E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności w bankach

Termin: 23.09.2021 – godzina 09:00

(szkolenie potrwa 3 x 1,5 godz.)

Cel:                                                                                                                                    

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności w bankach i zasady jego monitorowania.

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM) oraz compliance.

Wymagania wstępne:                                                                                                      

Program średniozaawansowany / zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka płynności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

 

Program:                                                                                                                             

 1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
 2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

– luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

– analiza aktywów płynnych i depozytów stabilnych (osad, koncentracja)

– analiza wskaźnikowa

– plany awaryjne i stress testy

– normy ostrożnościowe

 1. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP
 2. Normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności).

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi.  Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 650,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20.09.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 22.09.2021 do godz.14:0

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, osoby odpowiedzialne za realizację zadań zw. z ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Wymagania:

nie ma

Cel:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków banków wynikających z pełnienia przez nie funkcji instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę AML V (ustawę implementującą).

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Program:

1. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
2. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem banku:
• Stosunki gospodarcze
• Transakcja
• Transakcja okazjonalna
• Przeprowadzanie transakcji
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zastosowanie, rodzaje, w tym:
• Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
• Ocena stosunków gospodarczych
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
4. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
• Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
6. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami
instytucji nadzorujących.
7. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
8. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
9. Przekazywanie i gromadzenie informacji zgodnie z art. 72 ustawy.
10. Zawiadamianie Generalnego Inspektora, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
• Art. 74
• Art. 86
• Art. 90
11. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące banki.
12. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Termin szkolenia: 23.08.2021

Cena szkolenia: 650,00 netto

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady realizacji testów warunków skrajnych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie przeprowadzania testów warunków skrajnych.
Szkolenie będzie przeprowadzane z punktu widzenia praktycznego zakresy realizacji testów.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Omówienie wymagań Rekomendacji M dotyczące zasad przeprowadzania testów warunków skrajnych
2. Ogólne wymagania
3. Procedura realizacji testów warunków skrajnych
4. Przykładowe scenariusze
5. Raportowanie wyników testów warunków skrajnych

Koszt szkolenia: 200,00 *23% VAT

Termin szkolenia: 20.09.2021

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Samoocena ryzyka operacyjnego

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą niezbędne w procesie przeprowadzenia Samooceny ryzyka operacyjnego.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przygotować samoocenę ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Metody dokonywania samooceny ryzyka operacyjnego
2. Arkusz samooceny ryzyka operacyjnego
3. Wzorcowy raport z samooceny ryzyka operacyjnego

Koszt szkolenia: 200,00*23%VAT

Termin szkolenia: 14.09.2021; godz. 12:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady przygotowywania raportu z ryzyka operacyjnego

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie opracowywania i przedstawiania raportów w ramach ryzyka operacyjnego.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie raportować obszar ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Schemat i zakres raportu
2. Raportowanie wykorzystania założonych tolerancji – apetytu na ryzyko operacyjne danego rodzaju
3. Szczegółowa charakterystyka znaczących wewnętrznych zdarzeń ryzyka operacyjnego z wewnętrznej bazy zdarzeń operacyjnych i strat z nimi związanych
4. Informacje dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych oraz prawdopodobieństwa zajścia takich zdarzeń w Banku i ich potencjalnego wpływu m.in. na wynik finansowy i wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
5. Informacje pochodzące z innych wykorzystywanych w Banku narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Koszt szkolenia: 200,00 netto

Termin szkolenia: 14.09.2021; godz. 9:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady pomiaru ryzyka operacyjnego

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne procesie pomiaru ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego szacowania poziomu ryzyka w Banku, a tym samym jego prawidłowym zarządzaniu.
Uczestnicy kursu otrzymają informacje jak poprawnie przeprowadzić proces pomiaru ryzyka operacyjnego zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Metody analizy ryzyka operacyjnego
2. Metody pomiaru oparte na wskaźnikach kapitału operacyjnego
3. Dane ilościowe/ dane jakościowe
4. Kluczowe wskaźniki ryzyka
5. Limity ryzyka operacyjnego (apetyt na ryzyko)

Koszt e-szkolenia: 200,00* 23% VAT

Termin 6.09 godz. 12:00

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M – Zasady identyfikacji ryzyka operacyjnego

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Brak wymagań, mile widziana znajomość Rekomendacji M KNF.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, które będą pomocne w identyfikacji zdarzeń w ramach ryzyka operacyjnego, co stanowi podstawę dla prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku.
Uczestnicy otrzymają informacje jak poprawnie przeprowadzić proces identyfikacji zdarzeń w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.
Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, który składa się z 5 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Odpowiedzialność za proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Klasyfikacja ryzyk
3. Rekoncyliacja baz ryzyka operacyjnego
4. Rola systemów wspierających zarządzanie ryzykiem operacyjnym
5. Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w Banku

Koszt szkolenia: 200,00*23% VAT

Termin: 06.09.2021; 9:00

Ryzyko operacyjne

Szkolenie – rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków spółdzielczych, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie ryzyka i audyt oraz compliance.

Wymagania:

Poziom szkolenia: poziom średniozaawansowany / poziom zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy compliance a także Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych.

Cel:

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka operacyjnego w bankach.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 120 min.

Program:

Ryzyko operacyjne
 Istota ryzyka operacyjnego
 Metody monitorowania ryzyka operacyjnego:
o Jakościowe
o Ilościowe
o Mieszane
 Stress testy ryzyka operacyjnego
 Normy nadzorcze w zakresie ryzyka operacyjnego

Termin: 03.09.2021

Koszt e-szkolenia 200,00 *23% VAT

Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczość-: E-SZKOLENIE

Termin: 27.04.2021 – godzina 09:00

 Korzyści:                                                                                                                              

Nabycie umiejętności przez analityków kredytowych czytania i analizy sprawozdań finansowych klientów na pełnej sprawozdawczości.

Wyciąganie wniosków z analizy.

Zwrócenie uwagi – jakie informacje są ważne w raporcie kredytowym w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.

Cel:                                                                                                                                     

Przygotowanie analityka lub doradcy do pracy w banku.

Adresaci:                                                                                                                               

Pracownicy komórek kredytowych

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Szkolenie dla wszystkich pracowników pionu kredytowego.

Program:                                                                                                                             

 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców:
 2. a) forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
 3. b) branża,
 4. c) właściciel, zarządzający
 5. d) produkt
 6. e) rynek
 7. f) koniunktura gospodarcza.
 8. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego.
 9. Analiza sprawozdań finansowych (bilansu ,rachunku zysków i strat, przepływów gotówki, zmian w kapitale własnym, badanie biegłego rewidenta)
 10. Analiza kredytowa
 11. a) bilans – zawartość informacyjna aktywów i pasywów
 12. b) określenie zadłużenia firmy
 13. c) sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku,
 14. d) analiza struktury bilansu
 15. e) wyliczanie potrzeb obrotowych – ćwiczenia praktyczne
 16. Rachunek zysków i strat – charakterystyka przychodów i kosztów
 17. a) źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej – rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów,
 18. b) analiza wyników na poszczególnych etapach rachunku zysków i strat
 19. Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
 20. Określenie zdolności do spłaty i rozwoju (EBIT i EBIDA)
 21. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej, płynności i sprawności zarządzania, działalności, rentowności.
 22. Ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
 23. Przykład analizy finansowej i wskazanie ryzyk
 24. Pytania i dyskusja.

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Od wielu lat pracuje w banku i specjalizuje się w kredytach instytucjonalnych dla przedsiębiorców oraz rolników. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu i monitoringu kredytów oraz ocenie ryzyka kredytowego zdobyte m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kredytów i Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB-Banku S.A., ale  także  z wieloletniej współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Od wielu lat wykładowca i współpracownik BODiE w obszarze szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych.

Początek zajęć: 09:00

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 25.04.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 26.04.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Małgorzata Migas

M. +48 511-769-808
E. m.migas@bodie.pl
zgłoszenia:   kursy@bodie.pl
 
Analiza finansowa banku

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa banku

 

Termin: 11.03.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

 

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty analizy finansowej banku.

 

Cel:                                                                                                                                    

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie analizy finansowej banku (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych zasad i metod oceny kondycji finansowej banków (studia przypadków),

– budowy podstawowych sprawozdań finansowych.

 

Adresaci:                                                                                                                              

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie kondycji finansowej, audytorów w bankach oraz pracowników komórek ds. kontrolingu oraz zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM).

 

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach analiz, kontrolingu, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

 

Program:                                                                                                                            

Analiza ekonomiczno-finansowa

 1. Cel oceny kondycji finansowej banku
 2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:

– analiza pozioma (dynamiki)

– analiza pionowa (struktury)

– analiza wskaźnikowa

 1. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

 

Metodyka:                                                                                                                            

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                           

Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

 

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.03.2021 roku

 

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 10.03.2021 do godz.14:00

 

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

 1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
 2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
 3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.