Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutowe w bankach- E-szkolenie

Termin:

   

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach i zasady jego monitorowania

Cel:                                                                                                                                     

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie monitorowania ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach (aspekty teoretyczne i praktyczne)

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych metod monitorowania ryzyka płynności (istota metod, zalety i wady, ewentualne problemy wdrożeniowe, studia przypadków)

– planów awaryjnych i stress testów

– procesu ILAAP

– roli nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w bankach

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM)

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka płynności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami

Program:                                                                                                                            

Ryzyko płynności

 1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
 2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

– luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

– analiza aktywów płynnych i depozytów rdzennych (osad, koncentracja)

– analiza wskaźnikowa

– plany awaryjne i stress testy

3. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP

4. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, Bazylea III)

Ryzyko stopy procentowej

 1. Istota ryzyka stopy procentowej
 2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
 3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):

– luka stopy procentowej

– duration, zmodyfikowane duration, BPV

– badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych

 1. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G (nowelizacja), Wytyczne EBA dot. IRRBB

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

Wzorcowy System Informacji Zarządczej (SIZ) w Banku- sesja on-line

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za nadzór nad Systemem Informacji Zarządczej, w tym do Zarządów Banków.

Wymagania:

Poziom podstawowy.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Celem Kursu jest rozwój kompetencji uczestników, które umożliwią identyfikację obszarów, które powinny zostać objęte obowiązkiem raportowania w ramach SIZ. Podczas szkolenia zostanie omówiona częstotliwość składania raportów z poszczególnych obszarów oraz odbiorcy raportów.

Korzyści:

Uczestnicy kursu otrzymają informacje niezbędne do opracowania w Banku spójnego systemu raportowania w ramach Systemu Informacji Zarządczej.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Instrukcja sporządzania informacji zarządczej w Banku
2. Harmonogram SIZ
3. Omówienie wymagań KNF w ramach SIZ
4. Struktura raportów dla Zarządu w ramach SIZ
5. Struktura raportów dla Rady Nadzorczej w ramach SIZ
6. Komitet Audytu i jego rola
Nowoczesne rozwiązania dla IT

Film promocyjny: https://youtu.be/f015HeGOxPU

Koszt 1 licencji to 1600,00 zł netto.

***
BEZPŁATNY WEBINAR
31 sierpnia w godzinach 12−13.00
Rejestracja: m.migas@bodie.pl.
Więcej informacji: Małgorzata Migas, tel.: +48 511 769 808

_
Percipio – opis ogólny

Rozwiązania szkoleniowej Skillsoft dostarczamy za pomocą platformy szkoleniowej najnowszej generacji – Percipio.
Jest to nowoczesna, inteligentna platformą dostarczająca treści edukacyjne on-line zarówno poprzez komputery stacjonarne jak i urządzenia mobilne 24/7.
470 kanałów podzielonych tematycznie zapewnia elastyczność wyboru treści zarówno uczącym się, jak i managerom zarządzającym procesem uczenia się w zespołach. Platforma umożliwia również tworzenie własnych kanałów zawierających również materiały pochodzące z organizacji.

Platforma oferuje również możliwość umieszczania na platformie własnych materiałów i tworzenia własnych autorskich kanałów tematycznych (tzw. custom channels). Pozwala to jeszcze dokładniej dopasować oferowane treści do potrzeb konkretnych osób, zespołów czy całych organizacji.

Filozofia działania Percipio opiera się na założeniu, że użytkownik i jego doświadczenie w obcowaniu z platformą znajdują się w centrum uwagi. Od pierwszych kroków na platformie użytkownik odkrywa zasoby swobodnie budując swoją listę ulubionych tematów, dodając wybrane zasoby do tzw. playlisty, czy też zaliczając szkolenia przydzielone mu/jej przez managera.

Drugim najważniejszym założeniem platformy jest to, że zawartość musi być dostępna łatwo i wszędzie, gdzie jest potrzebna. Dlatego też użytkownik może łączyć się z platformą za pomocą urządzenia mobilnego, przerywać naukę i kontynuować ją już na innym urządzeniu rozpoczynając z miejsca, w którym przerwał(a) naukę.

Specjalny dodatek do przeglądarki ELSA pozwala również z czasie rzeczywistym analizować treści na przeglądanych stronach WWW pod kątem materiałów udostępnianych na platformie. Jednym kliknięciem użytkownik może z danej strony WWW przenieść się do szkolenia, nagrania lub książki omawiającej wybrane zagadnienie.

Z punktu widzenia osób zarządzających programami szkoleniowymi dużym udogodnieniem jest rozbudowany moduł raportujący pozwalający na bieżąco monitorować postępy uczestników oraz kalkulować efektywność danego projektu. Percipio może być również integrowane z platformami LMS i systemami raportującymi.

Percipio – opis szczegółowy

Najnowsza odsłona platformy rozwoju kompetencji firmy Skillsoft.

Design i nowoczesne treści nawiązujące do wyglądu i sposobu działania nowoczesnych serwisów typu Netflix i Amazon.
Nowoczesny interfejs i bardzo bogata zawartość stawiają ją w czołówce rozwiązań szkoleniowych on-line na świecie.

Szkolenia on-line

Ponad 7300 szkoleń w ramach kolekcji Tech & Dev Expert ułożonych w ponad 470 kanałów tematycznych.Szkolenia oparte są na materiałach video, animacjach, praktycznych przykładach rozwiązań programistycznych ułożonych wg tematyki, technologii, wersji oprogramowania i poziomu zaawansowania. Każde szkolenie zawiera testy pozwalające ocenić przyrost kompetencji, a ich ukończenie honorowane jest certyfikatem Skillsoft.

Zakresy tematyczne:

 • Cloud Computing

Amazon Web Services Development, Azure Devlopment Cloud Platforms, Cloud Security, Internet of Things, Cloud Platforms, Amazon Web Services Architecture, Amazon Web Services Core Concepts, Amazon Web Services SysOps, Azure Architecture, Azure Infrastructure, Cisco Cloud, Citrix, CloudOps, Google Cloud, Microsoft 365 Administration, OpenStack, Pivotal Cloud Foundry, VMware Core Concepts, VMware Platforms, Windows Virtualization

 • Networking and Operating Systems

Cisco Collaboration, Cisco Data Center, Cisco Design, Cisco DevNet, Cisco Networking, Cisco Routing, Cisco Service Provider, Cisco Switching, Cisco Troubleshooting, Juniper, Mobility Core Concepts, Networking Core Concepts, Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Mobile

 • Programming

Data Modelling, Developer Concepts & Methodologies, Developer Tools Developer Trends, DevOps, Microservices, Mobile Development, Programming Languages, Secure Programming, Web Development

 • SysAdmin and DevOps Training

Automation & Scripting, BI & Monitoring, Build, Cloud / IaaS / PaaS, Collaboration Tools, Configuration & Provisioning, Configuration Management, Containerization, Continuous Integration, Core & Foundation-Level Learning, Languages, Logging, Testing

 • Security Training

Cloud Security, Blockchain, Database Security, Secure Programming, Cisco Security, Cybersecurity, Ethical Hacking, Information Security Manager, Information Security Operations, Information Systems Auditing, Mobile Security Administration, OWASP, Penetration Testing, Security Core Concepts

 • Software Development

Git & GitHub, Mobile App Development, API development fundamentals, reusable, code, refactoring, Agile and TDD best practices for APIs, software planning and design, effective Rapid Application Development, automated testing, penetration testing for software, API lifecycle and CI/CD best practices, clean and secure coding, API management, API error handling, ASP.NET, Angular, Backbone.js, Bootstrap, C Programming, C#, Clojure, Eclipse, Ember.js, Entity Framework, Express, F#, Go, HTML5 & CSS3, Jquery, Java, JavaScript Core Concepts, JsRender, Junit, Knockout, Kotlin, LoopBack, MATLAB, Node.js, PHP, Perl, Python, R Programming, Ruby, SAS, Scala, Sinatra, Swift, TestNG, TypeScript, Underscore.js, Vue.js

 • Laboratoria wirtualne

Rozwiązanie umożliwiające przećwiczenie nowo zdobytych umiejętności „na żywym organizmie” bez potrzeby zakupu i instalowania całej potrzebnej w tym celu infrastruktury. Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania miejsc.

98 laboratoriów dostępnych 24/7. Nauka w realnym środowisku Gotowe scenariusze, lub swobodna nauka bez ograniczeń. Efekty działań widoczne natychmiast. Infrastruktura do ćwiczeń dostępna natychmiast. Realne potwierdzenie zdobytej wiedzy. Większa pewność umiejętności.

 • Szkolenia na żywo – Bootcamps

Lekcje on-line prowadzone na żywo przez ekspertów dziedzinowych. Powalają uczestnikom na bieżąco zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji z ekspertem. Dodatkowo, każda sesja dostępna jest później w postaci nagrania.

Bazy pytań certyfikacyjnych i ścieżki certyfikacyjne

Percipio to również dostęp do 80 ścieżek wspierających przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego. Materiały wykorzystane w tych szkoleniach przygotowywane z pomocą i pod okiem organizacji certyfikujących lub vendorów. Ukończenie ścieżki w znakomitej większości przypadków uprawnia do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego.

Czytelnia e-booków

Ponad 11.000 książek w pełnej wersji elektronicznej przeznaczonych dla profesjonalistów IT. Wydawnictwa zarówno vendorów takich jak IBM, Oracle, czy Cisco jak i publikacje autorów niezależnych.

Aspire Journeys – „od zera do bohatera”

Zestawy szkoleń i ćwiczeń w języku angielskim ułożonych w logiczną całość, które metodycznie, krok po kroku pozwalają specjalistom przejść od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Każda ścieżka ASPIRE zawiera szkolenia, laboratoria wirtualne, video i książki, które pomogą uczącym się osiągnąć pożądane kompetencje poświadczone certyfikatem.

Aspire Journeys – ścieżki

 • Data Analyst to Data Scientist
  ML Programmer to ML Architect
  Application Developer to Blockchain Engineer
  ML Architect to AI Developer
  Enterprise Developer to Full Stack Developer
  Enterprise Development to DevOps Engineer
  Software Tester to DevOps Automated Tester
  Software Project Analyst to Senior Software Project Manager
  Penetration Tester to SecOps Engineer
  Programmer to Secure Agile Programmer
  Security Analyst to Security Architect
  Apprentice Programmer to Journeyman Developer
  Python Novice to Pythonista
  Web Programmer to Apprentice Programmer
  Leadership

Certyfikaty cyfrowe – Digital Badge

Ukończenie szkoleń honorowane jest przyznaniem cyfrowego certyfikatu weryfikowanego w technologii Blockchain, który można pobrać, umieszczać na portalach społecznościowych lub przechowywać we własnym wirtualnym portfelu.

Custom Channels and Custom Content

Dajemy ekspertom możliwość zbudowania na platformie autorskich, zindywidualizowanych ścieżek szkoleniowych dla swoich specjalistów.

Wersja mobilna dla Android i iOS

Z platformy można korzystać także poprzez tablety i smartphone’y – również w trybie offline.

Embedded Learning System Assistant (ELSA)

Dodatek umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie Percipio z poziomu oglądanej właśnie strony WW. Pozwala w kilka sekund sprawdzić, jakie materiały nawiązujące do oglądanych treści znaleźć można na platformie szkoleniowej.

Skillsoft
Skillsoft to największy dostawca treści szkoleniowych on-line na świecie. Do naszych klientów należy 65% firm z rankingu Fortune 500.
Misją formy jest dostarczanie najnowszej wiedzy specjalistom IT poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii i angażujących treści poprzez kanały on-line, 24/7.

Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece. Kurs przeznaczony jest dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

Korzyści:
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego z opcją egzaminu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem. W ramach szkolenia omówiona zostanie również praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych. Szkolenie obejmować będzie także podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczeniem hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika obsługi kredytów hipotecznych. Omówione zostanie również zagadnienie roszczeń klientów w związku ze spłatą kredytu przed terminem. Każde zagadnienie będzie omawiane w oparciu o przykłady z praktyki bankowej, celem lepszego zrozumienia tematyki szkolenia.
Dla osób zainteresowanych po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin będzie przeznaczony dla osób, które wcześniej już go nie zdały.
Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami i trybem reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów oraz zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy o kredyt hipoteczny. Ponadto celem jest spełnienie przez uczestników wymogu odbycia szkolenia okresowego.
Po szkoleniu uczestnik:
1. Zna zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy o kredyt hipoteczny;
2. Zna zasady i tryb zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny;
3. Potrafi analizować wniosek o kredyt hipoteczny oraz badać zdolność kredytową kredytobiorcy
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w obsługę finansowania hipotecznego dla konsumentów, osób zarządzających personelem oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.
Program:
1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
3. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
4. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
5. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
6. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
7. Zasady świadczenia usług dodatkowych
8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
9. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
9.1. Asysta przedkontraktowa
9.2. Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
9.3. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
9.4. Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
9.5. Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
9.6. Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
9.7. Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
9.8. Decyzja kredytowa
9.9. Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
9.10. Elementy umowy o kredyt hipoteczny
9.11. Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
10.1. Przyczyny restrukturyzacji kredytu hipotecznego
10.2. Wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji
10.3. Wniosek restrukturyzacyjny i jego wymogi
10.4. Odmowa restrukturyzacji
10.5. Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny
10.6. Zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i skutki jej niewykonywania
10.7. Dobrowolna sprzedaż przedmiotu kredytowania
10.8. Windykacja kredytów hipotecznych – ograniczenia
11. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
11.1. Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
11.2. Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
11.3. Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
12. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
12.1. Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.2. Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.3. Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.4. Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
13. Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14. Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych
15. Pytania uczestników szkolenia
16. Egzamin końcowy – dla osób zainteresowanych (dopłata do szkolenia + 50,00 zł brutto)
Metodyka: Jak prowadzone będzie szkolenie?
Ewaluacja szkolenia: Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika? Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.
Sylwetka trenera:
Swoją pracę zawodową zaczynał w jednym z banków , początkowo jako prawnik, a następnie kierownik i dyrektor działu ds. wierzytelności trudnych. Jest dyplomowanym pracownikiem banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich. Ukończył studia z zakresu doradztwa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studia Menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Współpracuje z BODiE przy realizacji szkoleń z obszaru działalności kredytowej, depozytowej oraz prawa. Jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych. Przeprowadził ponad 300 szkoleń. W ramach praktyki prawniczej zajmuje się również wdrażaniem RODO w instytucjach finansowych.

REKOMENDACJA S

OBOWIĄZKI KREDYTODAWCY PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO I KONSUMENCKIEGO:

 1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
 2. Formularz informacyjny:
 • przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
 • dokumentowanie doręczenia formularza,
 • termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
 • problem świadczenia usługi doradczej,
 • asysta przedkontraktowa.
 1. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.
 2. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

WNIOSEK KREDYTOWY, DECYZJA KREDYTOWA I UMOWA KREDYTOWA:

 1. Wniosek kredytowy:
 • wymogi formalne wniosku,
 • termin rozpatrzenia,
 • zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
 • badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
 1. Decyzja kredytowa:
 • wymogi formalne decyzji,
 • termin ważności,
 • dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
 1. Umowa kredytowa:
 • termin zawarcia umowy,
 • aneksowanie umowy,
 • zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

ZASADY REALIZACJI SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ KREDYTOBIORCÓW:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
 2. Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
 3. Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
 4. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
 5. Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

ORZECZENIE ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:

 1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
 • zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
 • decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
 • zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
 • problematyka częściowej spłaty kredytu.
 1. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 2. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 3. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
 4. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

REKOMENDACJA S KOMISJI NADZORU Finansowego – przygotowanie do wdrożenia:

 1. Podstawowe założenia nadzorcy.
 2. Termin wdrożenia Rekomendacji S w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.
 3. Zakres najważniejszych zmian Rekomendacji S:
 • zasady zwolnienia się z długu „klucz za dług”,
 • wymagany wkład własny kredytobiorcy i wyjątki od jego posiadania,
 • stałe oprocentowanie kredytów – zasady oferowania.
Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku

Cel:

Przedstawienie metod stosowanych w analizie sytuacji finansowej i rachunku efektywności  w bankach (komercyjnych oraz spółdzielczych) oraz w SKOK-ach, pozwalających na ocenę ich kondycji oraz efektywności produktów (odsetkowych i prowizyjnych), oddziałów oraz ocenę współpracy z klientami – studia przypadków. Przybliżenie metod służących ocenie efektywności i ryzyka (m.in. EVA i RORAC) – studia przypadków.

 

Adresaci:                                                                                                                                     

Szkolenie jest adresowane do Członów Rad Nadzorczych banków, Członków Zarządu oraz pracowników odpowiedzialnych za ocenę sytuacji finansowej w bankach.

 

Program:                                                                                                                                 

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa
 2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków  i strat)
 3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:
 • analiza pozioma (dynamiki)
 • analiza pionowa (struktury)
 • analiza wskaźnikowa
 1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)
 2. Rachunek efektywności
 3. Ocena efektywności produktów bankowych:

1.1. Rodzaje produktów bankowych. Specyfika produktów bankowych.

1.2. Metody oceny produktów odsetkowych:

 • metoda wyceny transferu (funds transfer pricing, FTP) – przykład

1.3. Metody oceny produktów nieodsetkowych:

 • metoda kosztów pełnych – studia przypadków
 • metoda ABC – studia przypadków
 1. Marża brutto a marża netto. Ocena w „trzech” wymiarach – studia przypadków.
 2. Ocena efektywności z uwzględnieniem kosztów ryzyka:
 • Ekonomiczna wartość dodana (economic value added, EVA) – studia przypadków
 • RORAC / RAROC. Badanie rentowności produktu – studia przypadków
 1. Wybrane problemy związane z oceną efektywności produktów oraz operacji z klientami

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                               

Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności                i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej               w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI SZPITALI

Cel:

Wykład przeznaczony jest dla pracowników szpitali, którzy odpowiadają za zarządzanie, IT, bezpieczeństwo i rachunkowość. Dowiesz się jak działają cyberprzestępcy, jakie techniki ataków stosują, jak identyfikować zagrożenia w instytucji i bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej.

Prezentowany materiał jest personalizowany pod sektor ochrony zdrowia

Agenda:

 1. Kim są cyberprzestępcy
 2. Szpitale jako cele ataków cyberprzestępców
 3. Obszary szpitali szczególnie narażone na cyberataki
 4. Jak przygotować szpital na cyber atak
 5. Bankowość elektroniczna – bezpieczna strona internetowa
 6. Jak budować bezpieczne hasła
 7. W jaki sposób działają przestępcy (metody działania)
 8. Co to jest złośliwe oprogramowanie i jak działa
 9. Kradzieże tożsamości (muły i słupy)
 10. Techniki podszywania się pod kontrahentów i pracowników instytucji
 11. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 12. Jak postępować w przypadku zagrożenia

 

Prowadzący:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 20 lat związany z sektorem finansowym. Od 2005 r. pracuje w SGB-Banku S.A., gdzie odpowiadał za obszary: audytu systemów informatycznych i ryzyka operacyjnego; ochrony danych osobowych; zrzeszeniowych projektów bezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwa; ciągłości działania; zarządzania ryzykiem, procesami i usługami IT, majątkiem banku, ubezpieczeniami, zakupami, nieruchomościami i infrastrukturą wspierającą; bezpieczeństwa fizyczno-środowiskowego; przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania nadużyć finansowych w zakresie kart płatniczych i usług bankowości elektronicznej, kierował zespołem bezpieczeństwa informacji, Departamentem Bezpieczeństwa i Administracji oraz Departamentem Bezpieczeństwa. Członek międzynarodowego stowarzyszenia ISACA (Information Systems Audit and Control Association), Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP i Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA – Certified Information System Auditor), zarządzania ryzykiem IT (CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control) i usługami IT (ITIL Expert – Information Technology Infrastructure Library).

Zmiany prawne mające wpływ na działalność Banku

Korzyści:  Jakie korzyści ze szkolenia wynikają dla organizacji i uczestnika?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z najnowszym orzecznictwem Prezesa UODO, UKNF oraz wyrokami ETS w sprawie obowiązku zwrotu proporcjonalnej części kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytu,  a także Rekomendacjami Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

 

Cel:  Jakie kompetencje na szkoleniu rozwinie uczestnik?

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także nowe zasady uznawania zapisów umownych za niedozwolone i możliwości podejmowania przez banki obrony w postępowaniu klauzulowym oraz nowe obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Adresaci:   Do kogo adresowane jest szkolenie?

Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie wykonania orzeczenia ETS dotyczącego zwrotu kosztów kredytu, Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,  orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO, ustawa sektorowa RODO.

 

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do upadłości konsumenckiej, ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO) oraz stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, prawnicy, pracownicy obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń..

 

Wymagania wstępne:    Jakie są wymagania wstępne do wzięcia udziału w szkoleniu?

 

 

Program: Jaka jest tematyka szkolenia?

 1. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia (art. 49 ukk i art. 39 ukh).
 2. Rekomendacje Związku Banków Polskich w zakresie praktycznego wykonania obowiązków z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

a-       czy należy „z urzędu” rozliczyć wszystkie kredyty spłacone od 2012 roku?

b-       co z kredytami hipotecznymi zawartymi do dnia 21 lipca 2017 roku?

c-       czy spadkobiercy mogą żądać rozliczenia kosztów kredytu?

d-       problematyka podatkowa,

e-       zasady wyliczenia zwrotu należności.

 1. Stanowisko UOKiK.
 2. Stanowiska UKNF z zakresu „rachunków uśpionych”:
 3. Obowiązek informowania gminy.
 4. Zasady rozliczania się ze spadkobiercami i uprawnionymi z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
 5. Centralna Informacja.

 

III. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami “Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać  błędnych zapisów w umowach?

 

 1. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania obowiązków RODO:
 2. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji.
 3. Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne omówienie nowych załączników.

 

 1. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków:
 2. Zmiana art. 70 Prawa bankowego.
 3. Zmiana Kodeksu pracy.
 4. Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych…
 5. Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych.

 

 1. Nowe zasady upadłości konsumenckiej:
 2. Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 3. Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego.
 4. Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela.
 5. Nowe zasady likwidacji masy upadłości.
 6. Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 7. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 8. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 9. Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli.

                                                                                                          

Ewaluacja szkolenia:  Jak sprawdzone zostanie zdobycie nowych kompetencji przez uczestnika?  Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia, obserwacja uczestników szkolenia w trakcie zajęć. Po szkoleniu dostępny będzie test kompetencji.

Sylwetka trenera:

Radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Autorka artykułów i broszur dotyczących prawa finansowego i alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego.

 

Wymogi kapitałowe wobec sektora finansowego

 

 1. przyczyny kryzysu w latach 2007-2008.
 2. skutki kryzysu
 3. działania mające na celu zabezpieczenie przed podobnym kryzysem
 4. Przepisy o wymogach kapitałowych (rozporządzenie i dyrektywa IV)
  1. w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR)
  2. w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV (CRD IV).
 5. Rozporządzenie CRR – główne elementy
  1. wymóg w zakresie funduszy własnych
 • Kapitał Tier 1
 • Kapitał Tier 2
  1. Wymogi płynnościowe
 • Liquidity Coverage Ratio
  1. Dźwignia finansowa
 1. Dyrektywa CRD – główne elementy
  1. Bufory kapitałowe
  2. Bufor zabezpieczający
  3. Bufor antycykliczny
  4. Bufor ryzyka systemowego
  5. Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
 • „globalne instytucje o znaczeniu systemowym”.
  1. Premie bankowców
  2. Zarządzanie i przejrzystość
 1. Stanowisko KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych

 

BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

Cel zajęć:

Celem jednodniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy nt. działalności banku i uczulenie na wybrane zagadnienia pod kontem bezpieczeństwa.

Dla kogo: Szkolenie jest adresowane do pracowników odpowiedzialnych w bankach za ocenę sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka, a także Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych banków.

Program szkolenia:

 • Etyka w bankowości. Naruszenie etyki w bankach i przeciwdziałanie ich naruszeniu.
 • Współczynniki płynnościowe i kapitałowe.
 • Podstawowe rodzaje ryzyka
  • Metody monitorowania ryzyka
  • Nadzór finansowy a ryzyko
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ocena działalności kredytowej banku
  • Odpowiedzialność w zakresie RODO
  • Rekomendacja H oraz pozostałe dyrektywy
 • Bankowość elektroniczna
 • Odpowiedzialność w zakresie RODO w bankowości elektronicznej
 • Audyt wewnętrzny i complience
 • Operacja bankowe krajowe i zagraniczne
 • Consumer Finance: Kredyty konsumenckie oraz karty kredytowe dla klientów indywidualnych
 • Customer Experience – doświadczenia Klienta.
 • System gwarantowania depozytów. BFG