntetyczna ocena finansowa analizowanej spółki obejmująca okres trzech lat, z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy – zamknięte modele analityczne
 6. Najważniejsze elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

 

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.

 

Forma :  zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach. Podsumowaniem szkolenia może być test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność :

 • przeprowadzania samodzielnej analizy,
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych
 • właściwej argumentacji artykułowanych wniosków

Szkolenie objęte jest wsparciem konsultingowych w okresie ok. 2 tygodni.

Sylwetka trenera:

Wykształcenie prawnicze, studia doktoranckie Instytut Badań Systemowych PAN (kierunek: informatyka w zarządzaniu i finansach)

Doświadczenie w bankowości i finansach: wieloletni pracownik pionów analitycznych w bankach komercyjnych (oddział, centrala), członek komitetu kredytowego centrali, ponadto: departament kredytów trudnych, departament skarbu i polityki pieniężnej (dealer na złotowym i walutowym rynku pieniężnym)

Doświadczenie w biznesie i działalności doradczej: wieloletni prezes zarządów, główny księgowy, dyrektor finansowy, doradca ekonomiczno-finansowy i księgowy

Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi: stałe doradztwo w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków publicznych (kontrakty na ok. 3500 analiz zrealizowane w ok. 60%)

Doświadczenie w szkoleniach: 500 szkoleń dla największych banków komercyjnych (w tym NBP), firm ubezpieczeniowych i leasingowych, urzędów centralnych (UKNF)

Doświadczenie informatyczne: Autor komercyjnych narzędzi analitycznych (modeli oceny ryzyka) do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z 3 standardowych segmentów (mikrofirmy, MSP, duże firmy). Autor narzędzi analitycznych do modelowania procesów biznesowych strategicznych klientów banków wykorzystywanych na etapie organizacji transakcji i monitoringu.

 

Badanie autentyczności dokumentów

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów..

Wymagania wstępne:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

 

Program:

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia.
 2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń.
 • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
 • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
 • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
 • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
 • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
 • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
 1. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
 • kradzieże
 • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
 • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
 • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
 • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
 1. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
 • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
 • ocena ogólnego stanu dokumentu
 • analiza zastosowanych zabezpieczeń
 • sposoby zabezpieczania paszportów
 • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
 • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
 1. Prawa jazdy
 • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
 • sposoby fałszowania
 • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
 2. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja studencka
 • pozwolenie na broń
 • inne dokumenty ze zdjęciem
 1. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wypis z Rejestru Handlowego
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
 • inne dokumenty
 1. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
 • systematyka metod podrabiania
 • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
 • możliwości określenia techniki fałszowania
 • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
 1. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
 • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
 • inne techniki pomnażania dokumentów
 • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
 • dokumenty przesyłane telefaksem
 1. Zajęcia praktyczne
 2. Pojęcie śladu graficznego jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
 3. Ekspertyza i opinia – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna, itp.)
 4. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
 5. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
 • kredyty
 • polecenia przelewu
 • polecenia wypłaty, itp
 1. Psychologia działania sprawcy
 • zakreślenie form interakcji
 • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
 1. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
 • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
 • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
 • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
 • niepowtarzalność = nieidentyczność
 1. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
 2. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
 • jakość linii graficznej
 • cieniowanie linii graficznej
 • zespoły relacji mierzalnych
 • topografia zapisu
 • zespoły cech konstrukcyjnych
 1. Test sprawdzający

 

Metodyka:

Seminarium prowadzone jest w formie: wykładu, połączonego z licznymi ćwiczeniami,  przykładami.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.

 

Sylwetka trenera:

Ekspert z dziedziny kryminalistyki

 

„ Efektywność i doskonałość ” I Forum operacji w Instytucjach finansowych

 Patronat merytoryczny objęła:  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Do grudnia zostało trochę czasu, ale  warto już dziś zaznaczyć w kalendarzu 11-12 grudnia 2018. W te dni odbędzie się I Forum Pionów Operacji w Instytucjach Finansowych.

 

Celem Konferencji jest:

 • podjęcie dyskusji na temat najnowszych trendów w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi, szczególnie w kontekście automatyzacji i robotyzacji,
 • zaprezentowanie bogatego spektrum zagadnień związanych z równoważeniem oszczędności kosztowych i wysokiej jakości obsługi,
 • wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania procesami operacyjnymi oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami kadry zarządzającej pionami operacyjnymi w instytucjach finansowych

 

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich tych z Państwa, którzy zainteresowani są wymianą doświadczeń, inspiracji i nowych rozwiązań związanych z doskonaleniem oraz zwiększeniem efektywności działań z zakresu operacji.

Konferencja adresowana jest do kadry zarządzającej i kierowniczej pionów operacji w instytucjach finansowych z całego kraju

Kontynuacją konferencji są organizowane warsztaty szkoleniowe:
pt. Doskonalenie pracy w operacjach przy wykorzystaniu podejścia Customer Experience Management.

 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Panem Leszkiem Sołtysikiem,

właścicielem firmy MORINFO- Usługi Doradcze

 

8.30-9.00 Rejestracja, dobra kawa i rozmowy kuluarowe

9.00-9.10 Powitanie i rozpoczęcie konferencji

9.10-9.30 AI, blockchain i chatboty, główne trendy OPEX na lata 2018/19 – prezentacja wprowadzająca – Leszek Sołtysik

Proces transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych postępuje niezwykle szybko. Jej głównym kierunkiem jest samoobsługa – dostarczenie klientowi wystarczającego zestawu narzędzi, aby mógł przeprowadzić potrzebne mu operacje samodzielnie – bez lub z niewielkim udziałem pracowników danej instytucji. To co jeszcze do niedawna pochłaniało ogromne zasoby czasu pracy ludzi – np. obsługa dokumentacji, przyjęcie i procesowanie zgłoszeń reklamacyjnych, utrzymywanie komunikacji z klientem, rejestracja i księgowanie transakcji – obecnie w wielu instytucjach jest realizowane niemal całkowicie przez „bezobsługowe” systemy informatyczne. W związku z tymi zmianami konieczna jest przebudowa strategii biznesowych i systemów zarządzania firmą. Projektowanie i zarządzanie procesem w nowej „cyfrowej” rzeczywistości wymaga zupełnie innych umiejętności, niż zarządzanie procesem obsługiwanym przez ludzi. Dużym zagrożeniem jest odhumanizowanie wizerunku i utrata emocjonalnej więzi pomiędzy instytucją finansową, a klientem. To co niegdyś klienci uzyskiwali poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem banku, czy firmy ubezpieczeniowej, teraz trzeba dostarczyć poprzez odpowiednio zaprojektowane doświadczenia cyfrowe. Inne zagrożenie to swoiste „zamrożenie” procesów w maszynie. Maszyny nie mają samodzielnej zdolności do dostosowania się do zmian w otoczeniu, a w szczególności do zmian w oczekiwaniach klientów, regulatorów i innych interesariuszy. Uzyskiwanie niezbędnej zwinności w dobie cyfrowej transformacji stanowi spore wyzwanie dla zarządzających. Jego rozwiązanie wymaga całkowicie innego spojrzenia na organizację. Czy znajduje się ono w szumie różnych mód w zarządzaniu: agile, lean, design thinking, holokracja?  A może w konkretnych rozwiązaniach: RPA, SaaS, cyfrowe platformy usług?

9.30-11.00 PANEL I – STRATEGICZNA TRANSFORMACJA W OPERACJACH
 

Duża dynamika zmian otoczenia, nieuchronna cyfryzacja większości obszarów działania instytucji finansowych, presja na szybkie rezultaty działań, nieustanna aktywność regulatorów powodują, że zarządzanie obszarem operacyjnym instytucji finansowej jest coraz bardziej złożone i trudne. Każde działanie może przynieść nieoczekiwane i niechciane konsekwencje.

• Wraz z oszczędnościami i uproszczeniem procesów rośnie ryzyko niewystarczających zasobów backup-owych lub wąskiego grona osób posiadających wiedzę. Jak wyznaczać granicę uproszczania i oszczędności?
• Presja regulacyjna – nadmierna zawiłość i nieadekwatność przepisów, czy też niezbędny poziom skomplikowania pozwalający na porządkowanie chaosu? (dobry czas na pierwsze podsumowanie wdrożenia RODO)
• Platformizacja, konkuperacja, outsourcing – jak daleko można rozmyć własne granice i wciąż utrzymywać kontrolę?
 

Prezentacja wprowadzająca- Dave Snowden, Cognitive Edge

Prowadzenie: Leszek Sołtysik, MoreInfo

 

11.00-11.20 Kawa i networking

 

11.20-12.40 PANEL II – ZADOWOLENIE KLIENTA – LUKSUS, „HOLY GRAIL”, CZY NIEZBĘDNA CODZIENNOŚĆ?

 

Głównym celem każdego działu operacji w organizacjach służącym klientom jest dostarczanie oczekiwanej przez nich wartości w określonych ramach czasu i wykorzystanych zasobów. To właśnie klienci, w oparciu o doświadczenia własne, doświadczenia osób trzecich, a czasem zmyślone historie, podejmą decyzję i zagłosują swoimi portfelami, czy dana organizacja zasługuje na przetrwanie, czy też nie.

 

• Czy możliwe jest mówienie o operacjach bez odniesienia do klienta?
• Czy i w jaki sposób ograniczać potrzeby klientów w zakresie kontaktu z instytucją?
• Co można osiągnąć poprzez innowacje w zakresie komunikacji z klientem (np. personalizowane filmy)? Czy jest to jeszcze obszar operacji? Jak bardzo słuszna jest nazwa „backoffice”?
• Jak pogodzić oczekiwania klientów z różnych pokoleń?
 

Prowadzenie i prezentacja wprowadzająca: Doświadczenie Klienta – dlaczego organizacje skupione na ciągłym doskonaleniu doświadczeń klienta ograniczają koszty i notują wzrosty zysku?  – Marta Bryła-Gozdyra, Everbee

 

12.40-13.40 Lunch

 

13.40-15.00 PANEL III – AUTOMATYZACJA/ ROBOTYZACJA OPERACJI

Postępy technologiczne w zakresie sztucznej inteligencji, rozpoznawania obrazów i dźwięków oraz komunikacji na linii człowiek – maszyna otwierają całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyzacji operacji w instytucjach finansowych. Malejące koszty zaawansowanych rozwiązań i potencjalne ogromne oszczędności po stronie kosztów wynagrodzeń stanowią oczywisty bodziec szybkich zmian. Pozostaje zasadnicze pytanie jak szybko i jak głęboko można zmieniać:

 

• Jak daleko można/powinno się automatyzować operacje? Czy są racjonalne powody jej ograniczania?
• Czy ryzyka związane z automatyzacją/robotyzacją są dobrze rozpoznane i zrozumiane?
• Sztuczna inteligencja – jaki zakres i sposób wykorzystania?
• Jak dużą barierą dla robotyzacji centrum kontaktu z klientem jest język polski?
• Jak uniknąć „zamrożenia” procesów przy pełnej automatyzacji?
Prowadzący: dr Janusz Grobicki z-ca red. naczelnego Mies. Finansowego BANK
 

15.00-15.30 Kawa i networking

 

15.30-16.40 PANEL IV – ZARZĄDZANIE LUDŹMI, KULTURA ORGANIZACYJNA, BARIERY ZMIAN

Zagadnienia dyskutowane w poprzedzających panelach mają kolosalny wpływ na zespoły ludzi pracujących w operacjach:
• Zbyt szybkie lub źle zaplanowane transformacje mogą spowodować gwałtowny odpływ pracowników. Jak zapobiegać?
• Rynek pracy nie sprzyja zdobywaniu i utrzymaniu wykfalifikowanej kadry. W jaki sposób osiągać przewagę na rynku pracodawców?
• Stymulować kulturę innowacji, czy kulturę oszczędności i stopniowego usprawniania? A może jedno i drugie?
• Wielo-pokoleniowość kadr i związane z nią wyzwania. Jak mądrze łączyć niezaangażowanie „millenialsów”, kreatywność i ostrożność „gen. Y”, z pracowitością i doświadczeniem „boomersów”?
Prowadzący: Grzegorz Kuliszewski, IBM
 

16.40-17.00 Podsumowania

 

17.00-18.00 Lampka wina i okazja do rozmów

RADA PROGRAMOWA

Marta Bryła-Gozdyra- Dyrektor Zarządzający, Everbe

Piotr Falenta- Partnerships and Innovations Manager, Citi Handlowy

Grzegorz Kuliszewski- Dyrektor Sektora Finansowego, IBM Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Pamuła-Prud, ex. Dyrektor w Pionie Operacji, BPH

Mikołaj Przybek – Dyrektor Wykonawczy w PIKA

Andrzej Roter- Prezes Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Leszek Sołtysik, Dyrektor, Moreinfo Usługi Doradcze

Magdalena Szczepańska, Dyrektor Departament Operacji – Goather

Andrzej Szumlas – Dyrektor Operacyjny, Wanted Polska Sp. z o.o.

Elżbieta Witkowska, Lider Programu Transformacji,  Bank BGZ BNP Paribas

 

 II dzień, warsztat nt.: Doskonalenie pracy w operacjach przy wykorzystaniu podejścia opartego o Customer Experience.

Teoria

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się co to jest Customer Journey i jakie korzyści mogą odnieść operacje dzięki zarządzaniu przez Customer Journey. Następnie zostanie omówione praktyczne wykorzystanie modelu close the loop jako podejścia umożliwiającego ciągłe doskonalenie w obszarach związanych z budowaniem pozytywnych doświadczeń klientów oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. Ponadto omówimy w jaki sposób zarządzanie przez customer journey może wesprzeć firmy w pokonaniu silosowości i zwiększeniu konkurencyjności marki przez bliską współpracę back i front office.

Praktyka i umiejętności

W pierwszej części dnia uczestnicy w zespołach omówią największe dla siebie wyzwania w zakresie operacji związane bezpośrednio lub pośrednio z doświadczeniem klienta. Następnie wybiorą te, które ich zdaniem są najbardziej interesujące i w zespołach  roboczych będą mapowali doświadczenia klientów związane z tymi operacjami i umieszczali je na customer journey. W drugiej części dnia zajmiemy się zaprojektowaniem doświadczeń klientów, w sposób, który zwiększy zadowolenie klientów oraz określimy w jaki sposób powinna działać organizacja, by móc dostarczyć klientom zaprojektowane doświadczenia.

Forma

Spotkanie będzie miało formę interaktywnego warsztatu połączonego z krótkim wykładem teoretycznym.

Czas trwania

9.00 – 17.00 z dwoma 15 min. przerwami kawowymi i 30 min. przerwą na lunch.

Wynik

Wynikiem spotkania będzie wiedza uczestników w zakresie podejścia związanego z customer experience i zarządzaniem przez customer journey. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą wiedzieli na czym w praktyce polega mapowanie doświadczeń klientów na customer journey oraz projektowanie doświadczeń, w taki sposób, by budować zadowolenie klienta optymalizując koszty.

Prowadzący:

Marta Bryła-Gozdyra – dyrektor zarządzający EVERBE

Posiada 19-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta. Doświadczony konsultant ds. customer & employee experience, certyfikowany coach, wieloletni wykładowca akademicki i prelegent z zakresu Customer Experience Management na wielu konferencjach sprzedażowych i marketingowych. Od prawie 21. lat związana z rynkiem sprzedaży, obsługą klienta i marketingiem. Badaniami oraz zarządzaniem doświadczeniami klientów i jego wpływem na lojalność w teorii i praktyce zajmuje się od ponad 11 lat. Jej uwagę zajmuje budowa proklienckich marek i kultur organizacyjnych, szczególnie w kontekście wpływu zadowolenia pracowników na zadowolenie i lojalność klientów oraz zwiększania efektywności przedsiębiorstwa. Współpracuje z firmami zarówno w sektorze B2B, jak i B2C, między innymi z IKEA, Orlen, PKO Ubezpieczenia, Santander BZ WBK, Generali, mBank, Billennium, Roche, Netia, Innology, UPC i innymi.

Absolwentka zarządzania biznesem oraz psychologii zachowań konsumenckich i psychologii organizacji, a także coachingu.

 

Register
Payment
Login
Newsletter

[newsletter]

O nas

POPULARNE

kilka danych liczbowych o nas

0

grup

0

uczestników

0

trenerów

wybierz szkolenie dla siebie

Badanie autentyczności dokumentów

1301

0

3
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek. Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów.. Wymagania wstępne: Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia […]
Więcej
NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI. PRZYGOTOWANIE NA WEJŚCIE W ŻYCIE REFORMY DZIAŁANIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ZMIAN W ZAKRESIE KOSZTÓW EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PO ZMIANACH.

501

0

5
Z dniem 9 lipca 2018 roku weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego w zakresie przedawnień roszczeń majątkowych. Głównym założeniem nowelizacji jest zwiększenie ochrony dłużnika – konsumenta poprzez wprowadzenie instytucji badania przedawnienia przez sąd z urzędu, a nie jak dotychczas wyłącznie na zarzut pozwanego. Ponadto skróceniu uległy terminy przedawnienia, w tym roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. […]
Więcej
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania

823

0

1
Korzyści: 1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku, 2. Prawidłowa klasyfikacja kredytów 3. Unikanie błędów związanych z analizą ekonomiczno -finansowa Klienta w czasie trwania umowy kredytowej Cel: Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na właściwą ocenę sytuacji finansowej klienta zgodnie ze przepisami dot. monitoringu , w tym: 1. Objaśni podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację do monitoringu […]
Więcej
Restrukturyzacja i upadłość podmiotów gospodarczych w praktyce

567

0

1
Adresaci: Pracownicy Departamentów Ryzyka Kredytowego oraz Departamentów Restrukturyzacji i Windykacji. Cele kursu i cele szczegółowe: Zapoznanie uczestników z podstawowymi formami restrukturyzacji oraz formami upadłości. Korzyści: Poprawa szybkości i jakości oceny  wniosków kredytowych dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.  Zwiększenie znajomości zagadnień związanych z restrukturyzacją i windykacją.  Metodyka: Wykład wraz z case studies  Program:  Dzień 1  Pojęcie i rodzaje […]
Więcej
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości

1016

0

6
Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych.. Korzyści:                                                                                                                             Poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie […]
Więcej
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

679

0

6
Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych KORZYŚCI Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji […]
Więcej
Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów w funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny.

Zobacz nas

Nowości

test

hljhaljghlfh;gle

nlrekughlskrhg