Warsztaty “Analiza ekonomiczno-finansowa rolnika na bazie przepływów pieniężnych e-szkolenie

Miejsce:  szkolenie on-line

Termin: 17.12.2020 (9.00-13.00)

Korzyści:                                                                                                                            Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

nabycie umiejętności analizy sprawozdań finansowych na bazie klasycznej analizy wskaźnikowej i faktycznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na podstawie jego memoriałowych sprawozdań finansowych. Wykorzystanie ww wiedzy do samodzielnej weryfikacji sprawozdań finansowych i projekcji finansowych opartych na przepływach pieniężnych pozwalających precyzyjnie określić: zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne oraz zdolność do spłaty kredytów i innych zobowiązań.

Cel:                                                                                                                                     Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

Nabycie umiejętności określania potencjału przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań w oparciu o jego zasoby własne i finansowanie zewnętrzne (kredyty, leasingi, dotacje, wsparcie z tarcz antykryzysowych).

Nabycie umiejętności szybkiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowania syntetycznych wniosków analitycznych i rekomendacji.

 

Adresaci Do kogo adresowane jest szkolenie?

analitycy kredytowi / analitycy ryzyka biznesowego

 

Wymagania wstępne:   Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

brak

Program:

 1. Formy prawne prowadzenia działalności rolniczej
 2. Specyfika działalności rolniczej i związane z nią ryzyka o znaczeniu ekonomicznym i prawnym
 3. Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego (GR) – oficjalna i nieoficjalna sprawozdawczość finansowa gospodarstwa rolnego
 4. Typowe zdarzenia gospodarcze w gospodarstwie rolnym i sposób ich ewidencji
 5. Klasyczna analiza finansowa działalności rolniczej
  1. Koszty i przychody działalności rolniczej (odpowiednik rachunku zysków i strat)
  2. Majątek gospodarstwa rolnego i źródła jego finansowania (odpowiednik bilansu)
  3. Przepływy pieniężne gospodarstwa rolnego (odpowiednik rachunku przepływów pieniężnych)
 6. Pomiar efektywności ekonomiczno – finansowej gospodarstwa rolnego (zestaw użytecznych wskaźników i ich interpretacja)
 7. Metodologia analizy finansowej działalności rolniczej na bazie przepływów pieniężnych – modele analityczne (poziom podstawowy)
 8. Plan rozwoju gospodarstwa rolnego – biznes plan w działalności rolniczej
 9. Kompleksowa metodologia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego, w tym ocena:
  1. Sytuacji bieżącej i potencjału rozwojowego
  2. Zdolności do absorpcji finansowania obrotowego i inwestycyjnego
  3. Zdolności do obsługi zobowiązań operacyjnych i finansowych
 10. Profil podatkowy działalności rolniczej
 11. Pomoc publiczna wynikająca ze Wspólnej Polityki Rolnej UE i jej konsekwencje dla ekonomiki gospodarstw rolnych
 12. Greening w gospodarstwie rolnym – jego wymiar ekonomiczny i finansowy

 

Materiały: 

rozbudowane materiały pomocnicze w formie elektronicznej (e-mail)

                                                                                                             

 

 

Metodyka:

zajęcia prowadzone są zdalnie (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach. Uczestnicy pracują i wykonują ćwiczenia zdalnie. Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność:

 • przeprowadzania samodzielnej analizy przedsiębiorstwa na gruncie analizy wskaźnikowej i cash flow
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych i rekomendacji

 

Ewaluacja szkolenia:    Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?                        Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

Szkolenie objęte jest wsparciem konsultingowych dla uczestników w okresie ok. 4 tygodni.

Sylwetka trenera:

Wyksztalcenie prawnicze, studia doktoranckie Instytut Badań Systemowych PAN (kierunek: informatyka w zarządzaniu i finansach). Doświadczenie w bankowości i finansach: wieloletni pracownik pionów analitycznych w bankach komercyjnych (oddział, centrala), członek komitetu kredytowego centrali, ponadto: departament kredytów trudnych, departament skarbu i polityki pieniężnej (dealer na złotowym i walutowym rynku pieniężnym). Doświadczenie w biznesie i działalności doradczej:

wieloletni prezes zarządów, główny księgowy, dyrektor finansowy, doradca ekonomiczno-finansowy i księgowy. Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi:

stałe doradztwo w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków publicznych (kontrakty na ok. 3500 analiz zrealizowane w ok. 60%)

Doświadczenie w szkoleniach:

700 szkoleń dla największych banków komercyjnych (w tym NBP), firm ubezpieczeniowych i leasingowych, urzędów centralnych (UKNF)

Doświadczenie informatyczne:

Autor komercyjnych narzędzi analitycznych (modeli oceny ryzyka) do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z 3 standardowych segmentów (mikrofirmy, MSP, duże firmy).

Autor narzędzi analitycznych do modelowania procesów biznesowych strategicznych klientów banków wykorzystywanych na etapie organizacji transakcji i monitoringu.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00- 13.00

 

Cena: 650,00 netto od osoby +23% VAT

Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15.12.2020

Analiza finansowa dla celów kredytowych i leasingowych – na bazie przepływów pieniężnych z uwzględnieniem wybranych elementów kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych oraz wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych E-szkolenie

Miejsce:  szkolenie on-line

 

 

 

Korzyści:

nabycie umiejętności analizy sprawozdań finansowych na bazie klasycznej analizy wskaźnikowej i faktycznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na podstawie jego memoriałowych sprawozdań finansowych. Wykorzystanie ww wiedzy do samodzielnej weryfikacji sprawozdań finansowych i projekcji finansowych opartych na przepływach pieniężnych pozwalających precyzyjnie określić: zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne oraz zdolność do spłaty kredytów i innych zobowiązań.

Cel:

Nabycie umiejętności określania potencjału przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań w oparciu o jego zasoby własne i finansowanie zewnętrzne (kredyty, leasingi, dotacje, wsparcie z tarcz antykryzysowych).

Nabycie umiejętności szybkiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej z uwzględnieniem ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowania syntetycznych wniosków analitycznych i rekomendacji.

 

Adresaci:

analitycy kredytowi / analitycy ryzyka biznesowego

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

brak

 

Program:

 

     Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa

     Księgowy a gotówkowy wymiar działalności przedsiębiorstwa:

 • co decyduje o ocenie przedsiębiorstwa: papierowe wyniki finansowe czy zdolność do generowania przepływów pieniężnych
 • memoriałowe wyniki finansowe oraz zjawisko kreatywnej księgowości – czy obraz przedsiębiorstwa wynikający ze sprawozdań finansowych jest prawdziwy. Metody neutralizacji zjawiska kreatywnej księgowości i pułapek bilansowych na gruncie przepływów pieniężnych

     Wpływ tarcz finansowych 1-4 z 2020 r. na bieżące sprawozdania finansowe

     Dostępność informacji o przepływach pieniężnych przedsiębiorstw – przesłanki szybkiej i wiarygodnej syntetycznej oceny potencjału kredytowego firmy Pieniężny wymiar działalności przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru

     Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:

 • analiza rachunku zysków i strat (RZS) i stosowane techniki analityczne (schematy powiązań, wskaźniki, interpretacja, najczęstsze błędy)
 • analiza bilansu i stosowane techniki analityczne (schematy powiązań, wskaźniki, interpretacja, najczęstsze błędy)
 • rachunek przepływów pieniężnych:

     jak wyczytać przepływy pieniężne bezpośrednio z memoriałowych sprawozdań finansowych (bardzo istotna umiejętność analityczna) – kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań

     ustawowy wzorzec rachunku przepływów pieniężnych

     interpretacja przepływów pieniężnych – techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa:

     Istotne znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego firmy dla oceny bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań.

     Kompleksowa analiza finansowa:

 • Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

     Istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)

–         analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe

–         rozbudowane metody analizy wskaźnikowej

–         „wskaźnikowe” przepływy pieniężne – idea EBITDA

 • Analiza przepływów pieniężnych i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa Istotne znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego firmy dla oceny bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań (błędy wskaźników rotacji)
 • Łączna analiza RZS i bilansu na bazie wskaźników i przepływów pieniężnych

     ocena sytuacji bieżącej

     ocena sytuacji przyszłej – definiowanie zagrożeń, podstawowe rodzaje ryzyka operacyjnego (modele analityczne)

     Konstrukcja projekcji finansowych z uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych na przykładzie zamkniętych modeli analitycznych do modelowania procesów biznesowych – definiowanie zagrożeń (analiza wrażliwości) z uwzględnieniem wpływu podstawowych rodzajów ryzyk na ocenę bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej:

     Syntezowanie ocen projekcji finansowych opartych na metodologii cash flow:

 • Gradacja zdarzeń o wymiarze cashowym w przedsiębiorstwie
 • Właściwe artykułowanie i uzasadnianie wniosków dotyczących cashowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa – syntetyzowanie ocen
 • Cashowa analiza typu SWOT

Materiały: 

rozbudowane materiały pomocnicze w formie elektronicznej (e-mail)

                                                                                                             

 

 

Metodyka:

zajęcia prowadzone są zdalnie (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach. Uczestnicy pracują i wykonują ćwiczenia zdalnie. Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność:

 • przeprowadzania samodzielnej analizy przedsiębiorstwa na gruncie analizy wskaźnikowej i cash flow
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych i rekomendacji

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Szkolenie objęte jest wsparciem konsultingowych dla uczestników w okresie ok. 4 tygodni.

Sylwetka trenera:

Wykształcenie prawnicze, studia doktoranckie Instytut Badań Systemowych PAN (kierunek: informatyka w zarządzaniu i finansach). Doświadczenie w bankowości i finansach: wieloletni pracownik pionów analitycznych w bankach komercyjnych (oddział, centrala), członek komitetu kredytowego centrali, ponadto: departament kredytów trudnych, departament skarbu i polityki pieniężnej (dealer na złotowym i walutowym rynku pieniężnym). Doświadczenie w biznesie i działalności doradczej:

wieloletni prezes zarządów, główny księgowy, dyrektor finansowy, doradca ekonomiczno-finansowy i księgowy. Doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi:

stałe doradztwo w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków publicznych (kontrakty na ok. 3500 analiz zrealizowane w ok. 60%)

Doświadczenie w szkoleniach:

700 szkoleń dla największych banków komercyjnych (w tym NBP), firm ubezpieczeniowych i leasingowych, urzędów centralnych (UKNF)

Doświadczenie informatyczne:

Autor komercyjnych narzędzi analitycznych (modeli oceny ryzyka) do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z 3 standardowych segmentów (mikrofirmy, MSP, duże firmy).

Autor narzędzi analitycznych do modelowania procesów biznesowych strategicznych klientów banków wykorzystywanych na etapie organizacji transakcji i monitoringu.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00- 15.00

 

Cena: 1450,00 zł netto od osoby +23% VAT

Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28.03.2021

Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa w bankach; e- szkolenie

Korzyści:

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach i zasady jego monitorowania oraz najważniejsze aspekty adekwatności kapitałowej

 

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie monitorowania ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach (aspekty teoretyczne i praktyczne)

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

 1. najważniejszych metod monitorowania ryzyka płynności i stopy procentowej (istota metod, zalety i wady, ewentualne problemy wdrożeniowe, studia przypadków)
 2. planów awaryjnych i stress testów
 3. roli nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach
 4. adekwatności kapitałowej (filar I, II i III)

 

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej oraz pracowników komórek ds. adekwatności kapitałowej.

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka płynności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami

 

Program:

 1. Ryzyko płynności
 2. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
 3. Metody monitorowania ryzyka płynności:
 4. a) luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)
 5. b) analiza aktywów płynnych i depozytów rdzennych (osad, koncentracja)
 6. c) analiza wskaźnikowa
 7. d) plany awaryjne i stress testy
 8. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP
 9. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, Bazylea III)

 

 1. Ryzyko stopy procentowej
 2. Istota ryzyka stopy procentowej
 3. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
 4. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):
 5. a) luka stopy procentowej
 6. b) duration, zmodyfikowane duration, BPV
 7. c) badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych
 8. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G (nowelizacja), Wytyczne EBA dot. IRRBB)

III. Adekwatność kapitałowa

 1. Regulacje bazylejskie –wprowadzenie
 2. Filar I
 3. Filar II
 4. Filar III

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Czas trwania: 3 x 1 godz. 30 min.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                     

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

E-SZKOLENIE: „Ryzyko stopy procentowej – jak je identyfikować i jak nim zarządzać? – część 1 i 2”

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób które chcą lepiej zrozumieć, czym jest ryzyko stopy procentowej w działalności banku i jak duże znaczenie dla wyników finansowych ma skuteczne zarządzanie tym ryzykiem. Zapraszamy Członków Rad Nadzorczych, Członków Zarządów i menedżerów oraz specjalistów działów ryzyka i finansów, audytorów i kontrolerów.

Wymagania:

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w kontekście efektywnego zarządzania bilansem banku. Nie ma specyficznych wymagań w stosunku do uczestników

Cel:

Po szkoleniu uczestnik:
1. Wie, czym jest ryzyko stopy procentowej (IRRBB) w działalności banku;
2. Zna rodzaje ryzyka stopy procentowej i wie jak je rozpoznawać i interpretować;
3. Zna podstawowe miary ryzyka stopy procentowej;
4. Rozumie na czym polega optymalizacja „wynik versus ryzyko” z perspektywy zarządzania bilansem i wynikiem;
5. Wie jakie podstawowe wymagania nadzorcze (KNF i EBA) stoją przed bankiem w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Czas trwania: 1 dzień: 2 x 1 godz. 30 min.; 2 dzień : 2 x 1 godz. 30 min.

Program:

1. Moduł 1
a) Czym jest ryzyko stopy procentowej (IRR) i jaka jest jego istota?
b) Stopy procentowe – rodzaje stóp, konwencje rynkowe, kapitalizacja.
c) Krzywa dochodowości, krzywa dyskontowa, czynniki dyskontowe, wartość bieżąca inwestycji.
2. Moduł 2
a) Rodzaje ryzyka stopy procentowej – jak je rozpoznawać i interpretować?
i. Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania
ii. Ryzyko bazowe
iii. Ryzyko krzywej dochodowości
iv. Ryzyko opcji klienta
b) Bilans banku – jak budować bilans w zależności od apetytu na ryzyko stopy procentowej?
3. Moduł 3
a) Pomiar ryzyka stopy procentowej:
i. Produkty wrażliwe na ryzyko stopy procentowej
ii. Modelowanie struktury stóp procentowych dla produktów NMD (bez terminu)
iii. Miary dochodu: luka niedopasowania terminów przeszacowania, EaR, Wynik odsetkowy netto (ang: Net Interest Income – NII)
iv. Miary wartości ekonomicznej EVE (Economic Value of Equity), Test Wartości Odstających – SOT (EBA)
4. Moduł 4
a) Nadzorcy – kim są (BCBS, EBA, KNF)?
b) Wymagania nadzorcze dotyczące zarządzania stopą procentową w bankach:
i. Wymagania KNF (rekomendacja G)
ii. Wymagania EBA (EBA/GL/2018/02)

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Czas trwania: 1 dzień: 2 x 1 godz. 30 min.; 2 dzień : 2 x 1 godz. 30 min.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Aktualnie jest pracownikiem banku komercyjnego –  praktykiem z wieloletnim  stażem w instytucjach finansowych, głównie bankach, gdzie pełniła funkcje menedżerskie i eksperckie. Swą karierę w bankowości zaczynała od pracy w dealing room i back office, poprzez controlling, departamenty ryzyka i audytu. Specjalizuje się w tematach związanych z ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB) oraz ryzykiem rynkowym. W swej karierze prowadziła szereg  projektów wdrożeniowych z zakresu metod i narzędzi pomiaru ryzyka oraz wymagań nadzorczych (między innymi Basel 3, CRR& CRD4, Rekomendacje KNF – P, G, W). W roli content menedżera była odpowiedzialna za projekt budowy ”in house” systemu IT do pomiaru wspomnianych rodzajów ryzyka.  Ma doświadczenie w zakresie  opracowywania strategii ryzyka, systemu limitów, systemów raportowych oraz Planów Awaryjnych i Planów Naprawy.  Przez wiele lat nadzorowała prace zespołów odpowiedzialnych za metody i modele pomiaru ryzyka oraz za jego bieżący pomiar i raportowanie. Współpracowała ściśle ze wszystkimi liniami biznesowymi w ramach Grupy ds. Rozliczeń Wewnętrznych, budując komplementarny model zarządzania bankiem oparty na  ścisłej współpracy Finansów, Ryzyka i Skarbu.  Jest absolwentką SGH i studiów Executive MBA Rotterdam School of Management – Erasmus University,  członkiem PRMIA, a ostatnio Mentorem w programie Mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Początek zajęć: 09:00

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

Cena: 650,00 netto od osoby +23% VAT

Powyższa cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz opiekę organizatora.

Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutowe w bankach- E-szkolenie

Termin:

   

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach i zasady jego monitorowania

Cel:                                                                                                                                     

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie monitorowania ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach (aspekty teoretyczne i praktyczne)

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych metod monitorowania ryzyka płynności (istota metod, zalety i wady, ewentualne problemy wdrożeniowe, studia przypadków)

– planów awaryjnych i stress testów

– procesu ILAAP

– roli nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM)

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka płynności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami

Program:                                                                                                                            

Ryzyko płynności

 1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
 2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

– luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

– analiza aktywów płynnych i depozytów rdzennych (osad, koncentracja)

– analiza wskaźnikowa

– plany awaryjne i stress testy

3. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP

4. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, Bazylea III)

Ryzyko stopy procentowej

 1. Istota ryzyka stopy procentowej
 2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
 3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):

– luka stopy procentowej

– duration, zmodyfikowane duration, BPV

– badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych

 1. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G (nowelizacja), Wytyczne EBA dot. IRRBB

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

Wzorcowy System Informacji Zarządczej (SIZ) w Banku- sesja on-line

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za nadzór nad Systemem Informacji Zarządczej, w tym do Zarządów Banków.

Wymagania:

Poziom podstawowy.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Celem Kursu jest rozwój kompetencji uczestników, które umożliwią identyfikację obszarów, które powinny zostać objęte obowiązkiem raportowania w ramach SIZ. Podczas szkolenia zostanie omówiona częstotliwość składania raportów z poszczególnych obszarów oraz odbiorcy raportów.

Korzyści:

Uczestnicy kursu otrzymają informacje niezbędne do opracowania w Banku spójnego systemu raportowania w ramach Systemu Informacji Zarządczej.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Instrukcja sporządzania informacji zarządczej w Banku
2. Harmonogram SIZ
3. Omówienie wymagań KNF w ramach SIZ
4. Struktura raportów dla Zarządu w ramach SIZ
5. Struktura raportów dla Rady Nadzorczej w ramach SIZ
6. Komitet Audytu i jego rola
Nowoczesne rozwiązania dla IT

Film promocyjny: https://youtu.be/f015HeGOxPU

Koszt 1 licencji to 1600,00 zł netto.

***
BEZPŁATNY WEBINAR
31 sierpnia w godzinach 12−13.00
Rejestracja: m.migas@bodie.pl.
Więcej informacji: Małgorzata Migas, tel.: +48 511 769 808

_
Percipio – opis ogólny

Rozwiązania szkoleniowej Skillsoft dostarczamy za pomocą platformy szkoleniowej najnowszej generacji – Percipio.
Jest to nowoczesna, inteligentna platformą dostarczająca treści edukacyjne on-line zarówno poprzez komputery stacjonarne jak i urządzenia mobilne 24/7.
470 kanałów podzielonych tematycznie zapewnia elastyczność wyboru treści zarówno uczącym się, jak i managerom zarządzającym procesem uczenia się w zespołach. Platforma umożliwia również tworzenie własnych kanałów zawierających również materiały pochodzące z organizacji.

Platforma oferuje również możliwość umieszczania na platformie własnych materiałów i tworzenia własnych autorskich kanałów tematycznych (tzw. custom channels). Pozwala to jeszcze dokładniej dopasować oferowane treści do potrzeb konkretnych osób, zespołów czy całych organizacji.

Filozofia działania Percipio opiera się na założeniu, że użytkownik i jego doświadczenie w obcowaniu z platformą znajdują się w centrum uwagi. Od pierwszych kroków na platformie użytkownik odkrywa zasoby swobodnie budując swoją listę ulubionych tematów, dodając wybrane zasoby do tzw. playlisty, czy też zaliczając szkolenia przydzielone mu/jej przez managera.

Drugim najważniejszym założeniem platformy jest to, że zawartość musi być dostępna łatwo i wszędzie, gdzie jest potrzebna. Dlatego też użytkownik może łączyć się z platformą za pomocą urządzenia mobilnego, przerywać naukę i kontynuować ją już na innym urządzeniu rozpoczynając z miejsca, w którym przerwał(a) naukę.

Specjalny dodatek do przeglądarki ELSA pozwala również z czasie rzeczywistym analizować treści na przeglądanych stronach WWW pod kątem materiałów udostępnianych na platformie. Jednym kliknięciem użytkownik może z danej strony WWW przenieść się do szkolenia, nagrania lub książki omawiającej wybrane zagadnienie.

Z punktu widzenia osób zarządzających programami szkoleniowymi dużym udogodnieniem jest rozbudowany moduł raportujący pozwalający na bieżąco monitorować postępy uczestników oraz kalkulować efektywność danego projektu. Percipio może być również integrowane z platformami LMS i systemami raportującymi.

Percipio – opis szczegółowy

Najnowsza odsłona platformy rozwoju kompetencji firmy Skillsoft.

Design i nowoczesne treści nawiązujące do wyglądu i sposobu działania nowoczesnych serwisów typu Netflix i Amazon.
Nowoczesny interfejs i bardzo bogata zawartość stawiają ją w czołówce rozwiązań szkoleniowych on-line na świecie.

Szkolenia on-line

Ponad 7300 szkoleń w ramach kolekcji Tech & Dev Expert ułożonych w ponad 470 kanałów tematycznych.Szkolenia oparte są na materiałach video, animacjach, praktycznych przykładach rozwiązań programistycznych ułożonych wg tematyki, technologii, wersji oprogramowania i poziomu zaawansowania. Każde szkolenie zawiera testy pozwalające ocenić przyrost kompetencji, a ich ukończenie honorowane jest certyfikatem Skillsoft.

Zakresy tematyczne:

 • Cloud Computing

Amazon Web Services Development, Azure Devlopment Cloud Platforms, Cloud Security, Internet of Things, Cloud Platforms, Amazon Web Services Architecture, Amazon Web Services Core Concepts, Amazon Web Services SysOps, Azure Architecture, Azure Infrastructure, Cisco Cloud, Citrix, CloudOps, Google Cloud, Microsoft 365 Administration, OpenStack, Pivotal Cloud Foundry, VMware Core Concepts, VMware Platforms, Windows Virtualization

 • Networking and Operating Systems

Cisco Collaboration, Cisco Data Center, Cisco Design, Cisco DevNet, Cisco Networking, Cisco Routing, Cisco Service Provider, Cisco Switching, Cisco Troubleshooting, Juniper, Mobility Core Concepts, Networking Core Concepts, Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Mobile

 • Programming

Data Modelling, Developer Concepts & Methodologies, Developer Tools Developer Trends, DevOps, Microservices, Mobile Development, Programming Languages, Secure Programming, Web Development

 • SysAdmin and DevOps Training

Automation & Scripting, BI & Monitoring, Build, Cloud / IaaS / PaaS, Collaboration Tools, Configuration & Provisioning, Configuration Management, Containerization, Continuous Integration, Core & Foundation-Level Learning, Languages, Logging, Testing

 • Security Training

Cloud Security, Blockchain, Database Security, Secure Programming, Cisco Security, Cybersecurity, Ethical Hacking, Information Security Manager, Information Security Operations, Information Systems Auditing, Mobile Security Administration, OWASP, Penetration Testing, Security Core Concepts

 • Software Development

Git & GitHub, Mobile App Development, API development fundamentals, reusable, code, refactoring, Agile and TDD best practices for APIs, software planning and design, effective Rapid Application Development, automated testing, penetration testing for software, API lifecycle and CI/CD best practices, clean and secure coding, API management, API error handling, ASP.NET, Angular, Backbone.js, Bootstrap, C Programming, C#, Clojure, Eclipse, Ember.js, Entity Framework, Express, F#, Go, HTML5 & CSS3, Jquery, Java, JavaScript Core Concepts, JsRender, Junit, Knockout, Kotlin, LoopBack, MATLAB, Node.js, PHP, Perl, Python, R Programming, Ruby, SAS, Scala, Sinatra, Swift, TestNG, TypeScript, Underscore.js, Vue.js

 • Laboratoria wirtualne

Rozwiązanie umożliwiające przećwiczenie nowo zdobytych umiejętności „na żywym organizmie” bez potrzeby zakupu i instalowania całej potrzebnej w tym celu infrastruktury. Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania miejsc.

98 laboratoriów dostępnych 24/7. Nauka w realnym środowisku Gotowe scenariusze, lub swobodna nauka bez ograniczeń. Efekty działań widoczne natychmiast. Infrastruktura do ćwiczeń dostępna natychmiast. Realne potwierdzenie zdobytej wiedzy. Większa pewność umiejętności.

 • Szkolenia na żywo – Bootcamps

Lekcje on-line prowadzone na żywo przez ekspertów dziedzinowych. Powalają uczestnikom na bieżąco zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji z ekspertem. Dodatkowo, każda sesja dostępna jest później w postaci nagrania.

Bazy pytań certyfikacyjnych i ścieżki certyfikacyjne

Percipio to również dostęp do 80 ścieżek wspierających przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego. Materiały wykorzystane w tych szkoleniach przygotowywane z pomocą i pod okiem organizacji certyfikujących lub vendorów. Ukończenie ścieżki w znakomitej większości przypadków uprawnia do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego.

Czytelnia e-booków

Ponad 11.000 książek w pełnej wersji elektronicznej przeznaczonych dla profesjonalistów IT. Wydawnictwa zarówno vendorów takich jak IBM, Oracle, czy Cisco jak i publikacje autorów niezależnych.

Aspire Journeys – „od zera do bohatera”

Zestawy szkoleń i ćwiczeń w języku angielskim ułożonych w logiczną całość, które metodycznie, krok po kroku pozwalają specjalistom przejść od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Każda ścieżka ASPIRE zawiera szkolenia, laboratoria wirtualne, video i książki, które pomogą uczącym się osiągnąć pożądane kompetencje poświadczone certyfikatem.

Aspire Journeys – ścieżki

 • Data Analyst to Data Scientist
  ML Programmer to ML Architect
  Application Developer to Blockchain Engineer
  ML Architect to AI Developer
  Enterprise Developer to Full Stack Developer
  Enterprise Development to DevOps Engineer
  Software Tester to DevOps Automated Tester
  Software Project Analyst to Senior Software Project Manager
  Penetration Tester to SecOps Engineer
  Programmer to Secure Agile Programmer
  Security Analyst to Security Architect
  Apprentice Programmer to Journeyman Developer
  Python Novice to Pythonista
  Web Programmer to Apprentice Programmer
  Leadership

Certyfikaty cyfrowe – Digital Badge

Ukończenie szkoleń honorowane jest przyznaniem cyfrowego certyfikatu weryfikowanego w technologii Blockchain, który można pobrać, umieszczać na portalach społecznościowych lub przechowywać we własnym wirtualnym portfelu.

Custom Channels and Custom Content

Dajemy ekspertom możliwość zbudowania na platformie autorskich, zindywidualizowanych ścieżek szkoleniowych dla swoich specjalistów.

Wersja mobilna dla Android i iOS

Z platformy można korzystać także poprzez tablety i smartphone’y – również w trybie offline.

Embedded Learning System Assistant (ELSA)

Dodatek umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Percipio z poziomu oglądanej właśnie strony WW. Pozwala w kilka sekund sprawdzić, jakie materiały nawiązujące do oglądanych treści znaleźć można na platformie szkoleniowej.

Skillsoft
Skillsoft to największy dostawca treści szkoleniowych on-line na świecie. Do naszych klientów należy 65% firm z rankingu Fortune 500.
Misją formy jest dostarczanie najnowszej wiedzy specjalistom IT poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii i angażujących treści poprzez kanały on-line, 24/7.

Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

Korzyści:
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego z opcją egzaminu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem. W ramach szkolenia omówiona zostanie również praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych. Szkolenie obejmować będzie także podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczeniem hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika obsługi kredytów hipotecznych. Omówione zostanie również zagadnienie roszczeń klientów w związku ze spłatą kredytu przed terminem. Każde zagadnienie będzie omawiane w oparciu o przykłady z praktyki bankowej, celem lepszego zrozumienia tematyki szkolenia.
Dla osób zainteresowanych po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin będzie przeznaczony dla osób, które wcześniej już go nie zdały.
Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami i trybem reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów oraz zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy o kredyt hipoteczny. Ponadto celem jest spełnienie przez uczestników wymogu odbycia szkolenia okresowego.
Po szkoleniu uczestnik:
1. Zna zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy o kredyt hipoteczny;
2. Zna zasady i tryb zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny;
3. Potrafi analizować wniosek o kredyt hipoteczny oraz badać zdolność kredytową kredytobiorcy
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w obsługę finansowania hipotecznego dla konsumentów, osób zarządzających personelem oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.
Program:
1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
3. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
4. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
5. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
6. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
7. Zasady świadczenia usług dodatkowych
8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
9. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
9.1. Asysta przedkontraktowa
9.2. Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
9.3. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
9.4. Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
9.5. Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
9.6. Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
9.7. Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
9.8. Decyzja kredytowa
9.9. Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
9.10. Elementy umowy o kredyt hipoteczny
9.11. Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
10.1. Przyczyny restrukturyzacji kredytu hipotecznego
10.2. Wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji
10.3. Wniosek restrukturyzacyjny i jego wymogi
10.4. Odmowa restrukturyzacji
10.5. Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny
10.6. Zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i skutki jej niewykonywania
10.7. Dobrowolna sprzedaż przedmiotu kredytowania
10.8. Windykacja kredytów hipotecznych – ograniczenia
11. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
11.1. Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
11.2. Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
11.3. Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
12. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
12.1. Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.2. Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.3. Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.4. Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
13. Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14. Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych
15. Pytania uczestników szkolenia
16. Egzamin końcowy – dla osób zainteresowanych (dopłata do szkolenia + 50,00 zł brutto)
Metodyka: Jak prowadzone będzie szkolenie?
Ewaluacja szkolenia: Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika? Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.
Sylwetka trenera:
Swoją pracę zawodową zaczynał w jednym z banków , początkowo jako prawnik, a następnie kierownik i dyrektor działu ds. wierzytelności trudnych. Jest dyplomowanym pracownikiem banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich. Ukończył studia z zakresu doradztwa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Współpracuje z BODiE przy realizacji szkoleń z obszaru działalności kredytowej, depozytowej oraz prawa. Jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych. Przeprowadził ponad 300 szkoleń. W ramach praktyki prawniczej zajmuje się również wdrażaniem RODO w instytucjach finansowych.

Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – kredytobiorców – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S – E-SZKOLENIE

Termin: 23.06.2021 – godzina 09:00

         

 

Cel:                                                                                                                                     

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych do połowy 2021 roku, a przed banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Celem warsztatów jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym… i Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych.

 

Adresaci:                                                                                                                               

 • dyrektorzy oddziałów,
 • audytorzy,
 • pracownicy obsługujący umowy rachunków i kredytów

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Brak.

 

Program:                                                                                                                            

 1. Rekomendacja S KNF:
 2. Cel i zakres stosowania regulacji.
 3. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
 4. Terminy dostosowania działalności banków do wymagań nadzorcy.
 5. Szczególne wymogi nadzorcy wobec banków spółdzielczych.

 

 1. Wzajemne relacje między Rekomendacją S, ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym. i Wytycznymi EBA dotyczącymi udzielania i monitorowania kredytów.

 

III. Słowniczek pojęć.

 

 1. Kredyt z opcją „klucz za dług”.

 

 1. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
 2. Wewnętrzne procedury banku – zasady opracowania.
 3. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
 • forma i treść informacji przedumownych,
 • zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
 • charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
 • charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem z opcją „klucz za dług”,
 • informacje szczególne.
 1. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
 • zakres informacji,
 • treść informacji,
 • szczególny „formularz informacyjny” dla konsumenta.
 1. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez banki.

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5h.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                                                       Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.

 

 

HARMONOGRAM:

Dzień przed szkoleniem do Uczestników zostaną wysłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

08:45 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – 10:30 wykład cz. 1
przerwa 15-minutowa

10:45 – 12:15 wykład cz. 2

12:15 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

 

E-szkolenie jest realizowane w czasie rzeczywistym.

 

Cena: 700,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Cena obejmuje:

 • Dostęp do e-szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w PDF
 • Sesja Q&A z ekspertem
 • E-zaświadczenie uczestnictwa
 • Opieka moderatora.

 

Dla uczestników wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa w E-SZKOLENIU, które przekażemy Państwu w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail.

Cena e-szkolenia zawiera rabat z tytułu e-faktury.

Materiały i zaświadczenie udostępniane są w wersji elektronicznej.

W przypadku potrzeby wysyłki zaświadczenia w wersji drukowanej opłata wynosi 15 zł netto.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.06.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.06.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Małgorzata Migas

511-769-808

zgłoszenia:   kursy@bodie.pl
 

 

 

Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

Cel:

Przedstawienie metod stosowanych w analizie sytuacji finansowej i rachunku efektywności  w bankach (komercyjnych oraz spółdzielczych) oraz w SKOK-ach, pozwalających na ocenę ich kondycji oraz efektywności produktów (odsetkowych i prowizyjnych), oddziałów oraz ocenę współpracy z klientami – studia przypadków. Przybliżenie metod służących ocenie efektywności i ryzyka (m.in. EVA i RORAC) – studia przypadków.

 

Adresaci:                                                                                                                                     

Szkolenie jest adresowane do Członów Rad Nadzorczych banków, Członków Zarządu oraz pracowników odpowiedzialnych za ocenę sytuacji finansowej w bankach.

 

Program:                                                                                                                                 

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa
 2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków  i strat)
 3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:
 • analiza pozioma (dynamiki)
 • analiza pionowa (struktury)
 • analiza wskaźnikowa
 1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)
 2. Rachunek efektywności
 3. Ocena efektywności produktów bankowych:

1.1. Rodzaje produktów bankowych. Specyfika produktów bankowych.

1.2. Metody oceny produktów odsetkowych:

 • metoda wyceny transferu (funds transfer pricing, FTP) – przykład

1.3. Metody oceny produktów nieodsetkowych:

 • metoda kosztów pełnych – studia przypadków
 • metoda ABC – studia przypadków
 1. Marża brutto a marża netto. Ocena w „trzech” wymiarach – studia przypadków.
 2. Ocena efektywności z uwzględnieniem kosztów ryzyka:
 • Ekonomiczna wartość dodana (economic value added, EVA) – studia przypadków
 • RORAC / RAROC. Badanie rentowności produktu – studia przypadków
 1. Wybrane problemy związane z oceną efektywności produktów oraz operacji z klientami

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                               

Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności                i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej               w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.